Hrozí Vám exekuce nebo již exekuce byla vůči Vám nařízena a nevíte jak se bránit nebo dále postupovat? Nebo uvažujete, jak vyřešit Vaše dluhy prostřednictvím oddlužení? Či případně potřebujete poradit, jak se máte domáhat své pohledávky po dlužníkovi prostřednictvím exekučního řízení?

Služby Právní linky pro oblast exekucí, dluhů a insolvence


Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.

Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Více o právní poradně online ⇢


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva.

Více o telefonické právní poradně ⇢


Vzory dokumentů o dluhu:
vzor Uznání dluhu,
vzor Uznání dluhu s dohodou o splátkách,
vzor Výzva k zaplacení dluhu z půjčky.


Vzory smluv o zápůjčce:
smlouva o zápůjčce neúročené bez splátek,
smlouva o zápůjčce neúročené se splátkami,
smlouva o zápůjčce úročené bez splátek,
smlouva o zápůjčce úročené se splátkami.


Vzory pro insolvenční návrh a oddlužení:
insolvenční návrh, fyzická osoba podnikatel,
uplatnění mzdových nároků vůči zaměstnavateli v úpadku,
prohlášení dlužníka o dluzích, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu,
seznam závazků, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu,
seznam závazků, právnická i fyzická osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu,
seznam majetku, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu,
seznam majetku, práv. nebo fyz. osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu,
seznam zaměstnanců, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu,
seznam zaměstnanců, právnická i fyzická osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu,
seznam zaměstnanců, právnická i fyzická osoba nepodnikatel bez zaměstnanců, příloha insolvenčního návrhu,
smlouva o důchodu při oddlužení,
smlouva o darování podpory při oddlužení.


Bezplatná právní poradna


Doporučené právní postupy, právní rady a další články si můžete níže přečíst v naší bezplatné právní poradně.
10.08.2015

Jakým způsobem lze uplatnit mzdové nároky neuhrazené ze strany zaměstnavatele, který je v platební neschopnosti?

Jakým způsobem lze uplatnit mzdové nároky neuhrazené ze strany zaměstnavatele, který je v platební neschopnosti?

Pokud se současný či bývalý zaměstnavatel nachází v insolvenčním řízení, zaměstnanci jsou chráněni jednak zákonem na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, kdy jim Úřad práce vyplatí část neuhrazených mzdových nároků za stanovených podmínek, jednak insolvenčním zákonem, dle kterého jsou pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a jako takové se do insolvenčního řízení nemusí přihlašovat a uspokojují se kdykoliv po rozhodnutí o úpadku. Jaké jsou podmínky pro uplatnění mzdových nároků u Úřadu práce a insolvenčního správce a jak tyto správně nároky uplatnit, Vám poradíme v těchto pěti radách poradny zdarma.

  ... celý článek
04.03.2015

Tíživou finanční situaci mohou překlenout dávky pomoci v hmotné nouzi

Tíživou finanční situaci mohou překlenout dávky pomoci v hmotné nouzi

Na základě zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi má každý nárok na základní sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení. Těm, kteří se v hmotné nouzi skutečně ocitnou, může stát přiznat za splnění stanovených podmínek poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi. Pro účely posuzování stavu hmotné nouze se příjmy a sociální a majetkové poměry osoby, která žádá o dávku, posuzují společně s příjmy a sociálními a majetkovými poměry dalších osob. Okruh těchto společně posuzovaných osob se posuzuje podle zákona o životním a existenčním minimu. V tomto článku si rozebereme, kdo je oprávněn si o dávky pomoci v hmotné nouzi zažádat.

  ... celý článek
03.08.2015

Jak má správně postupovat věřitel se zajištěnou pohledávkou v insolvenčním řízení?

Jak má správně postupovat věřitel se zajištěnou pohledávkou v insolvenčním řízení?

Máte vůči dlužníku pohledávku zajištěnou jeho majetkem a v insolvenčním řízení zjištěn jeho úpadek a na majetek prohlášen konkurz nebo povoleno oddlužení? Insolvenční zákon stanoví pro uplatňování a uspokojení zajištěných pohledávek jiný režim než pro ostatní pohledávky. Jak v tomto případě postupovat Vám poradíme v těchto pěti radách naší právní poradny zdarma.

  ... celý článek
17.07.2015

Pravidla exekuce movitých věcí

Pravidla exekuce movitých věcí

V případě, že dlužník neplní řádně a včas své závazky, mnohdy nezbývá věřiteli nic jiného, než se svým nárokem obrátit na soud a posléze na exekutora. Nejčastěji postihuje exekutor účet a mzdu či plat povinného, neboť to je nejrychlejší cesta, jak uspokojit pohledávku věřitele, mnohdy však musí exekutoři přistoupit i k prodeji movitých věcí dlužníka, byť je to jistě méně efektivnější způsob, než například nařízení exekuce prodejem dlužníkových nemovitostí. Jaká pravidla se vážou k provádění exekuce prodejem movitých věcí, si nastíníme v tomto článku.

  ... celý článek
17.01.2017

Jak se bránit proti neoprávněnému zabavení věci exekutorem

Jak se bránit proti neoprávněnému zabavení věci exekutorem

Ti, kteří sdílejí společnost domácnost se zadluženými osobami, mají často obavy, že v případě, že dojde k nařízení exekuce na majetek povinného, nebude exekutor rozlišovat, který majetek je dlužníka a zabaví i majetek nepovinných osob. V praxi k tomu skutečně poměrně často dochází, neboť dozví-li se exekutor hodnověrně, kde se dlužník zdržuje a kde by tak měl mít svůj majetek, je pro něho téměř nemožné zjistit, které věci patří skutečně dlužníkovi a které naopak osobám, jež s ním obývají společný byt či dům. Zákon však na tyto situace pamatuje a přiznává poškozeným osobám několik možností, jak se proti tomuto jednání bránit.

  ... celý článek
18.03.2015

Zákonná pravidla k spotřebitelským úvěrům chrání dlužníky

Zákonná pravidla k spotřebitelským úvěrům chrání dlužníky

Zákon o spotřebitelském úvěru vymezuje pojem spotřebitelského úvěru především negativně, tedy stanoví, jaké půjčky nebo jiné obdobné finanční služby spotřebitelským úvěrem nejsou. O spotřebitelský úvěr se však mimo tyto zákonem vyňaté výjimky může jednat pouze v případě smlouvy uzavřené mezi osobou nejednající v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti, neboli spotřebitelem a věřitelem nabízejícím nebo poskytujícím spotřebitelský úvěr v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Mnoho domácností řeší financování nákupu nezbytných nákladnějších potřeb do domácnosti právě sjednáním spotřebitelského úvěru. Spotřebitelský úvěr lze však využít i v případě krátkodobé finanční nouze. Kde je poptávka vzrůstá nabídka, což je samozřejmě i větší příležitostí pro různorodé nekalé praktiky společností, které úvěry poskytují. Z toho důvodu se právní úprava ohledně spotřebitelských úvěrů snaží důsledněji spotřebitele chránit. V tomto článku si tak v krátkosti shrneme ta nejdůležitější ustanovení věnována na ochranu spotřebitele před neseriózním jednáním úvěrových společností.

  ... celý článek
02.03.2016

Chcete-li si zajistit pohledávku, využijte směnku

Chcete-li si zajistit pohledávku, využijte směnku

 Směnky patří mezi velmi rozšířený a zároveň oblíbený zajišťovací instrument závazkových smluvních vtahů. Pro věřitele mají směnky tu výhodu, že se peněžní sumy zajištěné směnkou nemusí domáhat prostřednictvím podáváním žaloby, nýbrž mohou podat návrh na vydání směnečného platebního rozkazu. Rozkazní řízení je zpravidla mnohem rychlejší a procesně jednodušší než v případě standardního soudního řízení. Základní dělení směnek je na směnky vlastní a na směnky cizí. Osoba, která směnku vystavila, se nazývá výstavce a osoba, v jejíž prospěch byla směnka vystavena, remitent. V případě cizích směnek dále rozlišujeme směnečníka (trasát), což je osoba, která výstavci cizí směnky dává příkaz, aby za směnku zaplatila remitentovi. Výstavce cizí směnky se nazývá trasant.

  ... celý článek
31.05.2016

Dlužník vám neplní dluh, pohledávku můžete postoupit

Dlužník vám neplní dluh, pohledávku můžete postoupit

Předmětem úplatného nebo bezúplatného převodu mohou být nejen věci movité či nemovité, ale i například pohledávky. Převádět pohledávky je možné prostřednictvím jejich postoupení, čímž dojde ke změně věřitele. Věřitel může celou pohledávku nebo její část postoupit i bez souhlasu dlužníka, ke smlouvě o postoupení pohledávky se nevyžaduje písemná forma. S postoupenou pohledávkou přechází i její příslušenství a všechna práva s ní spojená včetně jejího zajištění. Osoba, která pohledávku postupuje, se nazývá postupitel a osoba nabývající pohledávku, postupník. Níže si v krátkosti rozebereme, co je nutné k postoupení pohledávky vykonat a jaké právní účinky se pojí s postoupením pohledávky.

  ... celý článek
19.06.2015

Co přinesla novela exekučního řádu

Co přinesla novela exekučního řádu

Jednou z nejvýznamnějších a nejobsáhlejších legislativních změn je novela exekučního řádu účinná od 1.1.2013. Novelizace exekučního řádu zavádí spoustu nových pravidel či stanoví nové způsoby exekuce. Abyste se ve značně upraveném právním předpise zorientovali, rozebereme v tomto článku nejdůležitější změny v exekučním řízení, které platí pro exekuční příkazy nařízené po 1. lednu 2013. Změny se samozřejmě dotýkají i soudního výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu.

  ... celý článek
19.05.2016

Exekuce a její druhy

Exekuce a její druhy

Počet osob postižených exekucí není rozhodně nízký a denně přibývá počet těch, co své závazky nejsou schopni splácet a strašák jménem exekuce se pro ně stává nevyhnutelným. V tomto článku si popíšeme, jaké druhy exekucí se nejčastěji nařizují a co všechno je exekutor oprávněn Vám zabavit.

  ... celý článek
24.02.2016

Jak postupovat při uzavírání zápůjčky

Jak postupovat při uzavírání zápůjčky

Rozhodli jste se, že někomu zapůjčíte dočasně své finanční prostředky či sami o zápůjčku usilujete? Vyplatí se sepsat kvalitní smlouvu, na jejímž základě budou práva a povinnosti obou smluvních stran jasně dána, a v případě nejasností či sporů budou mít svá tvrzení o co opřít. Smluvní strany smlouvy o zápůjčce se podle nového občanského zákoníku nazývají zapůjčitel a vydlužitel, přičemž podstatou tohoto právního vztahu je to, že zapůjčitel přenechá vydlužiteli zastupitelnou věc a vydlužitel se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věc stejného druhu. Zapůjčit lze tak v podstatě jakékoliv zastupitelné a nahraditelné věci, jako je mouka, cukr, peníze, apod. Pokud se zapůjčuje věc určená individuálně, jedná se o nájem nebo smlouvu o výpůjčce či výprose, jestliže je smlouva bezúplatná.

  ... celý článek
17.08.2015

Jak se dostat z dluhů prostřednictvím oddlužení

Jak se dostat z dluhů prostřednictvím oddlužení

Co dělat když už Vám dluhy přerůstají přes hlavu a nezaplacených složenek podstatně přibývá? Dnes se zaměříme na případy, kdy už jsou Vaše peněžní závazky vůči jiným v takové výši či v takovém množství, že již nejste nadále schopni je plnit a na možné způsoby řešení, zejména v souvislosti s insolvenčním zákonem.

  ... celý článek
09.11.2015

Jak se vyhnout nesplatitelným dluhům

Jak se vyhnout nesplatitelným dluhům

Podle nejaktuálnějšího výzkumu je v současné době více než polovina Čechů zadlužená a mnohdy jejich dluhy nabírají podobu astronomických částek a přivádějí je tak do neřešitelných situací, nepatřete mezi ně.

  ... celý článek
27.02.2015

Jak předcházet exekuci

Jak předcházet exekuci

Možnost postižení majetku exekucí je bezesporu obavou spousty osob. Mnohdy lze však nařízení exekuce včas zabránit, pokud není dlužník pasivní a svou situaci se snaží řešit. Níže si proto rozebereme v krátkosti základní pravidla, která Vám pomůžou se vyhnout případné hrozbě zabavení majetku.

  ... celý článek
Právní situace, kde nejčastěji radíme

Zazvonil u vás exekutor a chce vám zabavit a odvést váš majetek.

Zjistili jste, že máte exekutorem obstavený účet v bance.

Zaměstnavatel vám nevyplatil mzdu, protože mu přišel exekuční příkaz od exekutora.

Exekutor vám odvezl vaše věci, ačkoliv nikomu nic nedlužíte.

Exekutorem byla vůči vaší osobě nařízena exekuce a rozhodnutí, na jehož základě bylo exekuční řízení zahájeno, jste nikdy předtím neobdrželi.

Postup exekutora se vám jeví nestandardní a nezákonný.

Máte vykonatelnou pohledávku a nevíte, jakým způsobem ji vymáhat.

Váš dlužník je ochoten svůj dluh vůči vám uznat a podepsat uznávací prohlášení a vy nevíte, jakým způsobem to nejlépe udělat.