Obnova řízení může zvrátit pravomocné rozhodnutí soudu

Obnova řízení může zvrátit pravomocné rozhodnutí soudu

Současná právní úprava přiznává účastníkům řízení několik opravných prostředků, kterým se mohou bránit proti rozhodnutím v občanskoprávním řízení. Nejzákladnějším dělením opravných prostředků je jejich rozlišování na řádné a mimořádné. Mezi řádné opravné prostředky patří odvolání, které je možné podat proti nepravomocným soudním rozhodnutím. Mimořádnými opravnými prostředky je pak dovolání, žaloba na obnovu řízení a žaloba pro zmatečnost. Mimořádné opravnými prostředky se oproti řádným podávají již proti rozhodnutím, které nabyla právní moci. V těchto pěti radách zdarma si uvedeme, za jakých podmínek je možné podat žalobu na obnovu řízení.


Poradna zdarma, rada první

Žalobu na obnovu řízení lze podat v případech, kdy se objeví nové skutečnosti, které nemohl účastník bez své viny uvést v původním řízení, nebo jestliže lze provést důkazy, které nebylo možné v původním řízení provést

Žalobou na obnovu řízení účastník může napadnout pravomocný rozsudek nebo pravomocné usnesení, kterým bylo rozhodnuto ve věci samé:

  • jsou-li tu skutečnosti, rozhodnutí nebo důkazy, které bez své viny nemohl použít v původním řízení, pokud mohou přivodit pro něho příznivější rozhodnutí ve věci
  • lze-li provést důkazy, které nemohly být provedeny v původním řízení před soudem, pokud mohou přivodit pro něho příznivější rozhodnutí ve věci

Žalobou na obnovu řízení účastník může napadnout také pravomocné usnesení, kterým byl schválen smír, lze-li důvody obnovy vztahovat i na předpoklady, za nichž byl smír schvalován; to platí obdobně pro pravomocný platební rozkaz, pravomocný rozsudek pro uznání a pravomocný rozsudek pro zmeškání.


Poradna zdarma, rada druhá

Proti některým rozhodnutím je žaloba na obnovu řízení nepřípustná

Žaloba na obnovu řízení není přípustná proti:

  • usnesení, jímž bylo rozhodnuto o žalobě z rušené držby
  • jen proti výrokům rozhodnutí o nákladech řízení, o lhůtě k plnění a o předběžné vykonatelnosti
  • jen proti důvodům rozhodnutí

Žaloba na obnovu řízení není přípustná rovněž proti rozsudkům a usnesením, jejichž zrušení nebo změny lze dosáhnout jinak, nepočítaje v to dovolání.


Poradna zdarma, rada třetí

Žalobu na obnovu řízení je nutné podat do tří měsíců, kdy se navrhovatel dozvěděl o důvodech obnovy

Žaloba musí vedle obecných náležitostí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu je napadá, důvod žaloby, vylíčení skutečností, které svědčí o tom, že je žaloba podána včas, označení důkazů, jimiž má být důvodnost žaloby prokázána, jakož i to, čeho se ten, kdo podal žalobu, domáhá. Rozsah, v jakém se rozhodnutí napadá, a důvod žaloby mohou být měněny jen v průběhu trvání lhůt k žalobě. Žaloba na obnovu řízení musí být podána ve lhůtě tří měsíců od té doby, kdy ten, kdo obnovu navrhuje, se dozvěděl o důvodu obnovy, nebo od té doby, kdy jej mohl uplatnit; běh této lhůty však neskončí před uplynutím tří měsíců od právní moci napadeného rozhodnutí. Po třech letech od právní moci napadeného rozhodnutí může být žaloba na obnovu řízení podána jen tehdy, jestliže trestní rozsudek nebo rozhodnutí o přestupku nebo jiném správním deliktu, na jejichž podkladě bylo v občanském soudním řízení přiznáno právo, byly později podle příslušných právních předpisů zrušeny. Prominutí zmeškání lhůt k žalobě není přípustné.


Poradna zdarma, rada čtvrtá

Žalobu na obnovu řízení projednává soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni

Žalobu projedná a rozhodne o ní soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni. Je-li pravděpodobné, že žalobě bude vyhověno, může soud nařídit odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí o věci. Soud projedná věc v mezích, ve kterých se ten, kdo podal žalobu, domáhá povolení obnovy řízení nebo zrušení napadeného rozhodnutí pro zmatečnost. Tímto rozsahem není vázán:

  • v případech, kdy na rozhodnutí o napadeném výroku je závislý výrok, který žalobou nebyl dotčen
  • v případech, kde jde o taková společná práva nebo povinnosti, že se rozhodnutí musí vztahovat na všechny účastníky, kteří vystupují na jedné straně, a kde platí úkony jednoho z nich i pro ostatní
  • jestliže z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky


Poradna zdarma, rada pátá

Řízení o žalobě na obnovu řízení se skládá ze dvou částí

Žalobu na obnovu řízení soud usnesením buď zamítne nebo povolí obnovu řízení. Byla-li povolena obnova řízení, soud prvního stupně, jakmile usnesení nabude právní moci, věc znovu bez dalšího návrhu projedná; přihlédne přitom ke všemu, co vyšlo najevo v původním řízení nebo při projednávání žaloby. Shledá-li soud napadené rozhodnutí věcně správným, zamítne usnesením návrh na jeho změnu. Jestliže soud napadené rozhodnutí ve věci samé změní, nové rozhodnutí nahradí původní rozhodnutí. V novém rozhodnutí o věci rozhodne soud o náhradě nákladů původního řízení i řízení o žalobě; o náhradě nákladů původního řízení však nerozhodne, jestliže rozhodnutí po povolení obnovy nenahrazuje původní rozhodnutí. Právní poměry někoho jiného než účastníka řízení nemohou být novým rozhodnutím o věci dotčeny.

 


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů účinných ke dni 31. 1. 2017:
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád