Jak se bránit proti neohleduplným sousedům

Jak se bránit proti neohleduplným sousedům

Vzhledem k tomu, že většina z nás nežije někde na samotě u lesa, kde se široko daleko nenachází živá duše, tak určitě každý řeší alespoň jednou za čas v menší či větší míře konflikty se svými sousedy. Pro některé jsou sousedské vztahy dokonce tak neúnosné, že se raději odstěhují. Někdy stačí sousedy pouze upozornit, neboť si třeba ani neuvědomují, že jejich chování ruší ostatní - každý má v tomhle ohledu jiné měřítko posuzování, pokud však sousedi na stížnosti nereagují či intenzitu svého rušivého jednání neustále zvyšují, nezbývá nic jiného než proti nim zakročit jiným způsobem.
Jak se bránit v mezích zákona proti neohleduplným sousedům se dozvíme v následujících pěti radách. Hned na začátku je důležité také poznamenat, že práva a povinnosti vzájemně sousedících osob se liší rovněž v závislosti na tom, o jaký typ bydlení se jedná; zda jde o rodinný dům, nájemní nebo družstevní byt, byt v osobním vlastnictví, pozemek, apod.

Rady v tomto článku jsou v souladu s novým občanským zákoníkem.


První rada právní poradny

Problémového souseda se pokuste nejprve na nevhodné chování upozornit, až poté přistupte k dalším opatřením

Jak jsme již hovořili v úvodu, někdy skutečně stačí sousedovi domluvit, popřípadě se dohodnout na rozumném kompromisu a problém je vyřešen. V případech, v nichž je to vhodné, neváhejte využít i upozornění v písemné podobě, budete tak mít dostatečný důkaz, že jste měli zájem na smírném vyřešení záležitosti. Jestliže však domluva nepřichází v úvahu či soused-rušitel je vůči Vašim výtkám pasivní, můžete se domáhat odstranění závadného chování pomocí příslušného veřejného orgánu. Tento orgán volte podle charakteru a naléhavosti situace - jestliže je nutný okamžitý zásah, přivolejte Městskou Policii (týká se to zejména rušení nočního klidu), která může bezohlednému sousedovi uložit blokovou pokutu. V ostatním případech (např. zastavění Vašeho pozemku, vnik sousedových zvířat na Váš pozemek, atd.) či při opakovaném rušení, dejte podnět na obecní úřad nebo se obraťte přímo na soud.

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.

Volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami zvolíte rozsah i cenu odborné odpovědi.

Více o právní poradně online ⇢


Druhá rada právní poradny

Občanský zákoník stanoví pro vlastníky domů či bytů zvláštní povinnosti

Již samotná Listina základních práv a svobod stanoví, že vlastnictví zavazuje a nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Výkon vlastnického práva nesmí také poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. Tato ustanovení dále rozvíjí občanský zákoník, který uvádí, že vlastník věci se musí zdržet všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka je zakázáno bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod. Výčet činností, kterých se má vlastník vyvarovat, je pouze demonstrativní, to znamená, že se může jednat i o jakékoliv jiné nepřiměřené rušení. Proti porušování tzv. sousedských práv se může každý vlastník bránit prostřednictvím negatorní (zápůrčí) žaloby, ve které musí specifikovat, jakého přesného jednání se má rušivý vlastník zdržet, přičemž se nemusí jednat o bezprostředně sousedícího vlastníka, ale každou osobu, která je chováním vlastníka nemovitosti obtěžována.

Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší životní situaci postupovat. Zavolejte zkušeným advokátům na právní linku.

Více o telefonické právní poradně ⇢


Třetí rada právní poradny

Ruší Vás nájemník z protějšího bytu? Informujte o tom pronajímatele

Pokud Váš soused, který Vás obtěžuje svým chováním, není vlastníkem bytu a nelze proto po něm požadovat dodržování sousedských práv ve smyslu občanského zákoníku, můžete se domáhat nápravy situace přímo u pronajímatele. Pronajímatel je v případě opakovaného a podstatného obtěžování ostatních nájemníků oprávněn dát takovému nájemci výpověď, pokud ani po jeho písemné výstraze se svým rušivým chováním nepřestane. Každý z nájemců je také povinen dodržovat řád v domě či pravidla určená nájemní smlouvou, která obvykle zakazují obtěžování nájemníků nadměrným zápachem či hlukem, rušením nočního klidu, skladováním odpadků, apod. a jejichž soustavné porušování může vést právě k ukončení nájmu ze strany pronajímatele.


Čtvrtá rada právní poradny

I u družstevních bytů nebo bytů ve společenství vlastníků jednotek je vhodné upozornit na obtěžující jednání souseda odpovědnou osobu

I družstva či společenství vlastníků jednotek mívají své vlastní domovní řády, které mají obyvatele domu povinnost dodržovat. Jestliže tak někteří nečiní, upozorněte na tuto skutečnost na některé z pravidelných schůzí - zjistíte tak, zda jste chováním souseda obtěžováni pouze Vy, a zda jde tedy třeba jen o Váš subjektivní pocit nebo zda soused ruší i ostatní. U družstevních bytů platí, že družstvo je v případě závažného porušování členských povinností, oprávněno rozhodnout o vyloučení takového člena, předcházela-li tomu písemná výstraha. Oproti tomu u společenství vlastníků jednotek je možné na návrh osoby odpovědné za správu domu nebo dotčeného vlastníka jednotky podat k soudu žalobu na nařízení prodeje jednotky toho vlastníka, který porušuje povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek.


Pátá rada právní poradny

Jestliže Váš problém se sousedem spočívá v jeho nadměrném hluku během noci a brzkého rána, můžete proti němu podat návrh na zahájení přestupkového řízení

Sousedé nás mohou obtěžovat v podstatě čímkoli – sledováním, nepořádkem, skladováním zapáchajících věcí, nejčastějším problémem však v rámci sousedských vztahů bývá rušení nočního klidu a působení nadměrného hluku. Rámus nemusí působit soused pouze pořádáním večírků s hlasitou hudbou, hádkami s manželkou, ale může mít také v  oblibě například ve tři hodiny ráno klepat řízky nebo si ve stejnou dobu navrtávat obrázky. I když to může připomínat úsměvné příhody rodiny Bartáčkových a Novákových ze známého filmu, množství osob může dosvědčit, že k takovým situacím skutečně dochází a rozhodně jim tak veselé nepřipadají. Neúměrný hluk může působit také sousedův neustále štěkající pes. Jestliže však sousedé hluk působí během tzv. nočního klidu, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku, a to rušení nočního klidu. Podle rozhodovací praxe soudů je nočním klidem myšleno období mezi 22 - 6 hodinou ranní. Za tento přestupek lze pachateli uložit pokutu až do výše 5.000 Kč. Kromě toho je každá obec oprávněna upravovat pravidla nočního klidu prostřednictvím svých vlastních, závazných vyhlášek.


Dobrá rada na závěr

Nedělejte si se sousedy vzájemné naschvály

I když se mnohdy zdá, že jediným způsobem jak sousedovi dát na vědomí, že Vás nadmíru obtěžuje, je opakování jeho vlastního chování, míjí se toto řešení obvykle účinkem, a proto je lepší si zachovat chladnou hlavu a celou situaci řešit s rozumem. Tlučení smetákem do stropu jistě uleví, ale málokdy pomůže.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 14.4.2016:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 23/1991 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích