Mediace jako alternativa soudního řízení

Mediace jako alternativa soudního řízení

Od 1. 9. 2012 je účinný nový zákon o mediaci, který upravuje pravidla pro alternativní řešení sporů, a to formou mediace. Mediací se rozumí postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody. Zákon se týká výlučně mediací, které poskytují zapsaní mediátoři do seznamu mediátorů. Tento způsob řešení sporů má například výhodu v tom, že po dobu mediace se staví promlčecí lhůty stejně jako v případě soudního řízení. Stejně tak náklady tohoto řízení jsou nepoměrně nižší než u klasického soudního řízení a jelikož výsledkem mediace má být uzavření dohody, je pravděpodobné, že smírné řešení může vést k oboustranné spokojenosti, na rozdíl od soudního sporu, kdy je o právech a povinnostech zúčastněných stran rozhodováno soudem a vítězem je tak obvykle pouze jedna ze stran.


Bezplatná poradna, rada první

Mediace se zahajuje uzavřením smlouvy o mediaci

Mediace je zahájena uzavřením smlouvy o provedení mediace. Mediátor odmítne uzavření smlouvy o provedení mediace, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, ke stranám konfliktu nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti. Mediátor může odmítnout uzavření smlouvy o provedení mediace, jestliže je narušena nezbytná důvěra mezi ním a některou ze stran konfliktu. Mediační dohodu uzavírají všechny strany konfliktu. Jejími náležitostmi jsou vedle podpisů stran konfliktu také datum jejího uzavření, doplněné mediátorem, a jeho podpis, kterým se stvrzuje, že mediační dohoda byla uzavřena v rámci mediace. Před zahájením mediace je mediátor povinen poučit strany konfliktu o svém postavení při mediaci, o účelu a zásadách mediace, o účincích smlouvy o provedení mediace a mediační dohody, o možnosti mediaci kdykoliv ukončit, o odměně mediátora za provedenou mediaci a o nákladech mediace. Mediátor je povinen strany konfliktu výslovně poučit o tom, že zahájením mediace není dotčeno právo stran konfliktu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou a že za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany konfliktu


Bezplatná poradna, rada druhá

Za obsah mediační dohody nesou odpovědnost strany konfliktu

Mediátor je oprávněn provádět mediaci nebo obdobnou činnost pouze za podmínek stanovených zákonem o mediaci. Dojde-li v průběhu mediace k převodu práv, která jsou předmětem mediace, účinky zahájení mediace trvají. Strana konfliktu, která svoje práva převedla, je povinna tuto skutečnost druhé straně konfliktu bez zbytečného odkladu oznámit. Za obsah mediační dohody jsou odpovědné pouze strany konfliktu. Mediátor nesmí ohledně konfliktu, ve kterém vede nebo vedl mediaci nebo činil kroky k přípravě mediace, poskytovat právní služby podle jiného právního předpisu, i když je jinak k jejich poskytování oprávněn, za právní službu se však nepovažuje vyjádření právního názoru mediátora v průběhu mediace na věc stran konfliktu nebo některou její dílčí otázku. Ohledně doručování během mediace platí, že povinnost mediátora nebo stran konfliktu doručit si mezi sebou písemnost je splněna, pokud je doručena prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky adresáta, na adresu uvedenou ve smlouvě o provedení mediace nebo na adresu, a to i elektronickou, kterou za účelem doručování sdělí strany konfliktu mediátorovi. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že se adresát o doručení z důvodu okolností na své straně nedozvěděl.


Bezplatná poradna, rada třetí

Mediátorem se může stát pouze osoba s vysokoškolským vzděláním

O zapsání do seznamu mediátorů může požádat osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, získala vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu v České republice, nebo získala obdobné vysokoškolské vzdělání v zahraničí, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, uznání takového vzdělání stanoví, anebo které bylo toto vzdělání uznáno podle jiného právního předpisu, složila zkoušku mediátora nebo jí byla uznána kvalifikace podle jiného právního předpisu a nebyla v posledních 5 letech před podáním žádosti vyškrtnuta ze seznamu mediátorů. Za bezúhonnou osobu se nepovažuje ta, která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, nebo trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem činnosti mediátora. Mediátor je povinen při výkonu činnosti mediátora používat označení „zapsaný mediátor“ nebo „zapsaná mediátorka“. Jestliže by někdo neoprávněně používal označení „zapsaný mediátor“, „zapsaná mediátorka“ nebo z nich odvozené tvary slov, přestože není zapsán v seznamu, dopustil by se tím přestupku.


Bezplatná poradna, rada čtvrtá

Mezi základní povinnosti mediátora patří zachování mlčenlivosti

Mezi povinnosti mediátora patří zejména provádět mediaci osobně, nezávisle, nestranně a s náležitou odbornou péčí, respektovat názory stran konfliktu a vytvářet podmínky pro jejich vzájemnou komunikaci a pro nalezení řešení, které zohledňuje zájmy obou stran a které v případě, kdy se předmět konfliktu bezprostředně týká práv nezletilého dítěte, zohledňuje zejména zájem dítěte, bez zbytečného odkladu informovat strany konfliktu o všech skutečnostech, pro které by se zřetelem na jeho poměr k věci, ke stranám konfliktu nebo k jejich zástupcům mohl být důvod pochybovat o jeho nepodjatosti, stvrdit svým podpisem mediační dohodu, která byla uzavřena stranami konfliktu v rámci mediace, a vyznačit datum, kdy byla mediační dohoda uzavřena, soustavně se vzdělávat a prohlubovat své odborné znalosti pro řádný výkon činnosti mediátora. Mediátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace, a to i po vyškrtnutí ze seznamu. To platí i v případě, že nebyla uzavřena smlouva o provedení mediace. Povinnosti mlčenlivosti mohou mediátora zprostit pouze všechny strany konfliktu. Povinností mlčenlivosti však není mediátor vázán v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným příslušným orgánem, je-li předmětem řízení spor plynoucí z výkonu činnosti mediátora mezi ním a stranou konfliktu anebo jejím právním nástupcem a dále v rozsahu nezbytném pro svou obranu v rámci výkonu dohledu nad činností mediátora nebo v kárném řízení.


Bezplatná poradna, rada pátá

Za provedenou mediaci má mediátor nárok na odměnu, pokud mediační dohoda nestanoví, že bude provedena bezplatně

Mediátor má právo na sjednanou odměnu za provedenou mediaci a na náhradu sjednaných hotových výdajů. Hotovými výdaji jsou zejména cestovní výdaje, poštovné a náklady na pořízení opisů a kopií. Mediátor může od stran konfliktu žádat přiměřenou zálohu na odměnu za provedenou mediaci a náhradu sjednaných hotových výdajů. Není-li ve smlouvě o provedení mediace sjednáno jinak, hradí strany konfliktu sjednanou odměnu mediátora za provedenou mediaci a náhradu jeho sjednaných hotových výdajů rovným dílem. Výše odměny mediátora za provedenou mediaci nebo způsob jejího určení, popřípadě ujednání o záloze nebo ujednání o tom, že mediace bude provedena bezplatně, musí být uvedena ve smlouvě o provedení mediace.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů účinných ke dni 14. 11. 2016:
Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci