Spáchali jste během jízdy dopravní přestupek nebo trestný čin a nevíte, co bude dále následovat a jaký postih Vám hrozí? Potřebujete znát svá práva a povinnosti v přestupkovém a trestním řízení, ať již z pozice pachatele nebo poškozeného? Nebo řešíte dopravní nehodu a nejste si jisti, jak máte postupovat?

Služby Právní linky pro oblast dopravy


Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.

Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Více o právní poradně online ⇢


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva.

Více o telefonické právní poradně ⇢


Bezplatná právní poradna


Doporučené právní postupy, právní rady a další články si můžete níže přečíst v naší bezplatné právní poradně.
06.08.2015

Vysoká rychlost vozidla nemusí mít vliv na zavinění nehody

Vysoká rychlost vozidla nemusí mít vliv na zavinění nehody

Největší nárůst dopravních přestupků je zaznamenán v překročení povolené rychlosti, v daném místě. Řidič, který nedbá na pravidla silničního provozu a jede vyšší rychlostí, než je mu zákonem povolena, ohrožuje nejen sebe, ale i ostatní řidiče a popřípadě chodce, kterého může nárazem vozidla vážně zranil nebo usmrtit. V takovém případě musí počítat s tím, že proti němu může být zahájeno trestní stíhání pro některých nedbalostních trestních činů.

  ... celý článek
19.05.2016

Silniční kontrola

Silniční kontrola

„Dobrý den pane řidiči, silniční kontrola, předložte Vaše doklady prosím“. Pravděpodobně jedna z nejméně oblíbených vět, se kterou se mohou řidiči vozidel setkat. Přesto jsou silniční kontroly nedílnou součástí provozu na pozemních komunikacích, a to ať se jedná jen o namátkové kontroly vozidel nebo kontroly, jejichž potřeba vyvstane až v důsledku protiprávního jednání řidiče. V těchto pěti radách zdarma, se dozvíte, kdo je oprávněn Vás při řízení zastavit a jak další případná omezení musíte při silničních kontrolách strpět.

  ... celý článek
01.12.2015

Jaké sankce lze uložit v přestupkovém řízení

Jaké sankce lze uložit v přestupkovém řízení

Přestupkem je rozuměno zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno zákonem o přestupcích, jestliže nejde o jiný správní delikt anebo o trestný čin. V přestupkovém řízení se tedy projednávají ta protiprávní jednání, jejichž společenská nebezpečnost je nižší než v případě trestných činů a zároveň se nejedná o jiné správní delikty. Stejně jako v případě trestných činů, není za přestupek odpovědný ten, kdo v době jeho spáchání nedovršil 15 let nebo ten, kdo nebyl v okamžiku jeho spáchání příčetný. Přestupkový zákon upravuje čtyři druhy možných sankcí, které lze v přestupkovém řízení uložit, a to napomenutí, pokutu, zákaz činnosti a propadnutí věci.

  ... celý článek
19.09.2015

Přestupky a trestné činy v oblasti dopravy

Přestupky a trestné činy v oblasti dopravy

S ohledem na velké množství motoristů a cyklistů dochází také ke každodennímu porušování dopravních předpisů a následných dopravních nehod. V České republice je většina přestupků a trestných činů na úseku dopravy sankcionována mimo jiných postihů také udělováním trestných bodů, které mají zabránit opakovanému porušování povinností motoristů na silnicích. Jakmile dosáhnete 12 bodů, pozbýváte řidičské oprávnění, a to minimálně na 1 rok. O řidičský průkaz však můžete přijít i bez dosažení 12 bodů, a to tehdy pokud se dopustíte některého ze závažnějšího dopravního přestupku nebo trestného činu. Zaměříme se tedy na nejčastější prohřešky, ke kterým při provozu na pozemních komunikacích dochází, a kterých byste se měli vyvarovat, ale také na to, jaké konkrétní postihy Vám za ně hrozí.

  ... celý článek


Související judikáty


Judikát je rozhodnutí vyššího soudu, které má význam pro další rozhodování obdobných věcí. Pokud níže naleznete judikát, který by mohl odpovídat vaší životní situaci, doporučujeme si jej prostudovat.

Ke lhůtě, v níž se účastníci dopravní nehody mohou dohodnout na míře jejich zavinění

Ke spoluzavinění cyklisty staršího 15 let na dopravní nehodě spočívající v nepoužití ochranné přílby

K povinnosti řidiče informovat spolujezdce o povinnosti připoutat se bezpečnostním pásem v osobním automobilu


Právní situace, kde nejčastěji radíme

Stali jste se účastníky dopravní nehody a nevíte jak dále postupovat. Druhý účastník dopravní nehody odmítá uznat své zavinění na dopravní nehodě.

Druhý účastník dopravní nehody z místa dopravní nehody ujel a nevíte jak dále správně postupovat.

Nevíte jakým způsobem a jaké důkazy na místě dopravní nehody zajistit. Nelíbí se vám postup policie, byli jste označeni za viníka dopravní nehody, ačkoliv jste ji nezavinili.

Nevíte si rady jak dál postupovat ve vymáhání škody, kterou vám způsobil druhý účastník dopravní nehody, nebo nevíte jak postupovat dále v případě, že jste škodu způsobili vy.

Nevíte kdy a jak nahlásit pojistnou událost na vaši odpovědnostní pojišťovnu.

Nevíte jak řešit situaci, když vůči vám druhý účastník dopravní nehody uplatnil škodu, která nemohla při dopravní nehodě vzniknout.

Policista vás na silnici obvinil z přestupku v dopravě a chce vám uložit blokovou pokutu, se kterou nesouhlasíte.

Obdrželi jste výzvu policie k podání vysvětlení k dopravní nehodě jíž jste byli účastníky a nevíte jaké jsou vaše práva a co byste měli vypovědět.

Byli jste obviněni z přestupku a bylo s vámi zahájeno přestupkové řízení; nevíte co vás čeká a jak máte dále postupovat.

Přestupek spáchala osoba vám blízká a policie či správní orgán vám hrozí sankcemi nebo jinak nutí, abyste sdělili její jméno.

Pojišťovna druhého účastníka dopravní nehody vám nechce zaplatit náhradu škody, i když na to máte nárok.

Vaše odpovědnostní pojišťovna po vás požaduje regresem úhradu škody, kterou za vás uhradila druhému účastníkovi dopravní nehody, ačkoliv na to nemá právo.

Při dopravní nehodě byla někomu způsobena škoda na zdraví, policie vůči vám zahájila trestní stíhání z přečinu nebo zločinu, a vy nevíte, jaká jsou vaše procesní práva v trestním řízení.

Chcete vědět jak postupovat v případě, že vůči vám, jako viníkovi dopravní nehody, bylo zahájeno trestní stíhání a nechcete být odsouzeni k trestu odnětí svobody a zákazu řízení motorových vozidel.

Chcete se poškozeným, kterým byla způsobena škoda, omluvit a mimosoudně se vypořádat.

Při dopravní nehodě došlo k úmrtí osoby a vy nevíte, jak se na pozůstalou rodinu obrátit a řešit s nimi jejich nároky vyplývající ze zákona.

Nevíte, jaké nároky představuje a jak se odškodňuje škoda na zdraví.