Sankce pro případ prodlení nájemce s placením nájemného či služeb

Sankce pro případ prodlení nájemce s placením nájemného či služeb

Od 1.1.2016 došlo ke změně právní úpravy v oblasti peněžitých sankcí pro případ prodlení nájemce s platbou nájemného nebo služeb. Pronajímatel může požadovat úrok z prodlení z dlužné částky.

Dle občanského zákoníku účinného do 31.12.2013 byl nájemce bytu, který nezaplatil nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu do pěti dnů po splatnosti, povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení. Výše poplatku z prodlení byla stanovena nařízením vlády a činila 2,5 promile dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení.  

Poplatek z prodlení pro oblast placení za plnění spojená s užíváním bytů byl s účinností od 1.1.2014 nově upraven v zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Podle tohoto zákona byl nájemce, který se dostal do prodlení s úhradou plnění spojených s užíváním bytu, které přesahuje pět dnů ode dne splatnosti, povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení. Výše poplatku z prodlení činila 1 promile dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 10 Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Na rozdíl od předchozí právní úpravy však poplatek z prodlení nedopadal na prodlení s platbou nájemného, ale pouze na prodlení s úhradou plnění spojených s užíváním bytu. Pro případ prodlení s úhradou nájemného mohl pronajímatel požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády.

S účinností od 1.1.2016 byl novelou zákona č. 67/2013 Sb. poplatek z prodlení zrušen. Při prodlení s platbou nájemného i úhrad za plnění spojených s užíváním bytu má pronajímatel právo požadovat zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády. Touto novelou tedy došlo ke sjednocení obou sankcí. V této souvislosti je třeba upozornit na to, že na práva na zaplacení poplatku z prodlení vzniklá před 1.1.2016 se použije právní úprava účinná do 31.12.2015.

 

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty