Presumpce neviny zaručuje obviněnému nejen právo na obhajobu

Presumpce neviny zaručuje obviněnému nejen právo na obhajobu

Obviněným se stává podezřelý z trestného činu v okamžiku, jakmile je mu doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání. V tomtéž momentě však osoba obviněná z trestného činu získává možnost uplatňovat práva, které jí z pozice obviněného přísluší. V těchto pěti radách zdarma si tak tyto základní práva blíže rozvedeme.

 


Poradna zdarma, rada první

Nejdůležitější práva obviněného z trestného činu uvádí Listina základních práv a svobod

V Listině základních práv a svobod lze nalézt jednu ze stěžejních zásad trestního práva, a to „presumpci neviny“. Na základě tohoto principu je každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena. Další významnou zásadou, kterou Listina základních práv a svobod rovněž obsahuje, je zásada „ne bis in idem“, neboli ne dvakrát v téže věci. Nikdo tak nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby. Tato zásada nevylučuje uplatnění mimořádných opravných prostředků v souladu se zákonem. V Listině základních práv a svobod je dále například stanoveno, že jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy, přičemž trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije tehdy, jestliže je to pro pachatele příznivější.


Poradna zdarma, rada druhá

Mezi základní právo obviněného patří právo odepřít výpověď

Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, není však povinen vypovídat, tohoto práva nesmí být žádným způsobem zbaven. Kromě toho má obviněný právo uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit návrhy a podávat žádosti a opravné prostředky. Obviněný je oprávněn nahlížet do spisů, s výjimkou protokolu o hlasování a osobních údajů svědka, činit si z nich výpisky a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich částí. V přípravném řízení však může státní zástupce nebo policejní orgán právo nahlédnout do spisů a spolu s tím ostatní práva ze závažných důvodů odepřít. Závažnost důvodů, ze kterých tato práva odepřel policejní orgán, je na žádost osoby, jíž se odepření týká, státní zástupce povinen urychleně přezkoumat. Tato práva nelze odepřít obviněnému a obhájci, jakmile byli upozorněni na možnost prostudovat spisy, a při sjednávání dohody o vině a trestu. Všechny orgány činné v trestním řízení jsou povinny vždy obviněného o jeho právech poučit a poskytnout mu plnou možnost jejich uplatnění.


Poradna zdarma, rada třetí

Významným právem obviněného je rovněž právo zvolit si svého obhájce

Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Jestliže obviněný svého práva zvolit si obhájce využije, může žádat, aby byl vyslýchán pouze za účasti svého obhájce a aby se obhájce účastnil i jiných úkonů přípravného řízení. Obviněný se se svým obhájcem může radit během úkonů prováděných orgánem činným v trestním řízení, nemůže se s ním však v průběhu svého výslechu radit o tom, jak odpovědět na již položenou otázku. Je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby. Uvedená práva příslušejí obviněnému i tehdy, je-li zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je-li jeho způsobilost k právním úkonům omezena. Neužije-li obviněný práva zvolit si obhájce a nezvolí-li mu ho ani jeho zákonný zástupce, může mu ho zvolit jeho příbuzný v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner, druh, jakož i zúčastněná osoba. Je-li obviněný zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je-li jeho způsobilost k právním úkonům omezena, mohou tak učinit tyto osoby i proti jeho vůli. Jestliže si obviněný obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle zákona mít musí (tzv. případy nutné obhajoby, např. řízení v proti uprchlému, při sjednávání dohody o vině a trestu, atd.), musí být mu ustanoven soudem.


Poradna zdarma, rada čtvrtá

Pokud obviněný nemá dostatek finančních prostředků, může zažádat o přidělení bezplatného obhájce či za sníženou odměnu

Osvědčil-li obviněný, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady obhajoby, rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení soudce, že má nárok na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu. Vyplývá-li ze shromážděných důkazů, že obviněný nemá dostatek prostředků na náhradu nákladů obhajoby, může, je-li to třeba k ochraně práv obviněného, rozhodnout předseda senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce o nároku na obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu i bez návrhu obviněného. V těchto případech náklady obhajoby zcela nebo zčásti hradí stát. Návrh jsou oprávněny podat kromě obviněného a jeho obhájce i osoby oprávněné zvolit obviněnému obhájce, jestliže si ho nezvolí sám obviněný. Návrh včetně příloh, jimiž má být prokázána jeho důvodnost, podává obviněný v přípravném řízení prostřednictvím státního zástupce a v řízení před soudem soudu, který koná řízení v prvním stupni. Pokud byl pravomocným rozhodnutím obviněnému přiznán nárok na bezplatnou obhajobu nebo obhajobu za sníženou odměnu a obviněný o ustanovení obhájce požádá, bude mu obhájce neprodleně ustanoven.


Poradna zdarma, rada pátá

V případě obviněného zbaveného nebo omezeného ve způsobilosti k právním úkonům, vykonává jeho práva jeho zákonný zástupce

Zákonný zástupce obviněného, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům je omezena, je oprávněn obviněného zastupovat, zejména zvolit mu obhájce, činit za obviněného návrhy, podávat za něho žádosti a opravné prostředky, je rovněž oprávněn zúčastnit se těch úkonů, kterých se podle zákona může zúčastnit obviněný․ Ve prospěch obviněného může zákonný zástupce tato práva vykonávat i proti vůli obviněného. V případech, v nichž zákonný zástupce obviněného nemůže vykonávat výše uvedená práva a je nebezpečí z prodlení, předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce může k výkonu těchto práv obviněnému ustanovit opatrovníka. Proti rozhodnutí o ustanovení opatrovníka je přípustná stížnost.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 6. 6. 2016
Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád