Ve kterých případech mají oběti trestné činnosti nárok na peněžitou pomoc státu

Ve kterých případech mají oběti trestné činnosti nárok na peněžitou pomoc státu

Oběti trestné činnosti se mnohdy pro následky trestného činu ocitnou v tíživé finanční situaci, kterou může způsobit například ztráta zaměstnání v důsledku poškozeného zdraví, nákladné výdaje na léčení, ale i třeba ztráta živitele rodiny. Základní zásadou pro odškodňování oběti trestné činnosti je ta, že škodu nahrazuje pachatel. Pachatelé však často bývají zcela nemajetní a oběti trestných činů se tak náhrady škody nikdy nedočkají. Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů však některým obětem přiznává nárok zažádat si o peněžitou pomoc státu. Pomoc spočívá v jednorázovém poskytnutí peněžité částky k překlenutí zhoršené sociální situace způsobené oběti trestným činem. V následujících řádcích se dozvíme, kdy si mohou oběti trestné činnosti o peněžitou pomoc zažádat.


Bezplatná poradna, rada první

Nárok na peněžitou pomoc náleží obětem, kterým bylo ublíženo zdraví nebo se jedná o pozůstalé oběti a škoda způsobena v důsledku trestného činu nebyla plně uhrazena.

Právo na peněžitou pomoc má oběť, které bylo v důsledku trestného činu ublíženo na zdraví, nebo způsobena těžká újma na zdraví, osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, byla-li rodičem, manželem, registrovaným partnerem, dítětem nebo sourozencem zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti, nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu, a oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a dítě, které je obětí trestného činu týrání svěřené osoby, kterým vznikla nemajetková újma. Peněžitá pomoc se poskytne, jestliže pachatel trestného činu, kterým byla způsobena škoda na zdraví nebo nemajetková újma, byl uznán vinným nebo zproštěn obžaloby pro nepříčetnost. Nejsou-li na základě výsledku šetření orgánů činných v trestním řízení důvodné pochybnosti o tom, že se stal trestný čin, v důsledku kterého byla oběti způsobena smrt, škoda na zdraví nebo nemajetková újma, peněžitá pomoc se poskytne také v dalších zákonem uvedených případech.

Stát neposkytne peněžitou pomoc, jestliže oběť:

  • je stíhána jako spoluobviněná v trestním řízení vedeném pro trestný čin, v důsledku kterého byla poškozena na zdraví nebo jí byla způsobena nemajetková újma, nebo byla účastníkem takového trestného činu
  • nedala souhlas k trestnímu stíhání pachatele trestného činu v případě, kdy tento souhlas je podmínkou zahájení trestního stíhání nebo pokračování v něm, anebo vzala-li takový souhlas zpět, nebo
  • neposkytla orgánům činným v trestním řízení potřebnou součinnost zejména tím, že bez zbytečného odkladu bez vážného důvodu nepodala oznámení o trestném činu, v souvislosti s nímž požaduje náhradu škody nebo nemajetkové újmy, nebo jako svědek v trestním řízení využila s odvoláním na svůj poměr k pachateli práva odepřít výpověď


Bezplatná poradna, rada druhá

Peněžitá pomoc může být za určitých podmínek poskytnuta i cizinci.

Peněžitá pomoc se poskytuje oběti, která:

  • je státním občanem České republiky, pokud má na území České republiky místo trvalého pobytu, pokud se na území České republiky obvykle zdržuje nebo pokud se na území České republiky stala obětí trestného činu
  • je cizincem, pokud má trvalý pobyt nebo oprávněně pobývá na území jiného členského státu Evropské unie a stala se obětí trestného činu na území České republiky,
  • je cizincem, pokud na území České republiky v souladu s jinými právními předpisy pobývá nepřetržitě po dobu delší než 90 dnů a stala se obětí trestného činu na území České republiky, nebo
  • je cizincem, který se stal obětí trestného činu na území České republiky a který požádal o mezinárodní ochranu, kterému byl udělen azyl nebo kterému byla udělena doplňková ochrana na území České republiky

Obětem, kterými jsou cizí státní příslušníci a nejsou výše uvedeni, se peněžitá pomoc poskytuje pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném vyhlášenou mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána.


Bezplatná poradna, rada třetí

Výše peněžité pomoci je limitována zákonem.

  • oběti, které bylo v důsledku trestného činu ublíženo na zdraví v paušální částce 10 000 Kč nebo ve výši, která představuje obětí prokázanou ztrátu na výdělku a prokázané náklady spojené s léčením, snížené o součet všech částek, které oběť z titulu náhrady škody již obdržela; peněžitá pomoc nesmí přesáhnout ve svém součtu částku 200 000 Kč,
  • oběti, které byla v důsledku trestného činu způsobena těžká újma na zdraví v paušální částce 50 000 Kč nebo ve výši, která představuje obětí prokázanou ztrátu na výdělku a prokázané náklady spojené s léčením, snížené o součet všech částek, které oběť z titulu náhrady škody již obdržela; peněžitá pomoc nesmí přesáhnout ve svém součtu částku 200 000 Kč
  • pozůstalého po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, byla-li rodičem, manželem, registrovaným partnerem, dítětem nebo sourozencem zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti, nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu v paušální částce 200 000 Kč nebo jde-li o sourozence zemřelého v paušální částce 175 000 Kč, snížené o součet všech částek, které oběť z titulu náhrady škody již obdržela; peněžitá pomoc poskytovaná více obětem nesmí ve svém součtu přesáhnout částku 600 000 Kč; pokud by peněžitá pomoc ve svém součtu přesáhla tuto částku, částka poskytovaná každé oběti se přiměřeně zkrátí,

Oběti trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a dítě, které je obětí trestného činu týrání svěřené osoby, kterým vznikla nemajetková újma na úhradu nákladů spojených s poskytnutím odborné psychoterapie a fyzioterapie či jiné odborné služby zaměřené na nápravu vzniklé nemajetkové újmy, a to až do celkové výše 50 000 Kč, pokud jí nebyla peněžitá pomoc poskytnuta pro ublížení na zdraví nebo pro těžkou újmu na zdraví. Jestliže o náhradě škody nebo nemajetkové újmy bylo již rozhodnuto pravomocným rozsudkem, je výše způsobené škody nebo nemajetkové újmy zjištěná v rozsudku závazná pro stanovení peněžité pomoci v rozsahu, v jakém již bylo o náhradě škody nebo nemajetkové újmy rozhodnuto. Při určení výše peněžité pomoci podle prokazované ztráty na výdělku poskytované se přihlédne i k výdělku, který oběti ujde v budoucnosti. Prokáže-li oběť poté, co jí byla poskytnuta pomoc, že jí vzniklá škoda je vyšší, než jaká byla podkladem pro poskytnutí pomoci, lze jí poskytnout na její žádost, podanou ve stanovené lhůtě, pomoc opětovně; přitom se přihlédne k částkám již vyplaceným. Peněžitá pomoc může být snížena nebo se nepřizná s přihlédnutím k sociální situaci oběti a k tomu, do jaké míry oběť spoluzavinila vznik škody, a k tomu zda oběť využila všech zákonných prostředků, aby uplatnila nárok na náhradu škody na pachateli nebo na jiné osobě, která je povinna škodu nahradit.


Bezplatná poradna, rada čtvrtá

Žádost o peněžitou pomoc musí obsahovat všechny zákonem požadované údaje a informace.

Ministerstvo poskytuje oběti jménem státu peněžitou pomoc na základě žádosti. V žádosti o poskytnutí peněžité pomoci je třeba uvést jméno, popřípadě jména a příjmení oběti, datum jejího narození, bydliště, rodné číslo a připojit k ní poslední rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení o trestném činu nebo o jeho oznámení; nemůže-li oběť takové rozhodnutí připojit, je třeba, aby označila orgán činný v trestním řízení, který o trestném činu naposledy konal řízení, a uvedla údaje o osobě podezřelé ze spáchání trestného činu, pokud je jí známa, údaje o škodě vzniklé v důsledku trestného činu a o jejím rozsahu, popřípadě o rozsahu, v jakém již škoda nebo nemajetková byla uhrazena, a o úkonech, které oběť učinila k vymáhání škody, údaje o svých majetkových a výdělkových poměrech, doklady, které má oběť k dispozici a které mohou dokázat požadované údaje. Doklady o majetkových a výdělkových poměrech lze nahradit čestným prohlášením. Žadatel o poskytnutí peněžité pomoci z důvodu ublížení na zdraví, je povinen k žádosti přiložit lékařskou zprávu prokazující vzniklou škodu na zdraví. Žadatel, který je pozůstalým po oběti trestního činu, je povinen v žádosti dále uvést, zda je jedinou osobou splňující podmínky pro poskytnutí peněžité pomoci, popřípadě kolik osob tyto podmínky splňuje, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy. Změní-li se po podání žádosti o poskytnutí pomoci okolnosti, které mají vliv na posouzení žádosti o poskytnutí pomoci a stanovení její výše, zejména dojde-li jen k částečné náhradě škody, je žadatel povinen na tyto okolnosti Ministerstvo spravedlnosti bezodkladně upozornit.


Bezplatná poradna, rada pátá

O poskytnutí peněžití pomoci je třeba zažádat včas.

Žádost o poskytnutí peněžité pomoci lze podat u ministerstva nejpozději do 2 let ode dne, kdy se oběť dozvěděla o újmě způsobené trestným činem, nejpozději však do 5 let od spáchání trestného činu, jinak právo zaniká. Ministerstvo žadateli písemně potvrdí přijetí žádosti. Ministerstvo vydá rozhodnutí o žádosti nejpozději do 3 měsíců od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ, nutná k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny. S účastníky řízení, kteří neovládají český jazyk, může být jednáno i v jazyce slovenském nebo anglickém; to platí i pro vyhotovování písemností. V řízení o žádosti o peněžitou pomoc nelze podat řádný opravný prostředek. Rozhodnutí nelze přezkoumat v přezkumném řízení. Proti pravomocnému rozhodnutí však může žadatel podat žalobu podle soudního řádu správního. Ministerstvo může vydat nové rozhodnutí ve věci, vyjde-li dodatečně najevo, že nebyly splněny podmínky pro poskytnutí peněžité pomoci, nebo podmínky pro její poskytnutí v přiznané výši, zejména nesplnil-li žadatel informační povinnost o změně okolností, které mají vliv na posouzení žádosti o poskytnutí peněžité pomoci a stanovení její výše. Vydáním nového rozhodnutí se původní rozhodnutí ruší.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů účinných ke dni 13. prosince 2017:
Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů