Co už je nebezpečným pronásledováním - stalking

Co už je nebezpečným pronásledováním - stalking

S účinností od 1. 1. 2010 byl do trestního zákoníku vtělen nový trestný čin nebezpečného pronásledování, neboli stalking. Zakotvení tohoto trestného činu do právních předpisů se pro počet narůstajících případů nebezpečného pronásledování ukázalo nezbytným. Zajímavým faktem v této oblasti je například to, že v USA byl stalking trestným již od roku 1990. Přesto, že však příběhy obětí stalkingů končí v některých případech i jejich smrtí, nejsou tresty za nebezpečné pronásledování příliš přísné. Poměrně komplikovaným však bývá rozlišit chování, které již naplňuje skutkovou podstatu trestného činu nebezpečného pronásledování, a které nikoliv. V tomto díle pěti rad zdarma se proto podíváme, jaké nežádoucí jednání je již z hlediska trestního práva protiprávní.


Poradna zdarma, rada první

Nebezpečné pronásledování může probíhat v mnoha formách

Stalker obvykle svou oběť vyhledává v místech, kde ví, že se obvykle zdržuje, jako je její zaměstnání, domov, a pokouší se s ní navázat kontakt tím, že ji například nabízí doprovod, pomoc, ale mnohdy mu stačí oběť pouze sledovat, aniž by se pokoušel jakkoli s obětí sbližovat. Nebezpečné pronásledování však nemusí spočívat pouze v osobních kontaktech pachatele s obětí, ale naopak stalkingu se může dopouštět i ten, kdo jiného vytrvale kontaktuje prostřednictvím prostředků elektronických komunikací nebo písemně, v tomto případě se jedná o tzv. kyberstalking. Nezřídka stalkeři také svým obětem vyhrožují ublížením na zdraví nebo jinou újmou, ať již přímo samotné oběti nebo jí osobě blízké. Pod nebezpečné pronásledování ovšem lze podřadit i jiná jednání pachatele než výše uvedená, pokud oběť omezují v jejím obvyklém způsobu života.


Poradna zdarma, rada druhá

Jedním z podstatných znaků stalkingu je jeho dlouhodobost

Trestní zákoník stanoví, že chování pachatele musí být dlouhodobé, proto nemůže být trestným činem nebezpečného pronásledování jednorázové nebo nahodilé jednání osoby, které by jinak znaky trestného činu stalkingu naplňovalo. Dlouhodobost nebezpečného pronásledování se posuzuje podle všech aspektů a okolností, soudní praxe se však ustálila na tom, že aby se jednalo o trestný čin stalkingu, musí nežádoucí chování pachatele trvat nejméně jeden měsíc. K naplnění podstaty přečinu stalkingu se však nevyžaduje eskalace pachatelova chování, to znamená, že není nutné, aby se jednání stalkera stupňovalo a postupně tak zahrnovalo větší intenzitu nebezpečného pronásledování.


Poradna zdarma, rada třetí

Chování stalkera musí v oběti vyvolat důvodnou obavu o její život nebo zdraví

I když může být chování některé osoby pro jinou osobu značně nežádoucí a obtěžující její život, je zapotřebí, aby toto jednání v ní bylo způsobilé vzbudit důvodnou obavu o její život nebo zdraví či o život a zdraví blízkých osob. Pokud znak obavy bude chybět, nebude se jednat o nebezpečné pronásledování. Pocit strachu je subjektivní, a proto můžou nastat situace, že to co by jiného normálně vyděsilo, v druhém obavy nevyvolá. Není však zapotřebí, aby se oběť obávala pouze o své fyzické zdraví, neboť nebezpečné pronásledování může bez pochyb způsobit oběti i psychické problémy.


Poradna zdarma, rada čtvrtá

Pachatelem i obětí stalkingu může být kdokoli

Typologie pachatelů i obětí nebezpečného pronásledování je různá, častěji se však dopouštějí stalkingu muži, přičemž výrazně převažuje počet případů stalkingu mezi bývalými partnery, kdy jeden z nich neunese rozpad jejich vztahu. Pachatel tak v těchto případech přesně ví, ve kterých místech se oběť pohybuje a má k dispozici všechny její údaje, jako je adresa, telefonní číslo, email, apod. Vyloučeny však nejsou ani situace, kdy oběť svého pachatele vůbec nezná, nebo ho zná pouze letmo z náhodného kontaktu a pachatel se stane svou obětí posedlý například jen proto, že se ho oběť ze slušnosti v nějaké situaci zastala, pomohla mu, apod. Stalkeři jsou někdy i přesvědčeni o tom, že se svou oběti mají milostný vztah, byť jejich oběť o tomto vztahu vůbec netuší.


Poradna zdarma, rada pátá

V případě, že pachatel své oběti vyhrožuje, může být jeho jednání kvalifikováno jako trestný čin nebezpečného vyhrožování, aniž by bylo vyžadováno naplnění podmínky dlouhodobosti

Jestliže někdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, dopouští se trestného činu nebezpečného vyhrožování, za nějž je mu možné uložit trest odnětí svobody do jednoho roku nebo zákaz činnosti. Přísněji je postihováno jednání pachatele, který vyhrožuje dítěti, těhotné ženě či pokud například pachatel ke zdůraznění svého úmyslu ublížit oběti použije zbraň. Opět však vyhrožování pachatele musí v poškozeném vzbuzovat důvodnou obavu, že pachatel své výhružky skutečně naplní.


A rada poradny na závěr

Pokud jste se stali obětí stalkingu nebo víte o někom, kdo je nebezpečně pronásledován, neváhejte tuto skutečnost oznámit policii, můžete tak zabránit mnohdy nedozírným následkům.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 10.12.2015:
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník