Jak najít dobrého advokáta

Jak najít dobrého advokáta

Každý z nás čas od času řeší nějakou právní otázku, častokrát si však ani neuvědomujeme, že konkrétní záležitost v sobě skýtá mnohem více právních problémů a její řešení není tak jednoduché, jak se mohlo zpočátku zdát.


První rada právní poradny

Žádný právní problém či životní situaci nepodceňujte a řešte je od samého začátku s pomocí advokáta

V případě jakékoliv právní záležitosti, v níž si nevíte rady, je lepší věnovat čas namísto čtení nevěrohodných příspěvků a diskusí na internetu a laických rad známých, vyhledání vhodného advokáta, který Vám odborně poradí a nastíní všechna možná řešení přímo pro Vaši konkrétní situaci. Na advokáta se obracejte nejen v případě nutnosti soudního zastupování, ale také tehdy, když budete potřebovat vypracovat smlouvu, obchodní podmínky, apod. Právě jejich bezchybná forma Vás může zachránit od následných drahých soudních sporů. Advokát Vám taky může pomoci, pokud nevíte jak správně podat žalobu, bránit se proti výpovědi z práce a v dalších mnoha případech.

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.

Volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami zvolíte rozsah i cenu odborné odpovědi.

Více o právní poradně online ⇢


Druhá rada právní poradny

Než advokáta navštívíte, zjistěte si o něm veškeré možné informace

Při výběru advokáta hraje jednoznačný prim doporučení a osobní zkušenost. Proto si nejčastěji lidé volí advokáta, kterého jim doporučí někdo ze známých či příbuzných, výhodou je, že takto bývají zaručeny osobní kvality a předpoklady advokáta, je však třeba vzít v potaz, že advokát, který úspěšně rozvedl Vašeho souseda, nemusí být odborníkem právě v právní oblasti, která zahrnuje Váš problém. K vyhledání advokáta můžete využít seznam advokátů umístěný na stránkách České advokátní komory, v němž můžete vyhledávat prostřednictvím různých kritérií, jako je právní zaměření, město, a jiné.

Nejvíce ceněnými vlastnostmi advokátů jsou (celkové pořadí důležitých vlastností advokáta je následující - řazeno vzestupně - od nejvýznamnější po nejméně významnou):

 • preciznost, důslednost,
 • spolehlivost, důvěryhodnost,
 • rychlost,
 • zkušenosti,
 • nízká cena,
 • dostupnost,
 • počet vyhraných soudních sporů,
 • flexibilita,
 • titul,
 • vzhled, image,
 • dobrá adresa.

Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší životní situaci postupovat. Zavolejte zkušeným advokátům na právní linku.

Více o telefonické právní poradně ⇢


Třetí rada právní poradny

Pamatujte si, že advokát je povinen jednat v souladu s vašimi pokyny a je povinen Vás po celou dobu zastupování informovat o průběhu vývoje věci a o jeho činnosti

Základní povinností advokáta je ochrana a prosazování práv a oprávněných zájmů klienta. Při poskytovaní právní pomoci se musí řídit pokyny klienta. Těmito pokyny není vázán, jen když jsou v rozporu s právními předpisy nebo stavovskými předpisy Advokátní komory, na tuto skutečnost je Vás však povinen přiměřeně upozornit. Dále je advokát zavázán mlčenlivostí o všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s Vaším případem a po celou dobu poskytování právních služeb je povinen Vás průběžně informovat o tom jak stav věci pokračuje, podávat Vám vysvětlení a další potřebné podklady k úspěšnému vyřízení věci. Advokát Vám také odpovídá za škodu, kterou Vám způsobil v souvislosti s výkonem advokacie, pro tyto případy musí být pojištěn.


Čtvrtá rada právní poradny

Před předáním případu vždy s advokátem sepište písemnou smlouvu o poskytnutí právní služby, ve které sjednejte cenu odměny a předpokládaných nákladů advokáta

Odměnu advokáta lze určit buď smluvně dohodnutím konkrétní částky, nebo způsobu jejího určení, anebo mimosmluvně, a to na základě vyhlášky o odměnách advokátů, v tomto případě máte možnost orientačně zjistit, kolik jednotlivé právní služby stojí. Pokud se přiznává advokátovi odměna rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, použijí se vždy sazby stanovené touto vyhláškou. Neváhejte se zeptat, zda smluvená odměna zahrnuje také náhradu hotových výdajů a promeškaného času, neboť v případě mimosmluvní odměny má advokát na tyto výdaje nárok zvlášť. Platí pravidlo, že čím vzdálenější je sídlo advokáta od Vašeho bydliště, tím vyšší tyto výdaje budou, např. v případě dojíždění na soud, apod. A v neposlední řadě se zajímejte se také o to, jestli je advokát plátcem DPH či nikoliv, pokud ano, jednotlivé právní služby se o tuto daň navyšují.


Pátá rada právní poradny

Po ukončení právní služby ze strany advokáta si vždy vyžádejte řádné vyúčtování odměny a nákladů advokáta ve věci

Toto vyúčtování by mělo přesně specifikovat poskytnuté služby a výši jejich odměny, jejich podrobnější popis, datum vykonání úkonu právní služby, délku trvání a uvedení hotových výdajů. Advokát je povinen Vám takovéto vyúčtování předložit, za předpokladu, že by tak neučinil, vystavoval by se riziku možného kárného stíhání pro závazné porušení povinností advokáta.

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 28.5.2018:
Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii