Společné jmění manželů (SJM) – exekuce a vypořádání

Společné jmění manželů (SJM) – exekuce a vypořádání

Helena se při oslavách příchodu Nového roku, na náměstí v Ostravě, seznámila s o 10 let mladším Richardem Malinou. Po krátké známosti a zejména naléhání Richarda si 30. května 2014 oba řekli své ano a vstoupili do svazku manželského. Dva měsíce na to, začaly chodit na jejich společnou adresu různé výzvy k zaplacení dlužných částek, dokonce i exekuční příkaz. V exekučním příkazu byl postižen osobní automobil, který Helena dostala darem od svých rodičů, snubní prsten a také televize, kterou si pořídili již za trvání manželství. Helena nevěříc svým vlastním očím žádala okamžitě vysvětlení ze strany Richarda.

Ten jí však uklidňoval slovy, že se nemusí ničeho bát, neboť dražba jejího automobilu pokryje veškeré dluhy a ještě něco zbyde. Helena se však z opatrnosti o dluhy svého manžela začala zajímat a zjistila, že veškeré dluhy vznikly ještě před vznikem jejich manželství. S prosbou o pomoc, jak tuto situaci vyřešit, se Helena obrátila na internetovou právní poradnu www.pravnilinka.cz.

RADA PRO HELENU MALINOVOU

 • Uzavřením manželství vzniklo mezi Helenou a Richardem společné jmění manželů.
 • Osobní automobil, který nabyla Helena darem, není tedy součástí společného jmění manželů (§ 709 odst. 1 písm. b OZ).
 • Snubní prsten je vyloučen z exekuce (§ 322 odst. 2 písm. b) – zákona č. 99/1963 Sb.).
 • Televize byla pořízena již za trvání manželství, proto je součástí společného jmění manželů (§ 709 odst. 1 OZ).
 • Skutečnost, že dluh Richarda vznikl již před uzavřením manželství, nemá na exekuci vliv. Exekuci na majetek patřící do společného jmění lze nařídit také tehdy, jde-li o vydobytí dluhu, který vznikl před uzavřením manželství (§ 42 zákona č. 120/2001 Sb.).
 • Helena by měla podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, a to do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděla o soupisu věci. Návrh se podává u exekutora, který věci pojal do soupisu (§ 68 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.)

 

KDE PRÁVNÍ ÚPRAVU SPOLEČNÉHO JMĚNÍ NALEZNETE?

§ 708 - 742 v části druhé, hlavě prvé, dílu čtvrtém, oddílu druhém zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
§ 764 – 765 v části druhé, hlavě prvé, dílu pátém, oddílu třetím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


§ 262a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

 


§ 267 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

 


§ 36 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád

 


§ 42 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád

 

SLOVO PRÁVNÍKA - ADVOKÁTA MGR. PETRA KAUSTY


Tento článek jste si mohli přečíst
také v Deníku.

 

Společné jmění manželů je spolu s rozvodem nejčastější téma rodinného práva. Spory, které se týkají zejména vypořádání společného jmění nebo exekuce na majetek, který je součástí společného jmění, jsou velmi nepříjemné a zdlouhavé, proč by taky ne, když jádrem problému jsou peníze. S jistou nadsázkou se dá říci, že čím větší majetek, tím složitější právní situace. Nový občanský zákoník v této oblasti v zásadě přebírá starou úpravu. I nadále se nabízí tři možnosti vypořádání společného jmění, tedy dohodou, rozhodnutím soudu na návrh manžela a vypořádání dle domněnky. Velkým terčem oprávněné kritiky se stal § 262a občanského soudního řádu, resp. § 42 exekučního řádu, který do značné míry znevýhodnil postavení manžela v rámci výkonu rozhodnutí, resp. exekuce. Nový občanský zákoník svými ustanoveními, zejm. o smlouvách, kterým se zužuje společné jmění, posiluje ochranu dlužníků, nicméně exekutorský řád resp. občanský soudní řád (jde-li o výkon rozhodnutí) tuto ochranu degraduje a naopak výrazně posiluje ochranu věřitele, kterou považujeme až za protiústavní.

SPOLEČNÉ JMĚNÍ – ROZSAH, VYPOŘÁDÁNÍ A EXEKUCE?

Co je součástí společného jmění?

Součástí společného jmění je vše, co nabyl jeden z manželů nebo oba společně za trvání manželství (auto, které si manželé koupili, družstevní podíl, lednička apod.), s výjimkou toho, co:

 • slouží osobní potřebě jednoho z manželů (kosmetické, hygienické potřeby),
 • nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů (pokud neměl dárce nebo zůstavitel jinou vůli),
 • nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech (např. náhrada za urážku na cti, ublížení na zdraví apod.),
 • nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,
 • nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku (např. náhrada škody na darované věci od rodičů).

Součástí společného jmění je však zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů (např. příjmy z nájmu odečtené od výdajů). Dále je součástí společného jmění také podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, který nabyl za trvání manželství. Součástí společného jmění nejsou jenom aktiva, ale bohužel i pasiva, tedy dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže:

 • se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z toho majetku, nebo
 • je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny (v takovém to případě má druhý manžel právo dovolat se neplatnosti takového jednání u soudu).

Lze si rozsah společného jmění zúžit?

Snoubenci i manželé mají právo rozsah společného jmění zúžit nebo i zrušit (s výjimkou obvyklého vybavení rodinné domácnosti, ledaže jeden manželů opustil trvalé domácnost a odmítá se vrátit). Tzv. předmanželská smlouva nebo smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje notářský zápis.

Vypořádání společného jmění dohodou

Pokud společné jmění zanikne (typicky rozvodem – ale i před ním), mohou si jej manželé dohodou vypořádat. Písemná dohoda o vypořádání společného jmění je podmínkou pro tzv. smluvený rozvod (podpisy musí být úředně ověřeny). Dle § 738 odst. 2 postačí, pokud je dohodou pokrytá jen část společného jmění.

Vypořádání společného jmění rozhodnutím soudu

Dohodu o majetkovém vypořádání nebude tak jednoduché sjednat, kvůli rozvodové situaci. Častějším způsobem je vypořádání na základě návrhu jednoho z manželů soudem.

Vypořádání společného jmění domněnkou

Pokud se manželé na vypořádání nedohodnou a ani nenavrhnout vypořádání soudem do tří let od zrušení společného jmění, nastává domněnka, kdy platí, že bývalí manželé se vypořádali tak, že:

 • hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá,
 • ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné (mezi bývalými manželi vznikne klasické spoluvlastnictví)
 • ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné (opět spoluvlastnictví).

Exekuce na majetek manželů

Výkon rozhodnutí nebo exekuce na majetek patřící do společného jmění lze nařídit i tehdy, jde-li o vydobytí dluhu:

 • který vznikl za trvání manželství nebo
 • před uzavřením manželství jen jednomu z manželů.

Za majetek patřící do společného jmění povinného (ten, proti komu je veden výkon rozhodnutí nebo exekuce) a jeho manžela se pro účely exekučního řízení považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že:

 • bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění nebo zúžen jeho stávající rozsah,
 • byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění
 • byl ujednán režim oddělených jmění,
 • byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.

Z uvedeného vyplývá, že věřitelům může být úplně jedno, zda manželé své společné jmění zúžili nebo si sjednali režim oddělených jmění.

NEZAPOMEŇTE

 • Plat, mzda, zisk nebo odměny z dohod se stávají součástí společného jmění v okamžiku, kdy manžel, který se o jejich získání přičinil, nabyl možnost s nimi nakládat.
 • V rámci vypořádání společného jmění se uplatní i tzv. zápočty dle § 742 odst. 2 OZ, kdy hodnota toho, co ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní majetek manžela, stejně jako hodnota toho, co z výhradního majetku manžela bylo vynaloženo na společný majetek, se při vypořádání společného jmění započítává zvýšená nebo snížená podle toho, jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, na niž byl náklad vynaložen.