Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách

Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách

Od 1.12.2016 již nelze platně sjednat, že v případě sporu ze smlouvy uzavřené mezi podnikatelem a spotřebitelem bude rozhodovat místo příslušného soudu rozhodce, více rozhodců nebo stálý rozhodčí soud. Tento zákaz se však vztahuje pouze na smlouvy uzavřené po 1.12.2016, rozhodčí smlouvy uzavřené před tímto datem se budou nadále posuzovat podle znění zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v době uzavření této smlouvy a o případném sporu tak je stále oprávněn rozhodovat zvolený rozhodce. Před tímto datem platilo, že v případě, kdy je jednou ze stran, jejichž spor je řešen v rozhodčím řízení, spotřebitel, jsou pro tato řízení stanoveny přísnější podmínky oproti běžným rozhodčím řízením, a to za účelem zvýšení ochrany spotřebitele v těchto řízeních, neboť spotřebitelé obvykle neměli ani ponětí, že rozhodčí doložku podepisují, popř. si nebyli vědomi, že jejím podpisem vyloučí pravomoc soudů a v případě sporů budou podrobeni rozhodcům zvolenými podnikateli. Jedním z nejdůležitějších rozdílů oproti běžným rozhodčím řízením je pak skutečnost, že rozhodčí nález ve spotřebitelských sporech musí být vždy odůvodněn a musí obsahovat poučení o možnosti podat návrh na jeho zrušení soudem. Níže si rozebereme, za jakých podmínek bylo možné do 30.11.2016 sjednat rozhodčí doložku ve spotřebitelské smlouvě.


První rada právní poradny

Rozhodčí smlouva uzavírána se spotřebitelem musela tvořit samostatný dokument

Sjednávala-li se před 30.11.2016 rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv, musela být sjednána samostatně a nikoliv jako součást podmínek, jimiž se řídí smlouva hlavní, jinak byla neplatná. Podnikatelé v minulosti využívali nepozornosti spotřebitelů a rozhodčí doložku vkládali přímo do spotřebitelské smlouvy, přičemž často byla umístěna velmi nenápadně či psaná malým písmem a spotřebitel tak neměl možnost uvědomit si, jaké důsledky toto ustanovení pro něj má. Díky novele zákona o rozhodčím řízení musel od 1.4.2012 podnikatel spotřebitele vždy před uzavřením smlouvy informovat o tom, že s ním hodlá pro případ možných sporů uzavřít rozhodčí smlouvu a vyloučit tak soudní pravomoc, a vysvětlit mu, jaké dopady pro spotřebitele bude tato rozhodčí smlouva mít.


Druhá rada právní poradny

Podnikatel byl vždy povinen spotřebitele před uzavřením rozhodčí smlouvy informovat o jejích možných důsledcích a dalších zákonem vyžadovaných skutečnostech

Kromě toho, že rozhodčí doložka nemohla být součástí samostatné spotřebitelské smlouvy či obchodních podmínek podnikatele, musela rozhodčí smlouva uzavřená se spotřebitelem obsahovat také pravdivé, přesné a úplné informace o rozhodci nebo o tom, že rozhoduje stálý rozhodčí soud, způsobu zahájení a formě vedení rozhodčího řízení, odměně rozhodce a předpokládaných druhů nákladů, které mohou spotřebiteli v rozhodčím řízení vzniknout a o pravidlech pro jejich přiznání, místu konání rozhodčího řízení, způsobu doručení rozhodčího nálezu spotřebiteli a tom, že pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný. Jestliže rozhodčí smlouva týkající se sporů ze spotřebitelských smluv uzavřená před 1.12.2016 tyto informace neobsahuje, popřípadě tyto informace jsou v ní záměrně nebo v nezanedbatelném rozsahu neúplné, nepřesné nebo nepravdivé, může spotřebitel podat návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem. Pokud soud rozhodčí nález zruší, pokračuje k návrhu některé ze stran po právní moci rozsudku v jednání ve věci samé a tuto věc sám rozhodne. Věc již nelze projednat v rozhodčím řízení.


Třetí rada právní poradny

Osoba rozhodce ve spotřebitelských sporech musí na rozdíl od běžného rozhodčího řízení splňovat zákonné stanovené požadavky

Rozhodcem určeným rozhodčí doložkou uzavřenou před 1.12.2016 pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv může být jen osoba, která je zapsána v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Kromě toho, že tento rozhodce musí být občanem České republiky, zletilým, bezúhonným a plně svéprávným, musí mít navíc vysokoškolské vzdělaní v oboru právo. V "nespostřebitelských" rozhodčích řízeních osoba rozhodce podmínku právnického vzdělání splňovat nemusí - toto ustanovení má chránit spotřebitele zejména v tom, aby záležitost rozhodovala osoba znalá právní problematiky, a to především spotřebitelského práva. Při rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv je rozhodce povinen před zahájením projednávání věci stranám sdělit, zda v posledních 3 letech vydal nebo se podílel na vydání rozhodčího nálezu nebo zda je rozhodcem v dosud neskončeném rozhodčím řízení ve sporu, jehož účastníkem byla či je některá ze stran.


Čtvrtá rada právní poradny

V rozhodčích řízeních, ve kterých je jedna strana spotřebitelem, není možné rozhodovat podle zásad spravedlnosti

Ve standardních rozhodčích řízení si mohou strany sjednat, že rozhodce není povinen rozhodovat v souladu s platnými právními předpisy, ale naopak, že rozhodce může rozhodovat podle zásad ekvity, čili podle zásad spravedlnosti. Ve spotřebitelských sporech je však rozhodce povinen rozhodovat v souladu s předpisy určenými k ochraně spotřebitele. Nedostatek této podmínky může vést ke zrušení rozhodčího nálezu soudem, neboť soud může na návrh kterékoliv ze stran zrušit rozhodčí nález, jestliže rozhodce nebo stálý rozhodčí soud rozhodoval spor ze spotřebitelské smlouvy v rozporu s právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele nebo ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem.


Pátá rada právní poradny

Spotřebitel je více chráněn v případě neplatnosti rozhodčí smlouvy nebo nedostatku pravomoci rozhodce

V "nespostřebitelských" sporech může strana námitku nedostatku pravomoci zakládající se na neexistenci, neplatnosti nebo zániku rozhodčí smlouvy vznést nejpozději při prvním úkonu v řízení týkajícího se věci samé. V případě sporů ze spotřebitelských smluv to však neplatí a spotřebitel může uplatnit v průběhu sporu tuto námitku kdykoliv. Tyto důvody zakládají možnost spotřebitele podat návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem. Pokud spotřebitel podá návrh na zrušení rozhodčího nálezu, soud vždy přezkoumá, zda nejsou dány důvody pro odložení vykonatelnosti rozhodčího nálezu, aniž by o to spotřebitel žádal. Byl-li rozhodčí nález vydán ve sporu ze spotřebitelské smlouvy a návrh na jeho zrušení podal spotřebitel, soud také vždy přezkoumá, zda nejsou dány důvody pro zrušení rozhodčího nálezu z důvodu, že byl vydán ve věci, o níž nelze uzavřít platnou rozhodčí smlouvu, nebo že rozhodčí smlouva je z jiných důvodů neplatná, nebo byla zrušena, anebo se na dohodnutou věc nevztahuje, ve věci se zúčastnil rozhodce, který nebyl ani podle rozhodčí smlouvy, ani jinak povolán k rozhodování, nebo neměl způsobilost být rozhodcem, rozhodčí nález nebyl usnesen většinou rozhodců, či rozhodčí smlouva týkající se sporů ze spotřebitelských smluv neobsahuje informace požadované zákonem o rozhodčím řízení.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů účinných ke dni 15.5.2018
Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonů rozhodčích nálezů