Jak správně sepsat závěť

Jak správně sepsat závěť

Spoustě osob záleží na tom, co se stane s jejich majetkem v případě jejich úmrtí, a za tímto účelem tak o svém majetku pořizují závěť. Je však třeba dbát na to, že zákon stanoví pro poslední vůli určitou právní formu. Zůstavitel může závěť buď napsat vlastní rukou, nebo ji zřídit v jiné písemné formě za účasti svědků nebo ve formě notářského zápisu. Nelze však sepsat například společnou závěť více zůstavitelů. Zůstavitel může nově v závěti uvést také podmínku (např. úspěšného ukončení studia), doložení času nebo příkaz (např. oprava střechy domu zůstavitele). V tomto článku se dozvíme, jaké typy závětí můžete sepsat a co musí obsahovat.

Rady v tomto článku jsou v souladu s novým občanským zákoníkem.


Poradna zdarma, rada první

Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem je sepsat závěť vlastní rukou

Pokud chce někdo o svém majetku pořídit závěť, může ji napsat i na kousek obyčejného papíru. Podmínkou však je, že celá závěť musí být vlastní rukou napsána a podepsána (tzv. holografní závěť). Nově již není podmínkou platnosti závěti uvedení data, kdy byla pořízena. Den, měsíc a rok pořízení závěti musí být uveden pouze tehdy, pořídil-li zůstavitel více závětí, které si vzájemně odporují, nebo závisí-li právní účinky závěti na určení doby jejího pořízení. V závěti zůstavitel ustanoví dědice, popřípadě určí jejich podíly nebo věci a práva, které jim mají připadnout. Nejsou-li podíly více dědiců v závěti určeny, platí, že jsou stejné. Vlastnoruční závěť by zůstavitel měl uložit na bezpečné místo, popřípadě o místě uložení informovat nějakou důvěryhodnou osobu, jelikož by se mohlo stát, že v případném dědickém řízení by závěť buď nebyla vůbec nalezenam, nebo by ji někdo úmyslně zatajil.


Poradna zdarma, rada druhá

V případě, že se nejedná o závěť vlastnoruční, musí její pravost stvrdit svědci

Závěť, kterou zůstavitel nenapsal vlastní rukou, ale například na počítači nebo k jejímu sepsání pověřil jinou osobu (tzv. alografní závěť), musí vlastní rukou podepsat a před dvěma svědky současně přítomnými výslovně prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Svědci se musí na závěť podepsat a připojit údaje, podle nichž je lze zjistit. Svědkem nemůže být osoba nesvéprávná, osoba, která není znalá jazyka či způsobu dorozumívání, v němž se závěť činí, dědic, osoba jemu blízká či zaměstnanec dědice.


Poradna zdarma, rada třetí

Závěť mohou pořídit i ti, kteří nemohou číst nebo psát nebo osoby nevidomé.

Zůstavitel, který nemůže číst nebo psát, může projevit svou poslední vůli před třemi současně přítomnými svědky v listině, jejíž obsah musí být tlumočen zvláštním způsobem dorozumívání, který si zůstavitel zvolí, a to svědkem, který závěť nepsal. Zůstavitel musí před svědky potvrdit, že listina obsahuje jeho poslední vůli. V  závěti musí být uvedeno, že zůstavitel nemůže číst nebo psát, kdo závěť napsal, kdo ji přečetl nebo tlumočil a jakým způsobem zůstavitel potvrdil, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Byl-li obsah závěti tlumočen zvláštním způsobem dorozumívání, uvede se, jaký způsob dorozumívání si zůstavitel zvolil. Listinu podepíší svědci i zůstavitel. Namísto podpisu může zůstavitel učinit rukou nebo jinak vlastní znamení, ke kterému jeden ze svědků připíše jeho jméno. Osoby nevidomé mohou projevit svou poslední vůli před třemi současně přítomnými svědky v listině, která musí být nahlas přečtena svědkem, který závěť nepsal. Zůstavitel před svědky musí potvrdit, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Listinu podepíší svědci i zůstavitel.


Poradna zdarma, rada čtvrtá

V případě, že je závěť sepsána notářem, dojde k jejímu uložení do centrální evidence závětí

Zůstavitel může projevit svoji poslední vůli i formou notářského zápisu. V případě závěti sepsané notářem má zůstavitel větší jistotu, že jeho projev poslední vůle bude vyhovovat zákonným požadavkům, které jsou na něj kladeny, a současně bude závěť uložena do centrální evidence závětí. Nemůže se tedy stát, že by se nenašla. Nezletilí, kteří dovršili 15. rok, a ti, kdo byli omezeni ve svéprávnosti, mohou projevit poslední vůli pouze formou notářského zápisu.


Poradna zdarma, rada pátá

Nově lze pořídit i závěť s úlevami

Tato nová forma závěti, tzv. privilegovaná závěť, je určena pro osoby, které se z důvodu mimořádné události (např. živelné pohromy, války apod.) nacházejí v situaci, kdy jsou v ohrožení života, a nemohou tedy využít tradiční formy pro pořízení závěti. Zákon zná tři druhy privilegované závěti, a to ústní závěť pořízenou před třemi svědky, závěť zaznamenanou starostou obce, na jejímž území se zůstavitel nalézá, za přítomnosti dvou svědků, a závěť pořízenou na palubě námořního plavidla či letadla nebo ve válce před velitelem námořního plavidla či letadla nebo velitelem vojenské jednotky ČR za přítomnosti dvou svědků. Privilegovaná závěť má však pouze omezenou platnost, v případě ústní závěti dva týdny, v ostatních dvou případech tři měsíce ode dne pořízení. Jako svědci zde mohou vystupovat i osoby, které dosáhly 15. roku věku, a osoby, které byly omezeny ve svéprávnosti, pokud jsou způsobilé věrohodně popsat skutečnosti významné pro platnost závěti.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 15.5.2018:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník