Jak vyloučit nežádoucí osoby z dědění

Jak vyloučit nežádoucí osoby z dědění

Rodinné a příbuzenské vztahy nebývají vždy zrovna ideální a určitě někteří z Vás ve svém okolí zažili situaci nebo dokonce sami přemýšleli nad tím, že byste neradi zanechali jako dědictví svůj majetek, o který jste se přičiňovali celý život právě někomu z rodiny, s nímž vůbec nevycházíte, popř. Vás k němu nepojí žádné vazby. Naštěstí zákon na tyto případy v otázkách dědictví v mnohých ohledech myslí.

Rady v tomto článku jsou v souladu s novým občanským zákoníkem.


První rada právní poradny

Sepište k veškerému svému majetku závěť, k němuž přesně uveďte konkrétní dědice, případně i jejich majetkové podíly

Dle současné právní úpravy je možné závěť sepsat několika způsoby. První možností je napsat závěť vlastnoručně (tzv. holografní závěť), přičemž toto pořízení poslední vůle musí být vlastní rukou také podepsáno a obsahovat datum jeho sepsání, neboť není-li zřejmé, který den, měsíc a rok byla závěť pořízena a Vy jste pořídili více závětí, které si odporují nebo právní účinky závěti závisí jinak na určení doby jejího pořízení, je závěť neplatná. Pokud se rozhodnete závěť sepsat např. prostřednictvím počítače (tzv. alografní závěť), je třeba, aby tato závěť byla podepsána před dvěma současně přítomnými svědky s výslovným prohlášením, že jde o Vaši poslední vůli a tito svědci se na listinu podepíší. V případě nevidomých osob nebo se smyslovým postižením, kvůli němuž nemohou číst nebo psát, je vedle dalších podmínek vyžadována přítomnost tří svědků. Zcela zvláštní úprava pak platí pro pořízení závěti v případě nenadálých událostí v patrném a bezprostředním ohrožení života zůstavitele nebo v jiných výjimečných případech. Posledním, ale zároveň nejspolehlivějším způsobem pořízení závětí, je její sepsání u kteréhokoliv notáře. V tomto případě bude Vaše závěť uložena do centrální evidence závětí a vy tak budete mít záruku, že v případě dědického řízenío dědictví nebude o Vaší poslední vůli pochyb.

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.

Volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami zvolíte rozsah i cenu odborné odpovědi.

Více o právní poradně online ⇢


Druhá rada právní poradny

Nezapomeňte, že i v případě, kdy si o svém majetku pořídíte závěť, existují tzv. neopominutelní dědici

I když sepíšete platnou závěť s úmyslem vyloučit z dědění Vaše potomky, jejich dědění bez splnění dále uvedených předpokladů nezabráníte, neboť děti zůstavitele a případně jejich potomci, pokud ony samy nedědí, jsou tzv. neopominutelní dědicové. Na základě ustanovení § 1642 občanského zákoníku mají neopominutelní dědicové nárok na dědictví i přes skutečnost, že jste je do závěti nezahrnuli. Pakliže se jedná o nezletilého neopominutelného dědice, z Vaší pozůstalosti mu náleží alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu, a zletilému neopominutelnému dědici alespoň tolik, kolik činí čtvrtina jeho zákonnného dědického podílu.

Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší životní situaci postupovat. Zavolejte zkušeným advokátům na právní linku.

Více o telefonické právní poradně ⇢


Třetí rada právní poradny

Pokud jsou vztahy s Vašimi dětmi opravdu rozvrácené a chcete skutečně zamezit tomu, aby po Vás dědili, můžete je vydědit, a to za podmínek stanovených zákonem

Občanský zákoník umožňuje vydědit neopominutelného dědice z dědictví tehdy, pokud Vám neposkytl potřebnou pomoc v nouzi, neprojevuje o Vás opravdový zájem, jaký by projevovat měl, byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo vede trvale nezřízený život. Dále můžete vydědit nepominutelného dědice, v případě, že je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že tu je obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl. Učinit to však můžete jen tak, že tento jeho povinný díl zůstavíte dětem tohoto nepominutelného dědice, popřípadě, není-li jich, jejich potomkům. Nevyslovíte-li v prohlášení o vydědění jeho důvod, bude mít nepominutelný dědic právo na povinný díl, pokud se zákonný důvod vydědění prokáže.


Čtvrtá rada právní poradny

V případě vydědění dbejte na to, aby Váš projev vůle byl učiněn správně

Prohlášení o vydědění je stejně jako závěť jednostranným právním úkonem a musí rovněž splňovat stejné formální náležitosti. Můžete jej tedy sepsat vlastní rukou s vlastnoručním podpisem jinak než vlastní rukou před dvěma svědky s prohlášením, že jde o vydědění a následně prohlášení před svědky podepsat současně i s připojením jejich podpisů, nebo je možné projev vůle o vydědění učinit formou notářského zápisu. Stejným způsobem můžete prohlásit o některém z dědiců nikoli nepominutelných, jemuž svědčí zákonná dědická posloupnost, že dědictví nenabude.


Pátá rada právní poradny

Nemějte obavy, že jednou sepsaná závěť nebo prohlášení o vydědění jsou nezaměnitelné. Závěť můžete vždy upravit, doplnit nebo zrušit a projev vůle o vydědění odvolat

V případě závěti platí základní pravidlo, že pozdější závěť ruší závěť dřívější. Pokud nová závěť nedopadá na všechen majetek dědictví, který je však zahrnutý v závěti dřívější, použije se pro něj předchozí závěť. Zrušíte-li novější závěť, ale dřívější uchováte, má se za to, že dřívější závěť nepozbyla platnost a hledí se na ni, jako by nebyla zrušena. Dále je možné projev poslední vůle odvolat, a to stejným způsobem, jaký je vyžadován pro jeho pořízení, nemusí být však totožný, jaký jste zvolili pro konkrétní závěť. V neposlední řádě můžete závěť jednoduše zničit, a to jejím roztrháním, spálením, apod., pokud má závěť více kopií, je třeba zničit všechny. Kdybyste zničili jen jeden z několika stejnopisů závěti, nelze z toho ještě usuzovat na její odvolání. Byla-li závěť pořízena ve formě notářského zápisu a uložena do centrální evidence závětí, máte právo kdykoli požadovat, aby Vám závěť byla vydána, závěť se pak považuje se za odvolanou. Obdobně můžete postupovat i v případě prohlášení o vydědění, tzn., můžete ho buď zničit, nebo projev vůle vydědění stanoveným způsobem odvolat.

Poslechněte si rady k dědictví v Českém rozhlase

Právník Právní linky Mgr. Petr Kausta z odpovídá na dotazy posluchačů v pravidelném pořadu Poradna na vlnách Českého rozhlasu, stanice Ostrava.

Dědictví - novinky v novém občanském zákoníku

Tento prohlizec nepodporuje audio element.


Závěť a náležitosti v dědické smlouvě

Tento prohlizec nepodporuje audio element.


Dělení majetku zemřelého bez závěti

Tento prohlizec nepodporuje audio element.


Problematika dědictví podle nového občanského zákoníku

Tento prohlizec nepodporuje audio element.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 14.1.2016:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník