Jak postupovat v případě zadluženého dědictví

Jak postupovat v případě zadluženého dědictví

Nabytí dědictví už dávno neznamená jen radostné majetkové přilepšení dědice. S ohledem na velké množství zadlužených Čechů rostou i případy, kdy dědicům zůstanou po zemřelém pouze dluhy. Hlavní problém spočívá v tom, že mnohdy dluhy vyjdou v dědickém řízení najevo až později, popřípadě se zjistí dodatečně až po skončení dědického řízení. Tento článek se bude věnovat tomu, jak se přechodu odpovědnosti na dědice za dluhy po zemřelém vyhnout.

Rady v tomto článku jsou v souladu s novým občanským zákoníkem.


Právní rada prvá

Dědic má vždy možnost dědictví odmítnout nebo se jej vzdát

Pokud máte pochybnosti o tom, zda je vůbec pro Vás přijetí dědictví výhodné či již od samého počátku víte, že pozůstalost zahrnuje pouze dluhy, můžete dědictví odmítnout. Odmítnutí dědictví vyžaduje výslovné prohlášení vůči soudu, přičemž dědictví lze odmítnout do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu odmítnout dědictví a o následcích odmítnutí, má-li dědic jediné bydliště v zahraničí, činí lhůta k odmítnutí dědictví tři měsíce. Jsou-li pro to důležité důvody, soud dědici lhůtu k odmítnutí dědictví přiměřeně prodlouží. Uplynutím lhůty k odmítnutí dědictví právo odmítnout dědictví zaniká.

Vzory plných mocí ke stažení
 

U každého vzoru naleznete návod jak vzor správně vyplnit. Garantujeme platnost vzorů v souladu s aktuální legislativou. Vzory jsou prověřeny praxí advokátní kanceláře.

Dále nezapomeňte, že dědictví nemůže odmítnout dědic, který svým počínáním dal najevo, že dědictví chce přijmout. Jestliže tedy začnete s věcmi zůstavitele nakládat, soud Vašemu odmítnutí dědictví nevyhoví, výjimkou je pouze pokud dědic činí vůči pozůstalosti nezbytná opatření s úmyslem zamezit škodám. K odmítnutí dědictví nemůžete také připojit výhrady nebo podmínky a rovněž nemůžete odmítnout dědictví jen zčásti. Taková prohlášení jsou neplatné. Prohlášení o odmítnutí dědictví nelze odvolat, totéž platí, prohlásí-li dědic, že dědictví neodmítá.

Dědic, který dědictví neodmítl, se jej může před soudem v řízení o dědictví také vzdát ve prospěch druhého dědice, učiní-li tak nepominutelný dědic, vzdává se tím také práva na povinný díl s účinností i pro své potomky. Byl-li však dědic, který se dědictví vzdal, obtížen příkazem, nařízením odkazu nebo jiným opatřením, které podle zůstavitelovy vůle může a má splnit jen osobně, nezbavuje se tím povinnosti splnit takové opatření.


Právní rada druhá

Dědictví se lze zříci, a to prostřednictvím smlouvy se zůstavitelem

Dále je možné se dědického práva předem zříci smlouvou se zůstavitelem, a pokud nebude ujednáno jinak, působí zřeknutí i proti potomkům. Kdo se zřekne dědického práva, zříká se tím i práva na povinný díl, kdo se však zřekne jen práva na povinný díl, nezříká se tím práva z dědické posloupnosti. Zřekne-li se dědic dědického práva ve prospěch jiné osoby, má se za to, že zřeknutí platí, jen stane-li se tato osoba dědicem. Smlouva vyžaduje formu notářského zápisu, přičemž práva a povinnosti z ní mohou být zrušeny, pokud strany dodrží písemnou formu.

Vzory souvisejících dokumentů ke stažení
 

U každého vzoru naleznete návod jak vzor správně vyplnit. Garantujeme platnost vzorů v souladu s aktuální legislativou. Vzory jsou prověřeny praxí advokátní kanceláře.

Na rozdíl od odmítnutí dědictví či vzdání se dědictví ve prospěch jiného dědice se lze dědictví zříct tedy i již za života zůstavitele a nikoli až po jeho smrti v dědickém řízení. Ke zřeknutí se dědictví je však nutná smlouva se zůstavitelem ve formě notářského zápisu. Má však tu výhodu, že působí i vůči potomkům, jestliže není ujednáno jinak. Oproti tomu odmítnutí dědictví v dědickém řízení má účinky, pouze vůči tomu, kdo dědictví odmítá a nikoli vůči jeho potomkům.


Právní rada třetí

Pokud chcete odpovídat za dluhy zůstavitele pouze do výše nabytého dědického podílu, vyhraďte si soupis pozůstalosti

Každého, kdo byl vyrozuměn o dědickém právu nebo kdo uplatnil u soudu své dědické právo a jehož účast v řízení o pozůstalosti nebyla ukončena, soud usnesením poučí, že si může vyhradit soupis pozůstalosti, jak může výhradu soupisu pozůstalosti uplatnit a jaké jsou následky, když výhradu soupisu pozůstalosti neuplatní.

K uplatnění výhrady soupisu pozůstalosti soud v usnesení stanoví lhůtu 1 měsíce ode dne, kdy byl o tomto právu vyrozuměn. Kdo si nevyhradil soupis pozůstalosti, nebo prohlásil, že právo výhrady soupisu neuplatňuje, nemůže si soupis vyhradit dodatečně. Zůstavitel nemůže dědici odejmout právo na výhradu soupisu pozůstalosti. Právo na výhradu soupisu lze uplatnit prohlášením učiněným ústně před soudem, anebo prohlášením zaslaným soudu v písemné formě. Vyhradí-li si dědic soupis s výhradami nebo podmínkami, nepřihlíží se k nim. To platí i pro prohlášení dědice, že výhradu soupisu neuplatňuje. Pokud si dědic nevyhradí soupis pozůstalosti, odpovídá za dluhy zůstavitele v plné výši, což platí i v případě, že při soupisu pozůstalosti neuvede záměrně některý majetek zůstavitele.

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.

Volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami zvolíte rozsah i cenu odborné odpovědi.

Více o právní poradně online ⇢


Právní rada čtvrtá

Exekuce na majetek dědice je možná až v případě pravomocného rozsudku odsuzujícího k plnění

Poměrně často novináři straší své čtenáře s tituly článků, dle nichž jsou dědici zemřelého pronásledováni exekutory. Přesto, že situace může dojít až tak daleko, pamatujte, že k jejich nařízení potřebuje věřitel téměř vždy pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu nebo správního orgánu, příp. vykonatelný rozhodčí nález. Výjimky mohou nastat pouze u závazků, v nichž dlužník podepsal doložku přímé vykonatelnosti – v těchto případech se nemusí věřitel domáhat o vydání exekučního titulu u soudu, nýbrž je oprávněn podat ihned návrh na výkon soudního rozhodnutí či exekuci. V ostatních případech pokud zdědíte nějaké dluhy, tak se na jejich úhradě můžete s věřitelem domluvit a pakliže již věřitel podal za života zemřelého vůči němu žalobu na zaplacení dlužné částky, a toto soudní řízení doposud nebylo pravomocně skončeno, stávají se dědici procesními nástupci zemřelého, jestliže to umožňuje povaha projednávané věci.

Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší životní situaci postupovat. Zavolejte zkušeným advokátům na právní linku.

Více o telefonické právní poradně ⇢


Právní rada pátá

Pamatujte, že v případě zůstavitelových dluhů nemá probíhající dědické řízení vliv na běh úroků z prodlení

Na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu nemá probíhající dědické řízení vliv na běh nároku věřitele na zákonný úrok z prodlení. Proto je vždy lepší, pokud víte, že dědictví neodmítnete a zároveň už máte zůstavitelovi dluhy zjištěné a potvrzené, věřitele kontaktovat a domluvit se s ním na způsobu úhrady dluhu, abyste zabránili narůstajícím úrokům a celkovému navýšení dlužné částky. Dluh můžete uhradit, i pokud dědí více dědiců a poté po nich jejich podíl požadovat.

 

Právní rada na závěr

Nezapomeňte, že s každým projednáním dědictví se pojí povinnost zaplatit notáři notářský poplatek, jehož výše se odvíjí podle hodnoty dědictví. V případě více dědiců, hradí dědici tento notářský poplatek společně podle výše jejich podílu.

Poslechněte si rady k dědictví v Českém rozhlase

Právník Právní linky Mgr. Petr Kausta z odpovídá na dotazy posluchačů v pravidelném pořadu Poradna na vlnách Českého rozhlasu, stanice Ostrava.

Dědictví - novinky v novém občanském zákoníku

Tento prohlizec nepodporuje audio element.


Závěť a náležitosti v dědické smlouvě

Tento prohlizec nepodporuje audio element.


Dělení majetku zemřelého bez závěti

Tento prohlizec nepodporuje audio element.


Problematika dědictví podle nového občanského zákoníku

Tento prohlizec nepodporuje audio element.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů účinných ke dni 7. 7. 2016:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních