Zákonná posloupnost dědění

Zákonná posloupnost dědění

Přesto, že se spousta osob rozhodne ke svému majetku pro případ smrti pořídit závět, bývá nejčastějším právním důvodem dědění v České republice právě dědické nástupnictví ze zákona. Dědici ze zákona jsou povoláni tehdy, jestliže zemřelý po sobě nezanechal žádnou závěť či jeho projev poslední vůle nebyl pořízen v souladu se zákonnými požadavky nebo jej zemřelý ještě za svého života odvolal. Dědění ze zákona má tak zabránit následným sporům, komu jednotlivé věci zemřelého připadnou. Podle současné právní úpravy je dědění ze zákona rozděleno mezi šest tříd dědiců, přičemž každá z nich nastoupí až tehdy, pokud nedědí dědici z předchozí dědické třídy. Dále je důležité zmínit, že dědění ze zákona může nastat i v případě, že existuje platná závěť zůstavitele, avšak nepostihuje všechen jeho majetek; v tom případě nastupují k tomuto majetku dědici určeni zákonem. Není vyloučeno, aby jedna osoba dědila jak na základě závěti, tak na základě zákona.

Rady v tomto článku jsou v souladu s novým občanským zákoníkem.


První rada právní poradny

Při dědění hrají prim vždy potomci zůstavitele

První dědickou třídu tvoří děti zůstavitele a jeho manžel nebo registrovaný partner, přičemž každý z nich dědí stejným dílem. Pokud nedědí některé ze zůstavitelových dětí, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti, totéž platí o vzdálenějších potomcích téhož předka. Potomci zůstavitele budou dědici dokonce i tehdy, pokud zůstavitel pořídil závěť a potomky do ní nezahrnul, neboť jeho potomci jsou považováni za neopominutelné dědice. Zemřelý však může za svého života i bez sepsání závěti dědění svých potomků zabránit, jestliže je platným právním úkonem vydědí pro některý z důvodů uvedených v občanském zákoníku.

Důležité, je, že manžel či partner nemohou v první dědické třídě dědit sami; pokud nedědí některý ze zůstavitelových potomků, nastoupí dědicové podle druhé dědické třídy či další. Při projednávání dědického řízení je však nutné vždy nejdříve vypořádat společné jmění manželů, nejprve se tedy určí majetek, který bude výlučně vlastnit pozůstalý manžel a až poté je zbylá část majetku zemřelého předmětem dědického řízení.

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.

Volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami zvolíte rozsah i cenu odborné odpovědi.

Více o právní poradně online ⇢


Druhá rada právní poradny

Nedědí-li potomci zemřelého, je třeba určit dědice pomocí druhé dědické třídy

Nedědí-li zůstavitelovi potomci, nastupuje druhá dědická třída, v níž dědí zůstavitelův manžel nebo partner, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti, a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Manžel nebo partner zůstavitele dědí vždy nejméně polovinu dědictví, ostatní dědici druhé skupiny dědí stejným dílem. Spolužijící osoba nemůže v druhé dědické třídě dědit sama, v ní mohou dědit sami pouze manžel či partner zůstavitele nebo jeho rodiče.

Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší životní situaci postupovat. Zavolejte zkušeným advokátům na právní linku.

Více o telefonické právní poradně ⇢


Třetí rada právní poradny

Sourozenci zůstavitele mohou dědit až v třetí dědické třídě

Jestliže nedědí zůstavitelův manžel, partner ani žádný z jeho rodičů, dědí ve třetí dědické třídě stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti, a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti. Všimněte si, že zákon výslovně stanoví pouze dětí sourozenců zůstavitele a nemá na mysli tedy všechny jejich potomky. V této dědické třídě může dědit sama i spolužijící osoba či jen jeden sourozenec.

Jestliže nedědí ani žádný dědic ve třetí dědické třídě, dědí ve čtvrté dědické třídě stejným dílem prarodiče zůstavitele.


Čtvrtá rada právní poradny

Nový občanský zákoník okruh zákonných dědiců rozšířil

Předchozí občanský zákoník znal pouze čtyři dědické skupiny. Občanský zákoník, jenž nabyl účinnosti 1. 1. 2014 však do zákonné dědické posloupnosti zařadil i další dědice, a proto platí, že nedědí-li žádný z dědiců čtvrté třídy, dědí v páté třídě prarodiče rodičů zůstavitele. Prarodičům zůstavitelova otce připadá polovina dědictví, prarodičům zůstavitelovy matky druhá polovina. Obě dvojice prarodičů se dělí rovným dílem o polovinu, která na ně připadá. Nedědí-li jednotlivý člen dvojice, připadne uvolněná osmina druhému členu. Nedědí-li dvojice, připadne tato čtvrtina druhé dvojici téže strany. Nedědí-li ani jedna dvojice téže strany, připadá dědictví dvojicím druhé strany ve stejném poměru, v jakém se dělí o polovinu dědictví, která jim připadá přímo. Nedědí-li pak žádný z dědiců páté třídy, dědí v šesté třídě děti dětí sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele, každý stejným dílem. Nedědí-li některé z dětí prarodičů zůstavitele, dědí jeho děti.


Pátá rada právní poradny

Někteří potencionální dědici mohou být z dědění vyloučeni přímo zákonem

Občanský zákoník stanoví, že z dědického práva je vyloučen ten, kdo se dopustil činu povahy úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu nebo zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli, zejména tím, že zůstavitele k projevu poslední vůle donutil nebo lstivě svedl, projev poslední vůle zůstaviteli překazil nebo jeho poslední pořízení zatajil, zfalšoval, podvrhl nebo úmyslně zničil, ledaže mu zůstavitel tento čin výslovně prominul. Dále je stanoveno, že probíhá-li v den zůstavitelovy smrti řízení o rozvod manželství zahájené na zůstavitelův návrh podaný v důsledku toho, že se manžel vůči zůstaviteli dopustil činu naplňujícího znaky domácího násilí, je zůstavitelův manžel vyloučen z dědického práva jako zákonný dědic. Stejně tak je vyloučen ze zákonné dědické posloupnosti rodič zbaven rodičovské odpovědnosti proto, že ji či její výkon zneužíval nebo že výkon rodičovské odpovědnosti z vlastní viny závažným způsobem zanedbával.

Poslechněte si rady k dědictví v Českém rozhlase

Právník Právní linky Mgr. Petr Kausta z odpovídá na dotazy posluchačů v pravidelném pořadu Poradna na vlnách Českého rozhlasu, stanice Ostrava.

Dědictví - novinky v novém občanském zákoníku

Tento prohlizec nepodporuje audio element.


Závěť a náležitosti v dědické smlouvě

Tento prohlizec nepodporuje audio element.


Dělení majetku zemřelého bez závěti

Tento prohlizec nepodporuje audio element.


Problematika dědictví podle nového občanského zákoníku

Tento prohlizec nepodporuje audio element.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 30.3.2016:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník