V nouzi poznáš přítele

V nouzi poznáš přítele

V samoobsluze na náměstí pan Ondřej Malina pracoval již bezmála 20 let. Po otevření nedalekého nového obchodního centra, byl majitel samoobsluhy okolnostmi přinucen tuto uzavřít a pan Malina ve svých padesáti letech zůstal bez práce. Odstupné Malinovi stačilo sotva na 4 měsíce a protože nesehnal další práci, ocitl se ve finanční tísni.

Nejvíce ho však trápilo, jak uživí dceru Terezu, která se právě připravovala na maturitu. Po maturitě měla přislíbené zaměstnání v divadle, neboť byla nadějnou začínající baletkou, ale do té doby byla finančně i výživou odkázána na svého otce. Pana Malinu proto napadlo, že by mohl požádat starého přítele Patrika Borůvku, kterému před třemi měsíci k narozeninnám daroval obraz významného místního malíře s motivem Lysé hory v hodnotě 30.000 korun, aby mu jej vydal zpět, s tím, že by pak obraz prodal a mohl překlenout tíživou životní situaci, do které se nezaviněně dostal. Přítel Patrik však pro tíživou situaci pana Maliny neměl pochopení a odmítl se slovy: „Jednou jsi mi obraz daroval a tak je můj. Nejsem povinen Ti ho vracet.“ V nouzi zoufalý Ondřej se obrátil na internetovou právní poradnu www.pravnilinka.cz s žádostí o radu.

RADA PRO PANA MALINU

  • Pan Malina upadl do takové nouze, kterou si nepřivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, že nemá ani na svou nutnou výživu a ani na výživu své dcery, ke které je podle zákona povinen (§ 911). Za této situace má právo požadovat po obdarovaném Patrikovi, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu, nanejvýš však v tom rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k výživě (§ 2068 odst. 1).
  • Patrik tuto povinnost nemá jen v případě, je-li sám v obdobné nouzi jako Ondřej (§ 2068 odst. 2).
  • Pokud neuplatní právo na vydání obrazu nebo zaplacení jeho obvyklé ceny dárce (Ondřej), může dcera (Tereza) požadovat po obdarovaném (Patrikovi) to, čeho dárce (Ondřej) nemůže poskytnout (§ 2070).

 

KDE V NOZ PRÁVNÍ ÚPRAVU DAROVÁNÍ NALEZNETE?

§ 2055 - 2078 v ČÁSTI ČTVRTÉ Hlava II. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

SLOVO PRÁVNÍKA - ADVOKÁTA MGR. PETRA KAUSTY


Tento článek jste si mohli přečíst
také v Deníku.


Nový občanský zákoník významně rozšiřuje právní úpravu v oblasti darování. Jako racionální se zdá být zavedení práva odvolání daru pro případ nouze (doposud bylo upraveno pouze odvolání daru pro nevděk), které může přispět k alespoň částečnému odvrácení finanční nouze dárce. Právo odvolat dar nemá však ten dárce, který si stav nouze sám přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti (např. gamblerstvím). Uplatnění práva odvolat dar pro nouzi není omezeno lhůtami jako např. odvolání daru pro nevděk. Z dalších novinek je třeba vyzdvihnout možnost darování pro případ smrti nebo právo náhrady účelně vynaložených nákladů v očekávání daru, pokud dárce nedodrží slib darování. Zákon zavádí také možnost darovat majetek, který v budoucnu teprve vznikne pod podmínkou, že takové darování nepřesahuje polovinu tohoto majetku.

CO JE NOVÉHO V OBLASTI DAROVÁNÍ?

Předsmluvní odpovědnost

Jednou z novinek, které přináší nový občanský zákoník, je institut předsmluvní odpovědnosti, kdy v případě slibu darování, není slibující zavázán darovat, ale ten kdo slib obdržel, má právo, aby mu slibující nahradil náklady účelně vynaložené v očekávání daru. Kdybychom modifikovali náš případ tak, že pan Malina slíbil dodání daru např. do zítřejšího odpoledne, a díky tomuto slibu si Patrik zakoupil rám o rozměrech obrazu Lysé hory v hodnotě 2.000 Kč. Na druhý den si pan Malina vše rozmyslel a rozhodl si obraz ponechat. V takovém případě by Patrik po panu Malinovi mohl požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů (2.000 Kč za rám).

Odstoupení od smlouvy a odepření odevzdat dar

Zavázal-li se dárce odevzdat dar po uzavření smlouvy (i ústně), může od smlouvy odstoupit a odevzdání daru odepřít, změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že by plnění podle smlouvy vážně ohrozilo dárcovu výživu nebo plnění dárcovy vyživovací povinnosti. To platí, pokud nedošlo k odevzdání daru. Když došlo k odevzdání daru, uplatní se institut odvolání daru pro nouzi.

Darovat lze i pro případ smrti

Institut, který byl dřívější právní úpravou zakázán (§ 628 odst. 3 OZ 1964). Podmínkou darování pro případ smrti je, aby obdarovaný přežil dárce. Aby se jednalo o darování pro případ smrti, musí obdarovaný dar přijmout a dárce se výslovně vzdát práva dar odvolat. Zároveň musí být obdarovanému vydána listina stvrzující tento postup. Tento institut je svou povahou podobný odkazu pro případ smrti, nicméně v rámci odkazu musí být splněny jiné náležitosti, než u darování pro případ smrti. Odkaz je obecně odvolatelný, zatímco darování pro případ smrti nikoli.

Neplatnost darování – zdravotnická zařízení

Jako neplatné se posoudí darování osobě, která provozuje zařízení, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální služby, anebo osobě, která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána a stalo-li se v době, kdy dárce byl v péči takového zařízení nebo jinak přijímal jeho služby. Důvodem této úpravy je omezená dobrovolnost jednání z důvodu závislosti na prostředí, ve kterém se dárce vyskytuje. Ovšem takovéto darování je platné do té doby, než se dárce výslovně nedovolá neplatnosti (tzv. relativní neplatnost). Obdobnou neplatností je zatížena závěť.

Odvolání daru pro nevděk

Odvolat dar pro nevděk lze v takovém případě, kdy obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublíží tak, že zjevně poruší dobré mravy. Dárce pak může požadovat dar vydat zpět nebo zaplatit jeho obvyklou cenu. Za nevděk se považuje také ublížení dárci osobě blízké (např. partner, manžel, rodina apod.). Právo odvolat dar přechází na dárcova dědice tehdy, zabránil-li obdarovaný dárci v odvolání daru (např. vyhrožováním) nebo zabránila-li v tom dárci vyšší moc (událost, kterou dárce nemohl ovlivnit). Platí zde však lhůta jednoho roku pro uplatnění práva odvolat dar. Pokud je právo odvolat dar pro nevděk uplatněno později a namítne-li obdarovaný opožděné odvolání daru, soud k odvolání nepřihlédne.

NEZAPOMEŇTE

  • Daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny. Touto zásadou narážíme na výše uvedenou předsmluvní odpovědnost, kdy obdarovaný má právo na účelně vynaložené náklady, které vynaložil v očekávání daru.
  • Při darování věci zapsané v katastru nemovitostí vyžaduje darovací smlouva písemnou formu.
  • Písemnou formu vyžaduje smlouva také tehdy, nedojde-li k odevzdání věci zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar.
  • Darovat lze i majetek, který vznikne v budoucnu, nanejvýš však jeho polovina.
  • Darovat lze i pro případ smrti.

 

DOPORUČENÍ Z PRAXE

  • Pro zvýšení právní jistoty doporučujeme vždy pořídit darovací smlouvu v písemné formě.

SLOVNÍK PRÁVNÍCH POJMŮ

Dobré mravy – souhrn morálních, kulturních či etických hodnot, které jsou převážnou většinou společností dodržovány (např. neublížit, neponižovat, nekrást apod.).
Zdravotnické zařízení – např. nemocnice, porodnice, léčebna dlouhodobě nemocných, psychiatrická léčebna apod.
Sociální zařízení – domov důchodců apod.