Jak postupovat v případě dopravní nehody

Jak postupovat v případě dopravní nehody

Dopravním nehodám je lepší vždy předcházet, ale ne vždy jim můžeme zabránit či je sami ovlivnit. Když už tato nepříjemná situace nastane, je dobré vědět, jak máte postupovat.


První rada právní poradny

Pokud nejste zraněni, zabezpečte místo dopravní nehody, především poskytnutím pomoci zraněným a zajištěním plynulosti provozu

Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen:

 • neprodleně zastavit vozidlo,
 • zdržet se požití alkoholického nápoje a užití jiné návykové látky po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku, vždy však do doby příjezdu policisty v případě, že jsou účastníci nehody povinni ohlásit nehodu policistovi
 • učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo věcem, pokud tato hrozí v důsledku dopravní nehody
 • spolupracovat při zjišťování skutkového stavu

Účastníci dopravní nehody jsou povinni:

 • učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě dopravní nehody, zejména umístění výstražného trojúhelníku, oblečení bezpečnostní reflexní vesty; vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla
 • došlo-li k zranění, poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat poskytovatele zdravotnické záchranné služby; tuto povinnost má každý, nikoli pouze viník dopravní nehody, při porušení této povinnosti se vystavujete riziku trestního stíhání za neposkytnutí první pomoci, popř. přestupkového řízení
 • označit místo dopravní nehody
 • umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel hromadné dopravy osob
 • neprodleně ohlásit policii poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí, pokud k němu při dopravní nehodě došlo
 • prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě
 • sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli, nevznikne-li povinnost ohlásit nehodu policii
 • neprodleně ohlásit dopravní nehodu policistovi, jsou-li naplněny zákonné podmínky pro vznik této povinnosti (uvedené v druhé radě tohoto článku)
 • zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména přemístění vozidel; musí-li se však situace vzniklá dopravní nehodou změnit, zejména je-li to nutné k vyproštění nebo ošetření zraněné osoby nebo k obnovení provozu na pozemních komunikacích, především provozu vozidel hromadné dopravy osob, vyznačit situaci a stopy
 • setrvat na místě dopravní nehody až do příchodu policisty nebo se na toto místo neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení dopravní nehody.

Druhá rada právní poradny

Kontaktujte Policii ČR, jestliže je to nutné

V těchto případech vzniká ze zákona povinnost zavolat k dopravní nehodě Policii:

 • dojde-li k usmrcení nebo zranění osoby
 • dojde-li k hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí zřejmě převyšující částku 100 000 Kč
 • dojde-li ke hmotné škodě na majetku třetí osoby (např. dalšího vozidla, které se na dopravní nehodě nezúčastnilo, nemovitosti, neznamená to však nutnost volat Policii, pokud máte automobil zapůjčený, zakoupený na leasing, apod., je však třeba škodu nahlásit vlastníkovi, leasingové společnosti, ...)
 • dojde-li k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace
 • účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • účastnící dopravní nehody se nedohodnou na míře zavinění

Třetí rada právní poradny

Pokud není třeba volat k dopravní nehodě Policii, musíte o ní sepsat záznam pečlivě zdokumentovat místo havárie

Pokud mezi Vámi a dalším účastníkem dopravní nehody není pochyb, o tom, kdo ji způsobil, sepište o havárii protokol, a to nejlépe na tiskopisu evropského záznamu o dopravní nehodě, který byste měli mít v automobilu vždy připravený. Pokud formulář záznamu o dopravní nehodě nemáte k dispozici, postačí obyčejný papír, na který uvedete všechny důležité skutečnosti, jako jsou osobní údaje osob podílejících se na dopravní nehodě, typ a poznávací značky havarovaných vozidel, údaje, u které pojišťovny je viník dopravní nehody pojištěn včetně čísla pojistné smlouvy, popis nehody, její místo a čas, její příčina, průběh a následky, uvedení svědků, atd. Nezbytností je, aby protokol o dopravní nehodě byl podepsán všemi účastníky dopravní nehody.

Je důležité také místo nehody vyfotit, zakreslit, či jinak zdokumentovat. K prokázání údajů o druhém účastníkovi dopravní nehody vždy vyžadujte jeho občanský průkaz, či jiný doklad totožnosti a zelenou kartu k vozidlu nebo jiný doklad osvědčují zaplacení povinného ručení. Záznam vždy vyhotovujte ve více kopiích pro každého účastníka na dopravní nehodě. Budete tak mít jistotu, že druhá strana nebude moci nic v sepisu opravovat či doplňovat. Záznam o dopravní nehodě pak předejte neprodleně příslušnému pojistiteli.

Nezapomeňte, že nesepsání záznamu o dopravní nehodě je kvalifikováno jako dopravní přestupek.


Čtvrtá rada právní poradny

Informujte o dopravní nehodě Vaší pojišťovnu

V případě, že jste viník dopravní nehody, nahlášení dopravní nehody Vaší pojišťovně je nezbytností, aby mohla likvidovat vzniklou škodu. Nicméně i pokud u dopravní nehody figurujete pouze jako poškozený, i tak můžete pojistnou událost Vaší pojišťovně nahlásit – většina českých pojišťoven nyní nabízí, tzv. přímou likvidaci, to znamená, že ji nahlásíte havárii a pojišťovna již převezme celé vyřizování pojistné události do svých rukou. Váš havarovaný vůz odveze, zajistí a zaplatí jeho opravu a náklady pak požaduje po příslušné pojišťovně, aniž byste úhradu škody museli vymáhat po pojišťovně viníka vy sami.


Pátá rada právní poradny

Náhrady škody se můžete domáhat v případě nezjištěného či nepojištěného viníka nehody u České kanceláře pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů je právnická osoba zřízená zákonem, která vytváří garanční fond z přijatých sankčních příspěvků od osob, které porušovaly povinnost platit povinné ručení, z přijatých náhrad od provozovatelů vozidel, namísto nichž Kancelář uhradila způsobenou škodu, z pojistného za hraniční pojištění a z příspěvků členů kanceláře.

Kancelář poskytuje z garančního fondu poškozenému:

 • plnění za újmu způsobenou provozem nezjištěného vozidla, kterou je povinna nahradit nezjištěná osoba; plnění za újmu na věci nebo ušlém zisku vzniklém v souvislosti se škodou na věci poskytne Kancelář pouze tehdy, pokud současně s touto škodou byla poškozenému způsobena i závažná újma na zdraví a pokud tato újma nebo ušlý zisk přesáhla 10 000 Kč,
 • plnění za škodu způsobenou provozem vozidla, kterou je povinna nahradit osoba bez pojištění odpovědnosti, byl-li provoz tohoto vozidla podmíněn pojištěním odpovědnosti,
 • plnění za újmu způsobenou provozem tuzemského vozidla, kterou je povinna nahradit osoba, jejíž odpovědnost za tuto újmu je pojištěna u pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto újmu
 • plnění za újmu způsobenou provozem cizozemského vozidla, kterou je povinna nahradit osoba, jejíž odpovědnost za tuto újmu je pojištěna hraničním pojištěním
 • plnění za újmu způsobenou provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území České republiky povinnost uzavřít hraniční pojištění
 • plnění za újmu způsobenou provozem vozidla, které bylo odesláno z jiného členského státu do České republiky jako státu cílového určení, nebylo-li k tomuto vozidlu sjednáno pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona a jestliže ke škodné události došlo ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy kupující osoba vozidlo převzala, i když vozidlo nebylo v České republice registrováno

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 15.5.2018:
Zákon č. 361/2000 Sb., silniční zákon
Zákon č. 168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla