Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budov

1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela zákona o hospodaření energií, která rozšiřuje případy, ve kterých je nutné zpracovat k budovám průkaz energetické náročnosti, do této doby se tato povinnost týkala pouze novostaveb a větších rekonstrukcí budov. Kdo tuto povinnost nesplní, vystavuje se peněžité sankci. V následujících pěti radách Vám tak v krátkosti shrneme, kdy budete povinni zpracování energetického průkazu náročnosti zajistit.


Právní rada prvá

Průkaz energetické náročnosti je nutné zpracovat při výstavbě nebo větší rekonstrukci budovy, ale i u některých typů dokončených budov

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti:

 • při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,
 • u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.

Volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami zvolíte rozsah i cenu odborné odpovědi.

Více o právní poradně online ⇢


Právní rada druhá

Zpracování průkazu energetické náročnosti jsou povinni zajistit vlastníci budovy nebo společenství vlastníků jednotek při prodeji nebo pronájmu budovy

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo její ucelené části, při pronájmu budovy a od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy. Předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii musí vlastník možnému kupujícímu budovy nebo její ucelené části před uzavřením kupní smlouvy a možnému nájemci budovy nebo její ucelené části před uzavřením nájemní smlouvy. Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek musí kupujícímu předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii nejpozději při podpisu kupní smlouvy a nájemci nejpozději při podpisu nájemní smlouvy. Dále musí vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji budovy nebo její ucelené části, pronájmu budovy nebo její ucelené části.

Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší životní situaci postupovat. Zavolejte zkušeným advokátům na právní linku.

Více o telefonické právní poradně ⇢


Právní rada třetí

Povinnosti související s průkazem energetické náročnosti má v případě prodeje nebo pronájmu i vlastník jednotky

Vlastník jednotky je povinen předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu jednotky před uzavřením kupní smlouvy a od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením nájemní smlouvy. Nejpozději při podpisu kupní smlouvy je vlastník jednotky povinen předat kupujícímu průkaz nebo jeho ověřenou kopii a od 1. ledna 2016 nájemci nejpozději při podpisu nájemní smlouvy. Kromě toho je vlastník jednotky povinen při prodeji jednotky zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech a od 1. ledna 2016 rovněž u pronájmu jednotky.


Právní rada čtvrtá

Průkaz energetické náročnosti musí být zpracován v souladu se zákonnými požadavky

Vzor a obsah průkazu energetické náročnosti, způsob jeho zpracování a umístění v budově stanoví prováděcí právní předpis. Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově. Průkaz musí být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou, musí být součástí dokumentace při prokazování dodržení technických požadavků na stavby, musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně, musí obsahovat protokol a grafické znázornění, jehož součástí je přiřazení klasifikačních tříd ukazatelům energetické náročnosti a v některých případech také energetický posudek. Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.


Právní rada pátá

Některé budovy požadavkům na energetickou náročnost nemusí odpovídat

Požadavky na energetickou náročnost budovy nemusí být splněny:

 • u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
 • u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
 • u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25% spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
 • u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,
 • u budov zpravodajských služeb,
 • u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
 • u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
 • u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá,
 • u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.

Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 16.3.2016:
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií