Založení spolku

Založení spolku

Vinaři z obce Vínovice se rozhodli sdružit za účelem pořádání společenských akcí, na kterých se budou koštovat vína z blízkého okolí. Inspirovali se sousední vesnicí Vínovničky, kde jim poradili registrovat se na Ministerstvu vnitra.

Jakým způsobem by to měli udělat se už však vinaři od členů občanského sdružení Vínovičky nedozvěděli, neboť tito sdružení zakládali na začátku 90. let. S prosbou o radu, jak založit občanské sdružení, se vinaři obrátili na internetovou právní poradnu www.pravnilinka.cz.

RADA PRO VINAŘE Z VÍNOVIC

 • Za účelem uspokojování svých společných zájmů lze založit tzv. spolek. K 1. lednu 2014 došlo k transformaci dosavadních občanských sdružení na spolky dle občanského zákoníku. Nově již tedy nelze založit občanské sdružení, byť obsahově se spolkem shoduje.
 • Název zakládajícího spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z. s.“ Doporučenými názvy jsou např. Spolek Vinaři obce Vínovice, Vinaři obce Vínovice z. s. nebo Vinaři Vínovice zapsaný spolek.
 • K založení spolku je potřeba alespoň tří osob.
 • Spolek vzniká zápisem do spolkového rejstříku, který vedou krajské soudy.
 • Spolek lze založit shodou zakladatelů o obsahu stanov nebo přijetím stanov na ustavující schůzi.
 • K úspěšnému zápisu do spolkového rejstříku je na podatelně příslušného krajského soudu přiložit následující dokumenty:
  • Stanovy
  • Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku (úředně ověřený podpis)
  • Souhlas a čestné prohlášení statutárního orgánu (úředně ověřený podpis)
  • Zápis z ustavující členské schůze, případně zápis o tom, že se zakladatelé shodli na stanovách a na statutárním orgánu
  • Elektronický formulář (úředně ověřený podpis)

 

KDE PRÁVNÍ ÚPRAVU SPOLKŮ NALEZNETE?

§ 214 - 302 v části prvé, hlavě druhé, dílu třetím, oddílu druhém zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
§ 26 – 30 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

 

SLOVO PRÁVNÍKA - ADVOKÁTA MGR. PETRA KAUSTY

Tento článek jste si mohli přečíst
také v Deníku.

 

Spolkem se rozumí samosprávný a dobrovolný svazek alespoň tří členů, který je založen za účelem dosahování společných zájmů. Jedná se korporaci, jejíž hlavní činnosti není podnikání. Výhody pro založení spolku mohou být různé (možnost snazšího získání podpor, grantů či dotací, možnost spolku zapojit se do územního či stavebního řízení za účelem ochrany životního prostředí apod.). Spolek je nástupcem občanského sdružení, jehož úprava byla obsažena v zákoně č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 1. ledna 2014 došlo k transformaci všech občanských sdružení na spolek. Základem právní úpravy se stal nový občanský zákoník, který úpravu této formy neziskové právnické osoby upravuje v §§ 214 - 302. Občanská sdružení do 31. prosince 2013 vznikala registrací u Ministerstva vnitra. Nově však spolky mohou vznikat pouze zápisem do tzv. spolkového rejstříku, který vedou krajské soudy. Nová právní úprava je mnohem obšírnější, než ta předešlá. Z laického pohledu se může oprávněně zdát, že k úspěšnému založení spolku je potřeba více formalit než dříve u registrace občanského sdružení. Za přínosné lze také označit osvobození od soudních poplatků na zápis spolku do rejstříkového soudu, ke kterému došlo s účinností k 29. prosinci 2014.

JAK ZALOŽIT SPOLEK

Kdo může založit spolek?

Založit spolek mohou nejméně tři osoby, lhostejno, zda fyzické či právnické. Spolek mohou založit osoby starší 18 let, není však vyloučeno, aby zakladatel byl osobou mladší 18 let s tím, že jako účastník bude zastoupen zákonným zástupcem. Spolek mohou založit jak občané České republiky, tak cizinci.

Kolik stojí založení spolku?

Od 1. ledna 2014 do 28. prosince 2014 byl zápis do spolkového rejstříku podmíněn zaplacením soudního poplatku ve výši 1.000 Kč. Soudní poplatek se týkal také změny zápisu. Výše nákladů na založení spolku jsou od 29. prosince 2014 závislé pouze na počtu úředně ověřených podpisů (teoreticky postačí i 90 Kč). Zakladatelé spolku tedy s účinností od 29. prosince 2014 ušetří na soudním poplatku 1.000 Kč, neboť byl poplatek zrušen. Novela, která zrušila soudní poplatky u spolků, je však účinná pouze na 18 měsíců, tedy do 30. června 2016. Lze však očekávat, že v mezidobí bude přijatá další novela, která osvobození od soudních poplatků dále prodlouží. Během ledna 2015 se objevily i názory, že za vznik spolku je potřeba zaplatit soudní poplatek ve výši 6.000 Kč, znění zákona tomu tak skutečně nahrává, nicméně takový výklad by byl v rozporu úmyslem zákonodárce, jehož kroky opravdu ke zrušení poplatků u spolků vedly (položka 11, bod 1. písm. b přílohy zákona o soudních poplatcích).

Jaké dokumenty jsou nutné ke vzniku spolku?

 • Spolek se zakládá shodou zakladatelů na obsahu stanov. Ve stanovách musí být uveden název spolku a jeho sídlo, účel spolku, práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat a určení statutárního orgánu. Další údaje jsou zcela na vůli zakladatelů. Mohou si ve stanovách určit podmínky členství, další orgány (např. kontrolní orgán) či podmínky pro vyloučení člena ze spolku.
 • Nutnou podmínkou je doložení také souhlasu vlastníka s umístěním sídla spolku, jehož podpis musí být úředně ověřen (postačí i na poště). Sídlo spolku nemusí být shodné s místem, kde je činnost spolku vykonávána. Sídlo spolku může být i v bytě. Vlastník dokonce nemusí být ani členem spolku.
 • Souhlas člena spolku s tím, že bude jako statutární orgán zapsán do spolkového rejstříku spolu čestným prohlášením o jeho svéprávnosti a také o tom, že není v úpadku, musí být opatřen úředně ověřeným podpisem.
 • Dále je nutné doložit zápis z ustavující schůze, kde přítomní uvedou, že se shodli na tom, kdo bude jejím předsedou a statutárním orgánem spolku. Zápis ani podpisy přítomných osob nemusí být úředně ověřeny. Místo zápisu z ustavující schůze je možné doložit zápis o shodě zakladatelů na obsahu stanov.
 • Na podatelnu je nutné také doložit vytištěný elektronický formulář (https://or.justice.cz/ias/ui/podani), který musí být navrhovatelem podepsán. Podpis na poslední stránce formuláře musí být úředně ověřen. Formulář se vyplňuje přímo na internetových stránkách, kde ke každému doplňovanému bodu naleznete nápovědu.

 

NEZAPOMEŇTE

 • Spolek mohou založit nejméně tři osoby.
 • K řízení o návrhu na zápis je příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel své bydliště, případně sídlo, je-li právnickou osobou.
 • Podpisy musí být úředně ověřeny u čestného prohlášení statutárního orgánu, souhlasu vlastníka s umístěním sídla a vytištěného elektronického formuláře.
 • Členové spolku neručí za jeho dluhy.
 • Podnikání spolku může být pouze jeho vedlejší činností. Zisk z činností spolku lze však použít pouze pro spolkovou činnost (refinancovat).
 • Pokud některá z náležitostí pro zápis do spolkového rejstříku chybí, soud navrhovatele do 3 pracovních dnů ode dne podání návrhu vyzve, aby údaj či dokument doplnil.
 • Zápis do rejstříkového soudu by měl být proveden do 5 pracovních dnů ode dne doručení návrhu.
 • Zcela ve výjimečných případech může nastat situace, kdy spolek není do spolkového rejstříku zapsán do třiceti dnů od podání návrhu na zápis a ani není v této lhůtě vydáno rozhodnutí o odmítnutí zápisu. V takovémto případě se spolek považuje za zapsaný do spolkového rejstříku třicátým dnem od podání návrhu.