Jak postupovat před nákupem automobilu

Jak postupovat před nákupem automobilu

To, že je nutné před nákupem automobilu tento zkontrolovat, nejlépe zkušeným mechanikem, tj. zda stav, počet najetých kilometrů, staří a další podstatné technické skutečnosti, odpovídají informacím uváděnými prodejcem, jistě většina kupujících ví. Nákup nového vozidla však s sebou může obnášet nespočet právních úskalí, která mohou vlastnictví vozidla kupujícím v budoucnu mnohdy velmi ohrozit, nebo alespoň značně znepříjemnit. Níže se dozvíte právní rady, kterých byste se při každém nákupu motorového vozidla měli držet.

Rady v tomto článku jsou v souladu s novým občanským zákoníkem.


První rada právní poradny

Základem je správně sepsaná smlouva

K převodu vozidla není nutná písemná forma kupní smlouvy. Je však nepochybné, že s ohledem na právní jistotu stran, by písemná kupní smlouva měla být samozřejmostí. Kupní smlouva musí obsahovat označení smluvních stran, specifikaci předmětu koupě, tedy podrobný popis prodávaného automobilu, cenu, za kterou je automobil prodáván, popř. způsob určení této ceny a musí být opatřena datem uzavření a podpisy obou účastníku smlouvy.

Vzory kupních smluv: kupní smlouva na auto.

Mimoto může smlouva obsahovat spoustu dalších vedlejších ustanovení, které upřesňují a doplňují podmínky koupě, jako je místo předání, odpovědnost za vady, apod. Ať už automobil kupujete nebo prodáváte, vždy si vyžádejte souhlas Vašeho manžela, neboť by tento právní úkon mohl následně napadnout pro neplatnost z důvodu absence jeho souhlasu, zejména jedná-li se o dražší automobily.


Druhá rada právní poradny

Před nákupem vozidla vždy ověřte, zda není vedeno v seznamu odcizených vozidel a není zatíženo právními vadami

Skutečnost, že by kupované vozidlo mohlo být odcizené, je postrachem nejednoho zájemce o nový automobil. V každém případě je dobré si automobil před nákupem prověřit pomocí aplikace umístěné na webových stránkách Policie ČR, která vede seznam vozidel, po nichž bylo vyhlášeno pátrání. K tomu, abyste zjistili, zda kupovaný automobil není veden v tomto seznamu, stačí zadat jeho registrační známku a číslo VIN. Do tohoto registru se zaznamenávají pouze krádeže, které byly Policii nahlášené.

V případě, že byste si zakoupili v dobré víře odcizené vozidlo v autobazaru či od jiného prodávajícího, jehož předmětem podnikatelské činnosti je prodej automobilů, tak jste povinni jej vydat původnímu vlastníkovi, jestliže prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo že mu věc byla odňata svémocně a že od ztráty nebo odnětí věci uplynuly nejvýše tři roky. V jiných situacích, tedy zejména kdy nabýváte vlastnické právo od kupujícího, který nepodniká v oblasti prodeje vozů, se stanete vlastníkem věci, pokud prokážete dobrou víru v oprávnění převodce převést vlastnické právo k věci. To ovšem neplatí, pokud vlastník prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo činem povahy úmyslného trestného činu. Za předpokladu, že k nabytí vlastnictví došlo například za úplatu od někoho, komu vlastník věc svěřil, nebo od neoprávněného dědice, jemuž bylo nabytí dědictví potvrzeno, jste vlastníkem vozidla, jestliže jste byli vzhledem ke všem okolnostem v dobré víře v oprávnění druhé strany vlastnické právo převést na základě řádného titulu.

Kupní smlouva automobilu se řídí obchodním zákoníkem vždy, jestliže obě smluvní strany jsou podnikatelé a jednají v rámci své podnikatelské činnosti. Podle § 262 obchodního zákoníku se však i účastníci smluvního vztahu, který nespadá pod režim obchodního zákoníku, mohou písemně dohodnout, že jejich smluvní vztah se bude řídit obchodním zákoníkem, podmínkou ale je, že takováto dohoda nemůže směřovat ke zhoršení právního postavení účastníka kupní smlouvy, který není podnikatelem.

Rovněž si nezapomeňte od prodejce vyžádat výslovné prohlášení o tom, že prodávaný automobil není zatížen zástavním právem, nevázne na něm nesplacený leasing, úvěr, dluh, zajišťovací převod práva apod.


Třetí rada právní poradny

Jestliže kupujete automobil prostřednictvím leasingu nebo na smlouvy o úvěr, pečlivě si přečtěte podmínky smlouvy

Pokud kupující nemají dostatečné finanční prostředky na úhradu celé kupní ceny vozidla najednou, využívají často možnosti postupného splácení kupní ceny automobilu formou splátek, a to prostřednictvím leasingu nebo smlouvy o úvěru. Z hlediska kupujícího se v současné době jeví výhodnější zvolit smlouvu o úvěru, neboť se stává okamžitým majitelem vozidla a rovněž podmínky splácení bývají zajímavější než v případě leasingu. Jestliže si auto pořídíte na leasing, musíte počítat s tím, že po celou dobu splácení bude majitelem vozidla leasingová společnost. V obou případech však mají věřitelé k dispozici velký technický průkaz od automobilu, a to až do doby splacení závazků z uvedených smluv. Všechny leasingové a úvěrové společnosti si také ve smlouvách kladou podmínky poskytnutí finančních prostředků, které mohou například stanovit, že nejste oprávněni s automobilem vycestovat do zahraničí, půjčit automobil další osobě a v případě leasingu jste většinou zavázáni uzavřít vedle povinného ručení i havarijní pojištění. Jestliže se chcete omezujícím podmínkám věřitelů vyhnout a rovněž si ponechat velký technický průkaz, bývá vhodnější požádat o neúčelový úvěr, banky však kladou přísnější požadavky na bonitu klienta.


Čtvrtá rada právní poradny

Rozsah odpovědnosti prodejce za vady se liší v závislosti na právním postavení účastníků

Odpovědnost prodávajícího závisí na právním postavení smluvních stran. Jestliže jsou oba účastníci kupní smlouvy nepodnikatelé, tj. obvykle v případech, kdy se nepodnikající osoba rozhodne např. prostřednictvím inzerátu prodat svůj automobil druhé nepodnikající osobě a dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, a která znamení podstatné porušení smlouvy, má kupující právo zejména na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující však nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě. Kupující je povinen oznámit vadu automobilu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak mu práva z vad nelze přiznat.

Podstatně vyšší odpovědnost má prodejce tehdy, jestliže se prodejem aut zabývá v rámci své podnikatelské činnosti, např. majitelé autobazarů, apod. Pokud je kupující nepodnikatel, odpovídá mu prodávající za vady, které se vyskytnou na automobilu v období 24 měsíců od uzavření smlouvy; přičemž projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc vada existovala již při převzetí.


Pátá rada právní poradny

Nezapomeňte na řádné přihlášení a odhlášení vozidla z centrálního registru vozidel

Převod automobilu sebou nese i povinnost jej přihlásit a odhlásit v centrálním registru vozidel. Povinnost odhlásit vozidlo v registru nese prodávající a nemůže ji za něj učinit kupující. Kupující je oproti tomu povinen vozidlo na své jméno v registru silničních vozidel přihlásit. Pokud tak účastníci kupní smlouvy neučiní, dochází k situacím, kdy je např. prodávající překvapen, že po něm Česká kancelář pojistitelů požaduje sankční poplatky za absenci povinného ručení, apod. Přepis vozidla podléhá správním poplatkům a v případě prodeje staršího automobilu může nastoupit i povinnost uhradit ekologickou daň.

Vzory plných mocí
Plná moc k přepisu auta, speciální plná moc.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 2.3.2016:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník