Oddlužení jako způsob řešení úpadku

Oddlužení jako způsob řešení úpadku

Manželé Malinovi měli na podzim mnoho potřebných výdajů. Pokazila se jim totiž pračka, přičemž se jim podařilo vytopit sousedy, kteří požadovali zaplatit opravu poškozených zdí, a to v částce 10.000 Kč. Kromě toho měli půjčky i z předchozích let, které však do této doby poctivě spláceli. Z uvedených důvodů si manželé museli zapůjčit další peníze, které nebyly zrovna pro ně výhodně úročeny. Počátkem následujícího roku se pak manželé dostali do finanční tísně a domů jim začaly chodit upomínky ohledně nezaplacených splátek zápůjček.

Celkem se jednalo o čtyři nezaplacené splátky ze zápůjček od společnosti Půjč si kolik chceš s.r.o. a Lichváři a.s. Všechny čtyři dluhy již byly více jak tři měsíce po splatnosti. Oba manželé byli zaměstnaní, jejich mzda činila dohromady 25.000 Kč - dluhy však přesahovaly částku 150.000 Kč. Tuto částku nemohli manželé najednou uhradit. S prosbou o radu, jak tuto situaci řešit, se Malinovi obrátili na internetovou právní poradnu www.pravnilinka.cz.

RADA PRO PANA MALINU

 • Manželům Malinovým mohou podat společný insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení k věcně a místně příslušnému soudu.
 • Návrh je dostupný na www.justice.cz
 • Součástí insolvenčního návrhu musí být seznam majetku manželů Malinových, seznam svých závazků s uvedením věřitelů (označení všech věřitelů, údaje o splatnosti dluhů) a listiny, které dokládají úpadek manželů.
 • Součásti návrhu na povolení oddlužení musí být údaje o očekávaných příjmech manželů v následujících 5 letech, údaje o příjmech manželů za poslední 3 roky, případně návrh způsobu řešení (plnění splátkového kalendáře nebo zpeněžení majetkové podstaty).
 • Bude-li rozhodnuto o plnění splátkového kalendáře, manželé budou povinni po dobu 5 let každý měsíc splácet věřitelům ze svých příjmů částku, která se rozvrhne jednotlivým věřitelům podle poměrů jejich pohledávek.
 • Manželům je zaručeno, že jim zůstane tzv. nezabavitelná částka, která u manželů Malinových dosahuje částky ve výši zhruba 11.000 Kč.
 • Zahájení insolvenčního řízení brání věřitelům, aby své pohledávky uplatňovaly žalobou.
 • Po uspokojení alespoň 30 % výše pohledávek věřitelů, mohou být manželé od zbytku dluhů osvobozeni.

 

KDE PRÁVNÍ ÚPRAVU ŘEŠENÍ ÚPADKU NALEZNETE?

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích.

 

SLOVO PRÁVNÍKA - ADVOKÁTA MGR. PETRA KAUSTY

Tento článek jste si mohli přečíst
také v Deníku.

 

Online půjčka ve výši 10.000 Kč na vánoční dárky, rychlá půjčka ve výši 7.000 Kč na úhradu nedoplatku za plyn, půjčka na směnku v hodnotě 20.000 Kč proto, abyste včas uhradili povinné ručení a další. Stále více lidí nemá žádnou finanční rezervu na to, aby pokrylo nečekané výdaje. Důvod je někdy ospravedlnitelný, jejich mzdy mnohdy neumožňují si střádat na nečekané výdaje. Často si lidé půjčují proto, aby včas zaplatili předešlou půjčku, tím se tvoří kolotoč, který vede většinou do finanční propasti, ze které není tak snadno se dostat. Revoluci při řešení finanční tísně přinesl zákon č. 182/2006 Sb., tzv. insolvenční zákon, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2008. Insolvenční zákon dává nepodnikajícím fyzickým osobám (za určitých podmínek i podnikajícím fyzickým osobám) možnost řešit efektivně svůj úpadek oddlužením. Předpokladem je však příjem nebo dostatečný majetek osoby, která má být v rámci řešení úpadku oddlužena. Velkou výhodou řešení osobního bankrotu je skutečnost, že za splnění určitých podmínek může soud na návrh dlužníka velkou část nesplacených dluhů odpustit a věřitelé tak ztratí právo domáhat se zbytku svých nesplácených pohledávek. Oddlužení má dvě podoby, buď dojde k oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužníka, nebo plněním splátkového kalendáře. O konkrétním způsobu rozhodují věřitelé a soud.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO ODDLUŽENÍ?

Podmínkou povolení oddlužení je existence úpadku dlužníka (i hrozícího úpadku). Dlužník je v úpadku, jestliže má:

 • více věřitelů
 • peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti
 • tyto závazky není schopen plnit

K insolvenčnímu návrhu, který je spojen s návrhem na oddlužení je potřeba připojit:

 • seznam svého majetku (je potřeba jednotlivě označit svůj majetek a jeho výši),
 • seznam svých dluhů uvedením věřitelů (označení všech věřitelů, výše dluhu a splatnost),
 • listiny, které dokládají úpadek,
 • údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech (např. předložením pracovní smlouvy),
 • údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky a
 • návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší (návrhem není soud vázán).

Insolvenční návrh musí být v listinné podobě opatřen úředně ověřeným podpisem (např. na poště). Oznámení o zahájení insolvenčního řízení zveřejňuje soud veřejnou vyhláškou již do dvou hodin od doručené návrhu.

 

JAKÉ JSOU VÝHODY ODDLUŽENÍ PRO DLUŽNÍKA

 

 • Je-li zahájeno insolvenční řízení, věřitelé nemohou své pohledávky uplatnit žalobou u soudu, ani u rozhodců. Vyloučeno je i provedení exekuce či výkonu rozhodnutí. Vše je tedy podřízeno režimu insolvenčního zákona. To se týká pouze věřitelů, kteří nemají své pohledávky zajištěny (např. zástavním právem).
 • I po srážce příjmů zůstává dlužníku tzv. nezabavitelné minimum (stejně jako u exekuce srážkami ze mzdy). Nezabavitelné minimum tvoří částku životního minima spolu s normativními náklady na bydlení. Dále se nezabavitelná částka zvyšuje dle počtu vyživovaných osob (typicky vyživovaných dětí - i zletilých).
 • Největší výhodou je možnost prominutí části dluhů. Celkově tak může dojít ke snížení až na 30 % výše pohledávek.
 • Dlužník má dále možnost nakládat se svým majetkem.
 • Dlužník může být na návrh osvobozen od pohledávky věřitele, který se do insolvenčního řízení nepřihlásil. Osvobození se vztahuje i na ručitele.
 • Po dobu plnění splátkového kalendáře se dlužník nemusí o nic starat. Vše je v rukou insolvenčního správce, kterému náleží také odměna – část ze sražených částek.
 • Insolvenční řízení je osvobozeno od soudních poplatků, jde-li o návrh podaný dlužníkem. Jedná-li se však o dluhy z podnikání, může insolvenční soud požadovat složení částky až ve výši 50.000 Kč.

 

JAKÉ JSOU NEVÝHODY ODDLUŽENÍ PRO DLUŽNÍKA

 

 • Údaje o dlužnících jsou v rámci celého procesu oddlužení veřejně dostupné v insolvenčním rejstříku, dokonce i výše mezd, stav majetku či výše dluhů.
 • Zajištění věřitelé (ti, kteří mají své pohledávky zajištěny) mají právo na uspokojení z majetku dlužníka, který byl zajištěn pro případ dlužníkova prodlení.
 • Vysoké nároky na formální správnost insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení.
 • Nepřihlásí-li se věřitel včas přihláškou do insolvenčního řízení, hrozí mu ztráta vymahatelnosti své pohledávky. Věřitel tak musí být procesně aktivnější, aby dosáhl alespoň částečného uspokojení své pohledávky.
 • O zvolení způsobu oddlužení rozhoduje schůze věřitelů (i mimo ni).
 • Insolvenční soud může zamítnout insolvenční návrh, pokud jím je sledován nepoctivý záměr (např. pokud dlužník spáchal závaznější majetkový nebo hospodářský trestný čin).
 • Po celých 5 let oddlužení zbývá dlužníku na veškeré své potřeby pouze nezabavitelné minimum.
 • Zpracování insolvenčního návrhu vás může stát i 10.000 Kč.