Jaké sankce lze uložit v přestupkovém řízení

Jaké sankce lze uložit v přestupkovém řízení

Přestupkem je rozuměno zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno zákonem o přestupcích, jestliže nejde o jiný správní delikt anebo o trestný čin. V přestupkovém řízení se tedy projednávají ta protiprávní jednání, jejichž společenská nebezpečnost je nižší než v případě trestných činů a zároveň se nejedná o jiné správní delikty. Stejně jako v případě trestných činů, není za přestupek odpovědný ten, kdo v době jeho spáchání nedovršil 15 let nebo ten, kdo nebyl v okamžiku jeho spáchání příčetný. Přestupkový zákon upravuje čtyři druhy možných sankcí, které lze v přestupkovém řízení uložit, a to napomenutí, pokutu, zákaz činnosti a propadnutí věci.


První rada právní poradny

Nejméně závažné přestupky jsou vyřešeny napomenutím

Spáchaný přestupek se posuzuje s ohledem na jeho závažnost, následky, okolnosti, za kterých byl spáchán, k míře zavinění, pohnutky a rovněž se přihlíží k osobě pachatele. Jestliže se to jeví v daném případě dostačující, správní orgán pachatele pouze napomene a tím je celý spáchaný přestupek uzavřen. Výjimečně lze vedle napomenutí pachateli uložit i trest propadnutí věci nebo zákaz činnosti. Spolu s napomenutím však nelze pachateli uložit současně pokutu, neboť by tak byl potírán smysl napomenutí. Napomenutí se využívá hojně například v případě sousedských roztržek, lehkého výtržnictví, apod.

Jestliže byla ke spáchání přestupku užita nějaká věc, lze dále pachateli uložit sankci propadnutí této věci, jestliže mu věc náleží a byla ke spáchání přestupku užita nebo určena, anebo byla přestupkem získána nebo byla nabyta za věc přestupkem získanou. Propadnutí věci však nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze přestupku. Vlastníkem zabrané věci se stává stát.


Druhá rada právní poradny

Nejčastější sankcí v přestupkovém řízení bývá pokuta nebo zákaz činnosti

V zásadě lze v přestupkovém řízení uložit pokutu maximálně do výše 1000 Kč, jestliže zákon nestanoví pro jednotlivé přestupky jinou výši pokuty. Toto ustanovení lze ovšem použít na minimum spáchaných přestupků, neboť zákon o přestupcích skutečně umožňuje udělovat podstatně vyšší pokuty téměř u všech protiprávních jednání, které označuje za přestupek.

Zákaz činnosti lze v přestupkovém řízení uložit nejdéle na dva roky. Do doby zákazu činnosti se započítává doba, po kterou pachatel na základě opatření správního orgánu učiněného v souvislosti s projednávaným přestupkem nesměl již tuto činnost vykonávat. Od výkonu zbytku zákazu činnosti lze po uplynutí poloviny doby výkonu této sankce upustit, jestliže pachatel přestupku způsobem svého života prokázal, že její další výkon není potřebný. Zákaz činnosti se ukládá nejčastěji na úseku dopravních přestupků.


Třetí rada právní poradny

Správní orgán rozhodující o přestupku může uložit pachateli také ochranné opatření

Mezi ochranné opatření patří omezující opatření a zabrání věci. Omezující opatření spočívá v zákazu navštěvovat určená veřejně přístupná místa a místnosti, v nichž se podávají alkoholické nápoje nebo se konají veřejné tělovýchovné, sportovní nebo kulturní podniky. Lze je uložit pachateli přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi přestupku proti veřejnému pořádku a přestupku proti občanskému soužití Omezující opatření musí být vždy přiměřené povaze a závažnosti spáchaného přestupku; lze je uložit jen spolu se sankcí a nejdéle na dobu jednoho roku.

Nebylo-li uloženo propadnutí věci, lze rozhodnout, že se taková věc zabírá, jestliže náleží pachateli, kterého nelze za přestupek stíhat, nebo nenáleží pachateli přestupku nebo mu nenáleží zcela a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem.


Čtvrtá rada právní poradny

Některé druhy přestupků lze projednat ve zkráceném řízení

Za zkrácené řízení jsou považované tzv. blokové řízení a příkazní řízení. Přestupek lze projednat uložením pokuty v blokovém řízení, jestliže je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit. V blokovém řízení nelze projednat přestupky, které lze projednat jen na návrh. Nemůže-li pachatel přestupku zaplatit pokutu na místě, vydá se mu blok na pokutu na místě nezaplacenou s poučením o způsobu zaplacení pokuty, o lhůtě její splatnosti a o následcích nezaplacení pokuty. Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat.

Není-li pochybnosti o tom, že obviněný z přestupku se přestupku dopustil a nebyla-li věc vyřízena v blokovém řízení, může správní orgán bez dalšího řízení vydat příkaz o uložení napomenutí nebo pokuty. Příkaz nelze vydat, jestliže obviněný z přestupku je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jeho způsobilost k právním úkonům je omezena. Příkaz má stejné náležitosti jako rozhodnutí o přestupku a oznamuje se vždy písemně. Obviněný z přestupku může proti příkazu podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odpor správnímu orgánu, který příkaz vydal. Včasným podáním odporu se příkaz ruší a správní orgán pokračuje v řízení. Obviněnému z přestupku nelze uložit jiný druh sankce, s výjimkou napomenutí, nebo vyšší výměru sankce, než byly uvedeny v příkaze. Příkaz, proti kterému nebyl včas podán odpor, má účinky pravomocného rozhodnutí. V příkazním řízení nelze projednat přestupky, které lze projednat jen na návrh, ani nárok na náhradu škody.

V blokovém řízení lze uložit pokutu do 1000 Kč, pokud zákon nepřipouští uložit v takovém řízení pokutu vyšší, a v příkazním řízení do 4000 Kč.


Pátá rada právní poradny

Možnost projednání přestupku správním orgánem je časově omezená

Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok. Do běhu lhůty se však nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení. Vzhledem k množství takto „promlčených přestupků“ je uvažováno o změně právní úpravy, která by tuto dobu prodloužila a pachatelé přestupků by se tak nevyhnuli sankci. Přestupek nelze také projednat, popřípadě uloženou sankci nebo její zbytek vykonat, vztahuje-li se na přestupek amnestie.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 1.12.2015:
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích