Jak se dostat z dluhů prostřednictvím oddlužení

Jak se dostat z dluhů prostřednictvím oddlužení

Co dělat když už Vám dluhy přerůstají přes hlavu a nezaplacených složenek podstatně přibývá? Dnes se zaměříme na případy, kdy už jsou Vaše peněžní závazky vůči jiným v takové výši či v takovém množství, že již nejste nadále schopni je plnit a na možné způsoby řešení, zejména v souvislosti s insolvenčním zákonem.


První rada právní poradny

Využijte možnosti tzv. oddlužení neboli vyhlášení osobního bankrotu

V případě že máte dluhy u více věřitelů, jste v prodlení s jejich splácením po dobu delší než 30 dnů a tyto závazky nejste schopni plnit, lze hovořit o tom, že jste se ocitli v úpadku. Pokud zároveň nejste podnikatelem a nemáte dluhy z podnikání, můžete za této situace podat insolvenční návrh spojený s návrhem povolení oddlužení. Má se za to, že nejste schopni plnit své závazky, jestliže zastavíte podstatnou část plateb k úhradě svých dluhů nebo jsou Vaše dluhy po splatnosti déle než tři měsíce anebo nelze dosáhnout uspokojení pohledávek Vašich věřitelů výkonem rozhodnutí nebo exekucí (musí jít však o neschopnost objektivní, pokud jen na splácení dluhů nemáte zájem, soud Vám oddlužení nepovolí).

Insolvenční návrh můžete podat i tehdy, pokud Vám úpadek teprve hrozí, jestliže lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že nebude schopni řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.


Druhá rada právní poradny

Pro sepsání návrhu navštivte odborníka

Velkému množství návrhů na povolení oddlužení nebylo v minulosti vyhověno jen proto, že nebyly správně vyplněny a neobsahovaly požadované přílohy. Z toho důvodu došlo novelou insolvenčního zákona od 1.7.2017 ke změně, kdy návrh na povolení oddlužení musí být nyní sepsán a podán za dlužníka advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem nebo akreditovanou osobou. Akreditovanou osobou je právnická osoba, které byla rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.

Tato povinnost neplatí pouze pro dlužníka, který je fyzickou osobou s právnickým nebo ekonomickým vzděláním v magisterském studijním programu nebo vykonala zkoušku insolvenčního správce, a také pro dlužníka, který je právnickou osobou a jedná za ni člen jejího statutárního orgánu, pověřený zaměstnanec, vedoucí odštěpného závodu nebo prokurista, který má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu nebo vykonal zkoušku insolvenčního správce.

Advokátovi, notáři, soudnímu exekutorovi a insolvenčnímu správci náleží za sepis návrhu a jeho podání za dlužníka odměna, jejíž maximální výše činí 4 000 Kč bez DPH a v případě společného oddlužení manželů 6 000 Kč bez DPH. Akreditované osobě za sepis a podání návrhu odměna ani jiné plnění nenáleží.

Vzory pro insolvenční návrh a oddlužení:
insolvenční návrh, fyzická osoba podnikatel,
uplatnění mzdových nároků vůči zaměstnavateli v úpadku,
prohlášení dlužníka o dluzích, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu,
seznam závazků, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu,
seznam závazků, právnická i fyzická osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu,
seznam majetku, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu,
seznam majetku, práv. nebo fyz. osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu,
seznam zaměstnanců, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu,
seznam zaměstnanců, právnická i fyzická osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu,
seznam zaměstnanců, právnická i fyzická osoba nepodnikatel bez zaměstnanců, příloha insolvenčního návrhu,
smlouva o důchodu při oddlužení,
smlouva o darování podpory při oddlužení.

Návrh na povolení oddlužení musí být podán spolu s insolvenčním návrhem. Podá-li insolvenční návrh jiná osoba než dlužník nebo jím pověřený zástupce, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníkovi. Insolvenční návrh musí kromě Vašich osobních údajů obsahovat také seznam Vašeho majetku a závazků, Váš příjem za poslední tři roky, předpokládaný příjem v následujících pěti letech, který by měl především prokázat, že z něho budete schopni uhradit alespoň 30 % svých závazků vůči nezajištěným věřitelům (pokud by měla být pohledávka některého z věřitelů uspokojena méně než z 30 %, je nutný jeho písemný souhlas) a rozhodující skutečnosti, které osvědčují Váš úpadek.


Třetí rada právní poradny

Oddlužení neznamená, že své dluhy již nemusíte splácet

Pokud soud Vašemu návrhu vyhoví, záleží na rozhodnutí Vašich věřitelů, jakou formou uhrazení dluhů budou po Vás vyžadovat. Nejčastějším řešením bývá vypracování splátkového kalendáře, na jehož základě po odečtení nezabavitelného minima nezbytného k živobytí, odvádíte všechny své výdělky na úhradu svých závazků, a to po dobu pěti let.

Pokud budete po celou dobu splátky poctivě platit, můžete být poté na Váš návrh soudu od zbytku svých závazků osvobozen (teoreticky se tak můžete zprostit až 70% svých dluhů, záleží na výši Vašich splátek). Počítejte však s tím, že skutečně veškeré Vaše příjmy během následujících 5 let přesahující nezabavitelnou částku budou použity ke splácení dluhů, to se týká i darů, dědictví, apod.

Je také nutné uvést, že namísto pravidelných splátek mohou věřitelé požadovat k uspokojení svých pohledávek i prodej Vašeho majetku.


Čtvrtá rada právní poradny

Pamatujte si, že zahájením insolvenčního řízení již nelze provést výkon rozhodnutí ani exekuci na Váš majetek

Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy dojde insolvenční návrh soudu a ze zákona tak nastávají některé z právních účinků spojené s insolvenčním řízení, mezi něž patří nemožnost provedení výkonu rozhodnutí či exekuce na Váš majetek a uplatňování nároků věřitelů prostřednictvím žalob. Tyto účinky trvají až do rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Jestliže soud Vaše oddlužení povolí, bude jednou nařízený výkon rozhodnutí nebo exekuce zastaveny. Oddlužení je tedy také jednou z variant, jak zabránit rostoucímu počtu exekucí na Vaše věci.


Pátá rada právní poradny

Snažte se své dluhy mít pod dohledem, i když podmínky pro povolení oddlužení nesplňujete

V případě, že máte více půjček u různých věřitelů, pokuste se o jejich tzv. konsolidaci čili sloučení všech půjček do jedné. Tuto možnost nabízí většina bank a výhodou je, že budete mít dluh pouze jeden, a to s výrazně menšími poplatky, než kdybyste spláceli každou půjčku zvlášť. Můžete si také domluvit nový splátkový kalendář s rozložením splátek na delší dobu, dohodnout si lepší podmínky splácení, apod.

Vzory dokumentů o dluhu:
vzor Uznání dluhu,
vzor Uznání dluhu s dohodou o splátkách,
vzor Výzva k zaplacení dluhu z půjčky.

Vzory smluv o půjčce
smlouva o půjčce neúročené bez splátek,
smlouva o půjčce neúročené se splátkami,
smlouva o půjčce úročené bez splátek,
smlouva o půjčce úročené se splátkami.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 11.5.2018:
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)