Jak správně postupovat při reklamaci

Jak správně postupovat při reklamaci

Stejně jako v případě článku ohledně pravidel nakupování na internetu je tento příspěvek zaměřen na spotřebitele, čili osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, a to na postup reklamace vadného zboží zakoupeného v obchodě. Je-li totiž prodávajícím podnikatel, platí pro prodej při jeho podnikatelské činnosti kromě obecných ustanovení o kupní smlouvě i zvláštní ustanovení ohledně prodeje zboží v obchodě, ledaže je kupujícím také podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti.

Obecně platí, že prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, dále, že věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. To však neplatí u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, dále pro opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Nemá-li předmět koupě vlastnosti stanovené zákonem nebo smlouvou, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se však vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Vzory souvisejících dokumentů ke stažení
 

U každého vzoru naleznete návod jak vzor správně vyplnit. Garantujeme platnost vzorů v souladu s aktuální legislativou. Vzory jsou prověřeny praxí advokátní kanceláře.

Nyní se podíváme na konkrétní právní rady, které Vám při reklamování mohou být užitečné.


První rada právní poradny

Nenechte se prodejcem odbýt s tím, že Vaši reklamaci uzná jako nedůvodnou nebo ji zamítne

Pokud Vám prodávající Vaši reklamaci neuzná, pokuste se jej ještě písemně informovat, proč se zamítnutím nesouhlasíte, a že byste se rádi na úspěšném vyřízení reklamace dohodli, jinak budete muset využít k uplatnění svých nároků právní prostředky. Když se prodejce v přiměřené lhůtě nevyjádří, a je-li to účelné, nechte si přezkoumat vadný výrobek soudním znalcem. Pokud Vám oprávněnost reklamace potvrdí, uvědomte znovu obchodníka a pokud i tehdy Vaší reklamaci odmítne, budete se muset bránit prostřednictvím žaloby. Náklady za vypracování znaleckého posudku hradíte sice vy, ale v případě, že spor vyhrajete, tak je Vám prodávající musí uhradit. K ochraně svých práv můžete kontaktovat i různé organizace na ochranu spotřebitelů.

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.

Volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami zvolíte rozsah i cenu odborné odpovědi.

Více o právní poradně online ⇢


Druhá rada právní poradny

Reklamovat můžete i bez paragonu nebo záručního listu, za předpokladu, že nákup výrobku můžete prokázat jinak

I když ztratíte účtenku, neznamená to, že už vadné zboží nemůžete reklamovat. Je však třeba, abyste svůj nákup u prodejce patřičně prokázali. Ideální je v případě platby kartou výpis z účtu, v němž bude konkrétní nákupní položka uvedena. Že jste skutečně u daného obchodníka nakoupili, může dosvědčit i jiná osoba, popř. se za nákup můžete zaručit svým čestným prohlášením, zde však záleží převážně na vstřícnosti prodávajícího.

Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší životní situaci postupovat. Zavolejte zkušeným advokátům na právní linku.

Více o telefonické právní poradně ⇢


Třetí rada právní poradny

Uplatňovat nároky z vad výrobků můžete v kterékoliv provozovně obchodníka

Pokud nemáte v záručním listě uvedený konkrétní specializovaný servis určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání.


Čtvrtá rada právní poradny

Nezapomeňte, že pro případnou reklamaci nemusíte zachovávat původní obal či krabici, v níž jste výrobek zakoupili

K tomu, abyste předložili vadné zboží k reklamaci, nepotřebujete ani jeho obal, krabici, nebo originální visačku od oblečení. Obal není součástí zboží a občanský zákoník či související předpisy nestanoví pro reklamaci žádné podmínky, a proto si ani prodejce není oprávněn přijetí výrobku k reklamaci žádným způsobem podmiňovat. Právo na reklamaci máte za každých okolností, kdy se na zakoupeném výrobku projeví vada.


Pátá rada právní poradny

Jestliže výrobek reklamujete pro větší počet vad nebo stejnou vadu reklamujete již více než 2x, můžete požadovat výměnu věci nebo od smlouvy odstoupit

Jakmile už jdete zboží reklamovat potřetí, případně budete výrobek reklamovat pro tři různé vady, rozhodněte se, zda budete požadovat výměnu výrobku za nový nebo budete chtít odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz. Pozor, právo na vrácení peněz při třetí reklamaci máte i tehdy, pokud Vám v rámci předchozích tří reklamací byl výrobek vyměněn vždy za nový.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 30.3.2016:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník