Registrované partnerství

Registrované partnerství

Slečna Jarmila se slečnou Natašou již delší dobu spolu žily ve společné domácnosti a rozhodly se svůj vztah legalizovat vstupem do registrovaného partnerství.

Oslovily proto internetovou právní poradnu www.pravnílinka.cz, aby jim poradila i ohledně možností osvojení nezletilého dítěte za trvání partnerství.

RADA PRO PANÍ MALINOVOU

 • Pokud si pár chce osvojit nezletilé dítě, nedoporučujeme jim za současné právní úpravy vstoupit do registrovaného partnerství, neboť zákon o registrovaném partnerství zakazuje, aby se jeden z partnerů za trvání partnerství stal osvojitelem (§ 13 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství).
 • Zákon dává přednost osvojení manželům, nicméně výjimkou není to, že osvojit může i jiná osoba (§ 800 odst. 1).

 

KDE PRÁVNÍ ÚPRAVU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ NALEZNETE?

Hlavním pramenem registrovaného partnerství je zákon č. 115/2006 Sb. zákon o registrovaném partnerství, který je účinný od 1. července roku 2006. Právo však pojem partner používá na různých místech, např. v trestním zákoně nebo dokonce v zákoně o státní sociální podpoře. I nový občanský zákoník hojně užívá pojem partner. V § 3020 OZ je stanoveno, že ustanovení části první (obecná část), třetí (absolutní majetková práva) a čtvrté (relativní majetková práva) o manželství a o právech a povinnostech manželů platí obdobně pro registrované partnerství a práva a povinnosti partnerů.

 

SLOVO PRÁVNÍKA - ADVOKÁTA MGR. PETRA KAUSTY

Tento článek jste si mohli přečíst
také v Deníku.

 

Registrované partnerství je právem povýšené společenství dvou osob stejného pohlaví. Úprava registrovaného partnerství je soustředěna do zákona č. 115/2006 Sb., kterému předcházela celá řada neúspěšných návrhů zákona. Důvody zamítnutí návrhu zákonů, které upravovaly statusové postavení registrovaných partnerů, bylo mnoho (např. otázka daňových výhod nebo obecně oslabení postavení tradičních hodnot rodiny apod.). Otázka registrovaného partnerství nabrala na významu v souvislosti s přípravou nového občanského zákoníku, který měl úpravu registrovaného partnerství zahrnovat. Bohužel pod tlakem některých odpůrců a poslanců si nakonec registrované partnerství žije vlastním životem, což považuji za jednu z největších chyb nového občanského zákoníku. Tímto bylo de facto deklarováno, že registrované partnery chápeme jako méněcenné. V tomto ohledu se Česká republika rozchází s názory a principy západních zemí Evropy. Tak např. ve Švédsku nebo v Nizozemí je status registrovaného partnerství postaven na roveň manželství. Česká republika je také jednou ze zemí, ve kterých za trvání registrovaného partnerství, platí zákaz, aby se některý z partnerů stal osvojitelem dítěte. Malou naději, jak zlepšit postavení registrovaných partnerů, je nedávný návrh novely zákon o registrovaném partnerství, který stanovuje výjimku ze zákazu osvojení registrovanými partnery. Nově by mohli partneři osvojit dítě svého partnera.

REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ – VZNIK, PRÁVA A POVINNOTI, ZÁNIK

Vznik partnerství

Jak už bylo řečeno, registrované partnerství mohou uzavřít pouze osoby stejného pohlaví (v praxi tuto možnost využívají spíše muži). Partnerství vzniká projevem vůle činěným formou souhlasného, svobodného a úplného prohlášení o tom, že spolu partneři vstupují do partnerství. Prohlášení se činí osobně před matričním úřadem, zastoupení není možné. Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem ČR a byla starší 18 let. Do partnerství naopak nemůže vstoupit osoba, která má omezenou svéprávnost v této oblasti nebo je již v manželství nebo v partnerství či v jiném obdobného svazku uzavřeném v zahraničí. Samotné prohlášení nemusí být činěno veřejně nebo slavnostním způsobem. O vzniku partnerství vydává matriční úřad doklad o registrovaném partnerství.

Význam a právní vztahy partnerů

Samotné postavení partnerů v rámci registrovaného partnerství má dopad do mnoha právních oblastí (trestní právo, občanské právo nebo právo sociálního zabezpečení). Základní odlišnost od manželství co do majetkových práv spočívá v tom, že mezi partnery nevzniká společné jmění, ale klasické podílové spoluvlastnictví. O záležitostech partnerského soužití rozhodují oba partneři společně; nedohodnou-li se na podstatných věcech, rozhodne na návrh některého z nich soud. Jednání jednoho z partnerů při obstarávání běžných záležitostí partnerství zavazuje oba partnery společně a nerozdílně (neplatí, pokud bylo třetí osobě známo, že druhý partner tyto účinky pro ní vyloučil). Jde-li o nájem, tak mezi partnery nevzniká společný nájem bytu, pokud se však nedohodnout s pronajímatelem jinak. Pronajímatel nemá právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetí partnera do nájemcovy domácnosti. Také v případě smrti není vyžadován souhlas pronajímatele k přechodu nájmu, pokud partner ke dni smrti žil s nájemcem a nemá vlastní byt.

Další oblasti, ve kterých má partnerství relevanci:

 • Partner se považuje za osobu blízkou (podle § 22 odst. 1 OZ a § 125 trestního zákoníku).
 • Partner se může domáhat ochrany proti neoprávněnému zásahu do příjmení druhého partnera (§ 78 odst. 3 OZ).
 • Partner má nárok na náhradu nemajetkové újmy, pokud dojde k usmrcení druhého partnera (§ 2959 OZ).
 • Může se domáhat ochrany osobnosti po smrti partnera (§ 82 OZ).
 • Pečuje-li o dítě jen jeden z rodičů, podílí se na péči o dítě a jeho výchově i partner rodiče dítěte, žije-li s dítětem v rodinné domácnosti (§ 885 OZ).
 • Partner dědí v rámci prvé, resp. druhé dědické třídě (§ 1635-1636 OZ).
 • Registrovaný partner nemá nárok na vdovský/vdovecký důchod po zemřelém partnerovi (§ 49 zákona č. 55/1995 Sb., o důchodovém pojištění).
 • Partner je společně posuzovanou osobou pro některé druhy dávek státní sociální podpory (§ 7 odst. 2 písm. b, c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře).
 • Partner má právo odepřít výpověď jako svědek v rámci trestního řízení (§ 100 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád).
 • U některých trestných činů je podmínkou trestního stíhání souhlasu partnera jako poškozeného, pokud je pachatelem druhý partner, např. ublížení na zdraví, poškození cizí věci nebo porušování domovní svobody (§ 163 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád).
 • Existence partnerství není překážkou výkonu rodičovské odpovědnosti partnera vůči jeho dítěti ani překážkou svěření jeho dítěte do jeho výchovy. Partner se však nemůže stát osvojitelem za trvání partnerství (§ 13 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství).

Zánik partnerství

Partnerství zaniká smrtí jednoho z partnerů, prohlášením jednoho partnera za mrtvého, změnou pohlaví (§ 29 odst. 2 OZ) nebo zrušením rozhodnutí soudu. O zrušení partnerství rozhoduje soud na návrh jednoho z partnerů, přičemž žalobce musí prokázat, že partnerský vztah již fakticky netrvá. Tuto povinnost nemá, pokud se k návrhu připojí i druhý partner. Zánik partnerství je tedy mnohem jednodušší, než rozvod manželství.

 

NEZAPOMEŇTE

 • Ve výjimečných případech může bývalý registrovaný partner žádat výživné po druhém bývalém partneru (§ 11 zákona o registrovaném partnerství).
 • Partneři mají vzájemnou vyživovací povinnost. Neplní-li jeden z partnerů tuto povinnost, určí soud na návrh některého z nich její rozsah, přičemž přihlédne k péči o společnou domácnost. Rozsah vyživovací povinnosti se stanoví tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou partnerů byla zásadně stejná (§ 10 zákona o registrované partnerství).