Společné jmění manželů (SJM)

Manželství je podle rodinného práva trvalé společenství muže a ženy, jehož hlavním účelem je založení rodiny a řádná výchova dětí. Uzavřením manželství dochází ke vzniku vyživovací povinnosti mezi manžely, ale také ke společnému jmění manželů, což znamená, že od okamžiku uzavření manželství nabývají manželé veškerý majetek, až na zákonem stanovené výjimky do společného jmění a stejně tak společně ručí za závazky, jež jim vznikly za trvání manželství. Rozsah společného jmění manželů lze zúžit až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti nebo naopak rozšířit a zahrnout do společného jmění i věci, které by sem jinak nespadaly, a to prostřednictvím písemné dohody manželů ve formě notářského zápisu. Stejným způsobem mohou manželé vyhradit vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství. V případě, že některý z manželů se zúžením společného jmění nesouhlasí, může o jeho zúžení na návrh některého z manželů rozhodnout soud, a to buď ze závažných důvodů, nebo pokud jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti či se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti.

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.

Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Více o právní poradně online ⇢


Rozvod

Ne vždy je však manželství společenstvím trvalým, a jestliže si manželé přestanou rozumět a jejich manželství přestane plnit svou funkci, bývá často jediným východiskem rozvod. Rozvod bývá o to komplikovanější, jestliže mají manželé spolu nezletilé děti. V takovém to případě nelze manželství rozvést, dokud nebude rozhodnuto o úpravě poměrů těchto dětí pro dobu po rozvodu, a to tedy především o tom, komu bude dítě svěřeno do péče, a který z rodičů naopak bude dítěti povinen poskytovat výživné, vyloučena však není ani varianta střídavé výchovy. Pokud se na určení a výši výživného rodiče nedohodnou, rozhoduje soud, obvykle přitom vychází z doporučujících metodických tabulek Ministerstva spravedlnosti. Dohoda nebo rozhodnutí soudu je pak zapotřebí i při případném zvýšení nebo snížení výživného. Pro rozvod manželství tak není nutné rozhodovat o úpravě poměrů zletilých dětí, tyto si naopak musí podat žádost o určení výživného samy, přičemž platí, že vyživovací povinnost rodiče k dítěti trvá, dokud dítě nenabyde schopnosti živit se samo.


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva.

Více o telefonické právní poradně ⇢


Rozvodové řízení

Pro žádost o rozvod manželství není stanovený žádný formulář, vždy však žaloba musí obsahovat označení manželů, označení soudu, a toho, čeho se žalobce domáhá, tedy toho, aby soud manželství rozvedl. Za podání žaloby se platí soudní poplatek ve výši 2.000 Kč a žaloba se podává k okresnímu soudu, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště. Jestliže se manželé na rozvodu dohodnou a manželství trvalo více než jeden rok, přičemž manželé spolu více než šest měsíců nežijí a soudu předloží dohodu upravující vypořádání majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, je tento rozvod považován za nesporný a soud manželství rozvede, aniž by zjišťoval příčiny rozvratu. Pokud však jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí, nebo nejsou splněny výše uvedené podmínky, jedná se o rozvod sporný a v řízení o rozvod je pak třeba prokázat, že manželství je tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití. Rozvedenému manželu, který se na rozvratu manželství převážně nepodílel, a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma, může být soudem přiznáno na jeho návrh výživné ve stejném rozsahu, jako je vyživovací povinnost mezi manžely. Rozvedený manžel, který se není schopen sám živit, může žádat od bývalého manžela, aby mu přispíval na jeho přiměřenou výživu.


Vzory žalob (žádostí) o rozvod manželství
Žaloba (žádost) o nesporný rozvod manželství, muž, bez účasti u soudu,
žaloba (žádost) o nesporný rozvod manželství, žena, bez účasti u soudu,
žaloba (žádost) o nesporný rozvod manželství, muž, s účastí u soudu,
žaloba (žádost) o nesporný rozvod manželství, žena, s účastí u soudu,
žaloba (žádost) o sporný rozvod manželství, muž,
žaloba (žádost) o sporný rozvod manželství, žena.


Vypořádání společného jmění

Právní mocí rozhodnutí o rozvodu manželství pak dochází k zániku společného jmění, které je pak nutné vypořádat. Vypořádat společné jmění je možné buď písemnou dohodou manželů s úředně ověřenými podpisy, nebo návrhem k soudu jedním z manželů. Jestliže se dohoda týká nemovitosti, nabývá účinnosti až vkladem do katastru nemovitostí. Při soudním vypořádávání společného jmění manželů se vychází z toho, že podíly obou manželů jsou stejné, soud však zohledňuje i další kritéria jako je péče o dítě, jak se každý z manželů staral o rodinu, atd. Jestliže nedojde k vypořádání společného jmění do tří let od právní moci rozsudku, jimž bylo manželství rozvedeno, uplatní se na společný majetek zákonná domněnka, podle níž ohledně movitých věcí platí, že manželé se vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění užívá a o ostatních movitých věcech, nemovitostech, společných závazcích, že jsou v podílovém spoluvlastnictví bývalých manželů.

Registrované partnerství

Jestliže chtějí svůj vztah stvrdit osoby téhož pohlaví, nabízí se jim možnost uzavřít registrované partnerství. Registrované partnerství upravuje zákon č. 115/2006 Sb. Registrované partnerství se v mnohém podobá manželství, jeho uzavřením však nedochází například ke vzniku společného příjmení a ani společného jmění, což znamená, že registrovaní partneři nabývají majetek do svého výlučného vlastnictví, eventuálně do podílového spoluvlastnictví, ale oproti tomu zase neodpovídají za dluhy partnera. Ukončit registrované partnerství lze jeho zrušením soudem, a to na návrh jednoho z registrovaných partnerů. V České republice dosud není umožněna adopce dítěte registrovanými partnery a ani homosexuálními páry obecně.


Bezplatná právní poradna


Doporučené právní postupy, právní rady a další články si můžete níže přečíst v naší bezplatné právní poradně.
07.07.2016

Následky zániku manželství

Následky zániku manželství

K zániku manželství může dojít rozvodem nebo smrtí manžela. Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Jaké jsou následky zániku manželství? 

  ... celý článek
22.06.2016

Určování rodičovství – matka je vždy jistá, otec stále nejistý

Určování rodičovství – matka je vždy jistá, otec stále nejistý

Pan Jaroslav Malina přicestoval do České republiky z Kanady, kam se před sedm a půl rokem odstěhoval za účelem získání lépe placeného místa. V Kanadě Jaroslav žije již pět let se svojí stávající přítelkyní i přesto, že před deseti lety uzavřel v České republice manželství s Martinou Malinovou. Do České republiky se Jaroslav vrátil s úmyslem se rozvést, aby mohl v Kanadě uzavřít manželství se svou přítelkyní. Manželka Martina však Jaroslavovi oznámila, že se mu před sedmi lety narodil syn, a proto si po něm nárokuje výživné, a to i zpětně.

  ... celý článek
06.06.2016

Péče o dítě po rozvodu manželství

Péče o dítě po rozvodu manželství

Soud schválil dohodu rodičů Karla a Adély Malinových o úpravě poměrů k nezletilému Jakubovi pro dobu po rozvodu jejich manželství. V dohodě bylo stanoveno, že Jakub se svěřuje do výlučné péče matky s tím, že otec má právo styku s Jakubem každý lichý kalendářní víkend.

  ... celý článek
31.05.2016

Výživné na děti – plnění výživného, soudní řízení a vymáhání

Výživné na děti – plnění výživného, soudní řízení a vymáhání

Pan Robert Malina s paní Miluší Malinovou uzavřeli dohodu o úpravě poměrů k nezletilému synovi Pavlovi po dobu po rozvodu. V dohodě, kterou soud rozsudkem schválil, bylo stanoveno, že syn se po rozvodu svěřuje do péče Miluše Malinové a Robert Malina se zavazuje platit každý měsíc výživné ve výši 4.000 Kč k rukám paní Malinové. I hned po rozvodu napsal Robert Miluši dopis, ve kterém započítává její dluh na nedoplatku služeb spojených se společným bydlení před rozvodem na pohledávku výživného. Výše nedoplatku měla činit 24.000 Kč, přičemž Miluše je povinna zaplatit polovinu, tj. 12.000 Kč. Robert usoudil, že proto nemusí po dobu tří měsíců platit na výživu Pavla, neboť se pohledávka, kterou má za Miluší, započetla na jeho dluh na výživném.

  ... celý článek
19.05.2016

Společné jmění manželů (SJM) – exekuce a vypořádání

Společné jmění manželů (SJM) – exekuce a vypořádání

Helena se při oslavách příchodu Nového roku, na náměstí v Ostravě, seznámila s o 10 let mladším Richardem Malinou. Po krátké známosti a zejména naléhání Richarda si 30. května 2014 oba řekli své ano a vstoupili do svazku manželského. Dva měsíce na to, začaly chodit na jejich společnou adresu různé výzvy k zaplacení dlužných částek, dokonce i exekuční příkaz. V exekučním příkazu byl postižen osobní automobil, který Helena dostala darem od svých rodičů, snubní prsten a také televize, kterou si pořídili již za trvání manželství. Helena nevěříc svým vlastním očím žádala okamžitě vysvětlení ze strany Richarda.

  ... celý článek
11.05.2016

Rozvodové řízení – podmínky a novinky

Rozvodové řízení – podmínky a novinky

Manželé Jan a Jana Malinovi se po dlouhodobých sporech rozhodli jít každý svou cestou. Naštěstí spory vedli smírnou formou a slovo dohoda jim nebylo cizí. Rozhodli se proto pro tzv. „smluvený“ rozvod, avšak starost jim dělalo to, že nesplní podmínku uvedenou v občanském zákoníku.

  ... celý článek
12.12.2017

Soud může určit výživné i pouze domnělému otci

Soud může určit výživné i pouze domnělému otci

Je pochopitelné, že ženy, které očekávají dítě s mužem, za něhož nejsou provdány, se mohou mnohdy ocitnout v nelehké situaci. Proto občanský zákoník stanoví, že otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy po dobu dvou let od narození dítěte, jakož i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. V dnešním pěti radách zdarma si blíže rozebereme, co všechno tyto nároky obsahují.

  ... celý článek
20.06.2016

Nahrazení péče rodičů jinými formami rodinné péče

Nahrazení péče rodičů jinými formami rodinné péče

Pečovat o dítě by měli primárně jeho rodiče, mohou však nastat situace, kdy rodiče tuto péči z nějakého důvodu vykonávat nemohou nebo ji vykonávat nechtějí. Tyto případy pak řeší zákon o rodině, který stanoví, kdo se bude o dítě starat namísto rodičů. Kromě osvojení, což je nejzásadnější změnou v osobě pečující o dítě, zná zákon další typy náhradní péče o dítě, které se využívají často v případech dočasné nemožnosti rodiče vykonávat svou rodičovskou zodpovědnost.

  ... celý článek
20.09.2016

Jaké předpoklady vedou k osvojení

Jaké předpoklady vedou k osvojení

Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní, kdy předpokladem osvojení je takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodičem a dítětem, nebo že tu jsou alespoň základy takového vztahu. Osvojení nezletilého musí být vždy v souladu s jeho zájmy. Osvojením zaniká příbuzenský poměr mezi osvojencem a původní rodinou, jakož i práva a povinnosti z tohoto poměru vyplývající. Zanikají také práva a povinnosti opatrovníka, popřípadě poručníka, který byl jmenován, aby za rodiče tato práva a povinnosti vykonával. Je-li osvojitel manželem jednoho z rodičů osvojence, nedotýká se osvojení příbuzenského poměru mezi osvojencem a tímto rodičem i jeho příbuznými, ani práv a povinností vyplývajících z tohoto poměru. Níže si rozebereme, za jakých předpokladů je osvojení možné.

  ... celý článek
11.05.2016

Určování otcovství

Určování otcovství

V českém právu platí odjakživa zásada „mater sempre certa est“, neboli matka dítěte je žena, která dítě porodila (a to i v případě náhradního mateřství, kdy se žena dohodne s jinou ženou, že v sobě odnosí její embryo – tzv. surrogátní dohody jsou v české právní úpravě zakázány). U otce samozřejmě tento princip uplatnit nelze, a proto s ohledem na nejlepší zájem dítěte, které má právo mít oba rodiče, stanoví zákon o rodině tzv. zákonné domněnky, podle nichž se určuje otec dítěte.

  ... celý článek
06.03.2015

Neplatné a zdánlivé manželství

Neplatné a zdánlivé manželství

Uzavření manželství je právní jednání jako každé jiné, a proto i manželství může být stiženo vadou, jež má za následek jeho neplatnost. Tyto vady mohou být i takového charakteru, že se na manželství pohlíží jako by vůbec nebylo vůbec uzavřeno, čili jedná se o manželství zdánlivé bez žádných právních následků. Soud může určit, že manželství není, i bez návrhu. Jinak platí, že manželství se považuje za platné, dokud není prohlášeno za neplatné. Bylo-li manželství prohlášeno za neplatné, považuje se za neuzavřené.

Některé překážky, které způsobují neplatnost manželství, mohou postupem času odpadnout - pokud se tak stane tak manželství již nelze prohlásit za neplatné. V tomto případě je nelze ani prohlásit za neplatné, pokud manželství již zaniklo.

  ... celý článek
16.03.2016

Vzájemná práva a povinnosti registrovaných partnerů

Vzájemná práva a povinnosti registrovaných partnerů

Od roku 2006 mohou páry stejného pohlaví v České republice uzavřít registrované partnerství. V registrovaném partnerství mají partneři stejná práva a stejné povinnosti. O záležitostech partnerského soužití rozhodují tedy oba partneři společně a nedohodnou-li se v podstatných věcech, může o nich rozhodnout na návrh některého z nich soud. Partner je oprávněn zastupovat druhého partnera v jeho běžných záležitostech, zejména přijímat za něj běžná plnění, a jednání jednoho z partnerů při obstarávání běžných záležitostí partnerství zavazuje oba partnery společně a nerozdílně, což platí pro závazky vzniklé v době trvání partnerství, i v případě, že partnerství následně bylo prohlášeno za neplatné nebo zaniklo.

Přesto, že má registrované partnerství představovat jakýsi institut podobný manželství, v mnoha ohledech se registrované partnerství od manželství zásadně liší, některé dílčí aspekty typické pro manželství však byly přiznány i registrovanému partnerství.

  ... celý článek
03.02.2016

Jak správně podat žalobu (žádost) o rozvod manželství

Jak správně podat žalobu (žádost) o rozvod manželství

Rozvod je bez pochyby psychicky a časově velmi náročnou záležitostí, už jen proto, že se musí projednávat před soudem. Jestliže jste však zvážili všechny důsledky a jste si jisti, že Vaše manželství již nemá šanci na obnovu a rozhodnete se pro nejkrajnější řešení tedy rozvod manželství, je dobré znát, co všechno by měla žaloba o rozvod (obecně žádost o rozvod) obsahovat. Ve složitějších případech Vám doporučujeme samozřejmě návštěvu advokáta, který Vám poskytne komplexní právní poradenství.

  ... celý článek
06.06.2016

Výživné mezi rodiči a dětmi, ostatními příbuznými a manžely (obecně také alimenty)

Výživné mezi rodiči a dětmi, ostatními příbuznými a manžely (obecně také alimenty)

Výživným je rozuměno především zabezpečování základních a jiných potřeb někoho jiného, kdo tak nemůže učinit sám. O vyživovací povinnosti se hovoří zejména v souvislosti ve vztahu matka dítěte a otec, kteří spolu nežijí, popř. jsou rozvedeni. Není to však jediná situace, v níž může potřeba výživného nastat a rovněž zákon zná některé další druhy vyživovacích povinností. Mezi každou z těchto povinností existuje určitá souslednost a každá z nich má jiný rozsah. V případě nároku na výživné, není podstatné, zda příbuzenské vztahy vznikly přirozeně nebo osvojením či zda povinný a oprávněný spolu žijí ve společné domácnosti. Jestliže však máte mít povinnost někoho vyživovat, je důležité, abyste byli schopni vyživovat nejen sami sebe, ale zároveň možnosti a schopnosti vyživovat i jinou osobu. Pokud tak nelze po Vás požadovat, vyživovací povinnost přechází na jiné povinné osoby.

  ... celý článek
25.05.2016

Jak vypořádat společné jmění manželů

Jak vypořádat společné jmění manželů

Rozvodem manželství dochází také k zániku společného jmění. Od této chvíle nabývá majetek každý z bývalých manželů výlučně do svého vlastnictví a rovněž nese každý sám odpovědnost v případě nově nastalých dluhů. Je však třeba vypořádat vlastnická práva k majetku, který manželé získali společně za svého manželství a dále také k závazkům, které jim společně vznikly. Toho lze v zásadě docílit třemi možnými způsoby, které je možné i kombinovat.

  ... celý článek
14.08.2015

Jak postupovat před uzavřením manželství

Jak postupovat před uzavřením manželství

Manželství patří mezi odvěkou společenskou instituci, lišící se od kultury ke kultuře, ale se základní podstatou, jíž je právní stvrzení vztahu dvou osob, a z toho následně vyplývající práva a povinnosti. Dle občanského zákoníku je manželství trvalý svazek muže a ženy vzniklý zákonem stanoveným způsobem, přičemž hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Na rozdíl od dob minulých dnes máme svobodnou volbu, s kým do manželství vstoupíme, rozhodně bychom však měli uzavření manželství předem pečlivě zvážit a předejít tak případnému rozvodu manželství, který bývá náročný pro obě strany zejména v případech, kdy mají manželé spolu děti. V tomto článku si tak ve stručnosti uvedeme, na co byste se měli před vstupem do manželství zaměřit.

  ... celý článek
09.03.2016

Jak úspěšně realizovat rozvod manželství

Jak úspěšně realizovat rozvod manželství

Rozvod manželství může být složitý proces, který přesahuje oblast rodinného práva. Dotýká se života manželů a jejich majetkových poměrů, a také dětí, které případně manželé mají. Je dobré pokusit se přistoupit k této životní situaci pokud možno racionálně a nezanedbat právní stránku.

  ... celý článek


Související judikáty


Judikát je rozhodnutí vyššího soudu, které má význam pro další rozhodování obdobných věcí. Pokud níže naleznete judikát, který by mohl odpovídat vaší životní situaci, doporučujeme si jej prostudovat.

K povinnosti žalobce při návrhu na určení nebo zvýšení výživného stanovit přesnou a určitou částku

K odklonu od zásady rovnosti podílů při vypořádání společného jmění manželů odůvodněným potřebami nezletilých dětí

K právu manžela nakládat s peněžními prostředky na běžném účtu druhého manžela

K zohlednění domácího násilí při vypořádání společného jmění

K popření otcovství mužem, který o sobě tvrdí, že je skutečným otcem dítěte


Právní situace, kde nejčastěji radíme

Chcete se rozvést a váš manžel nebo manželka se rozvést nehodlají.

Váš manžel nebo manželka vám vyhrožují, že s rozvodem nebudou souhlasit. Potřebujete jejich souhlas k podání žaloby o rozvod manželství?

Nevíte si rady jak postupovat s vypořádáním společného jmění manželů, tj. všech aktiv i pasív majetku.

Nevíte jaký majetek a majetkové hodnoty se při rozdělení společného jmění manželů vypořádávají.

Jste s manželem nebo manželkou domluveni na slušném a nekonfliktním rozvodu a vypořádání společného jmění manželů a nevíte jak to udělat?

Hrozí vám manžel, že on vydělával peníze, zatímco vy jste nepracovala a byla na mateřské, a proto nic z majetku po rozvodu nedostanete. Máte se jeho hrozeb obávat?