Přestupky a trestné činy v oblasti dopravy

Přestupky a trestné činy v oblasti dopravy

S ohledem na velké množství motoristů a cyklistů dochází také ke každodennímu porušování dopravních předpisů a následných dopravních nehod. V České republice je většina přestupků a trestných činů na úseku dopravy sankcionována mimo jiných postihů také udělováním trestných bodů, které mají zabránit opakovanému porušování povinností motoristů na silnicích. Jakmile dosáhnete 12 bodů, pozbýváte řidičské oprávnění, a to minimálně na 1 rok. O řidičský průkaz však můžete přijít i bez dosažení 12 bodů, a to tehdy pokud se dopustíte některého ze závažnějšího dopravního přestupku nebo trestného činu. Zaměříme se tedy na nejčastější prohřešky, ke kterým při provozu na pozemních komunikacích dochází, a kterých byste se měli vyvarovat, ale také na to, jaké konkrétní postihy Vám za ně hrozí.


První rada právní poradny

Alkohol nepatří za volant ani za řídítka od kola

Požitím alkoholu před nebo během jízdy se dopouštíte přestupku, ale můžete být obviněni i z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Ten je spáchán v okamžiku, jakmile naměřená hladina alkoholu ve Vaší krvi dosáhne 1 promile – za tohoto stavu jste považováni za nezpůsobilého řídit vozidlo. Neschopnými ovládat vozidlo můžete být samozřejmě i s nižší hladinou alkoholu, i v tomto případě Vám však tato nezpůsobilost musí být prokázána. Za vozidlo se mimo automobilu považuje také motocykl, kolo, ale pod vlivem alkoholu nesmíte být ani při jízdě na zvířeti.

Pokud se jedná pouze o přestupek, ukládá se pokuta ve výši 2.500 – 20.000 Kč a zákaz řízení v období šesti až dvanácti měsíců + 7 bodů, jestliže byla naměřená hladina v krvi vyšší než 0,3 promile. Jestliže se odmítnete podrobit orientační dechové zkoušce nebo lékařskému vyšetření k zjištění alkoholu, hrozí Vám pokuta ve výši 25.000 - 50.000,- Kč a zákaz řízení po dobu jednoho až dvou let.

V případě, že bude Vaše jednání posouzeno jako trestný čin, hrozí Vám trest odnětí svobody ve výši jednoho roku, peněžitý trest nebo zákaz řízení. Jestliže jste během Vaší jízdy pod vlivem alkoholu způsobili navíc i dopravní nehodu, můžete dostat trest odnětí svobody ve výši šesti měsíců až tři roky.

Alkoholu se tedy na silnicích vždy vyhýbejte, a pozor si dávejte i na tzv. zbytkový alkohol, kdy jste sice alkohol nepožili bezprostředně, ale ještě se Vám nestačil v krvi odbourat.


Druhá rada právní poradny

Jízdu přizpůsobte hlavně svým schopnostem, stavu vozidla i komunikace, abyste neohrozili ostatní účastníky provozu

Jestliže způsobíte dopravní nehodu, při níž došlo k ublížení na zdraví jiné osoby, hrozí Vám v případě přestupku pokuta ve výši 25.000 – 50.000 Kč a k tomu zákaz činnosti v rozmezí od jednoho roku do dvou let. Pokud však došlo k vážnějšímu ublížení na zdraví, či dokonce k usmrcení, projednává se nehoda v trestním řízení, kde už jsou sankce podstatně vyšší.

Pamatujte, že neposkytnutí pomoci osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, je trestáno trestním zákonem, a můžete být odsouzeni až k dvěma létům nepodmíněnému odnětí svobody. V případě neposkytnutí pomoci řidičem, který se účastnil na dopravní nehodě, je sankcí odnětí svobody až ve výši 5 let a zákaz řízení.

Jestliže po dopravní nehodě nezastavíte vozidlo nebo od ní dokonce ujedete, je toto jednání trestáno pokutou ve výši 2.500 – 5.000 Kč + 7 bodů, samozřejmě za předpokladu, že se nikomu nic nestane.


Třetí rada právní poradny

Při překročení povolené rychlosti se vystavujete nejen riziku pokuty, ale také zákazu řízení

Zákon omezuje rychlost takto: řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km/h, na silnici pro motorová vozidla nejvýše 110 km/h a na dálnici rychlostí nejvýše 130 km/h. Řidič jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km/h. V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km/h, a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, nejvýše 80 km/h. Postihy za nedodržení těchto rychlostí se liší v závislosti na tom, o kolik km/h v konkrétním případě rychlost překročíte.

Jestliže nejvyšší dovolenou rychlost překročíte v obci méně než o 20 km/h a mimo obec méně než o 30 km/h, hrozí Vám v blokovém řízení pokuta do 1.000 Kč a v přestupkovém řízení od 1.500 – 2.500 Kč + 2 body (stejná sankce je i v případě telefonování za jízdy).

Pokud povolenou rychlost v obci překročíte o více než 20 km/h a mimo obec o více než 30 km/h, může Vám být v blokovém řízení uložena pokuta až do výše 2.500 Kč a v přestupkovém řízení od 2.500 – 5.000 Kč + 3 body.

Horší situace nastává, pokud je Vám naměřena vyšší rychlost než povolená o 40 km/h v obci a o 50 km/h mimo obec. V tomto případě nelze záležitost vyřešit blokovým řízením, ale projednává se zásadně před přestupkovou komisí, a mimo pokuty ve výši 5.000 – 10.000 Kč, Vám bude udělen navíc zákaz řízení v období 6 měsíců až jednoho roku + ztráta 5 bodů.


Čtvrtá rada právní poradny

Řízení bez platného řidičského oprávnění se nevyplácí

Pokud řídíte motorové vozidlo, aniž byste vlastnili příslušné řidičské oprávnění, dopouštíte se přestupku, za nějž se ukládá pokuta ve výši 25.000 – 50.000 Kč a zákaz řízení v období 1 – 2 roku. Jestliže Vám byl řidičský průkaz zadržen nebo nemáte platný posudek o své zdravotní způsobilosti, budete sankcionováni pokutou ve výši 5.000 – 10.000 Kč a zákazem řízení v rozmezí 6 – 12 měsíců.

Jiný případ nastává, jestliže řídíte po tom, co Vám byl řidičský průkaz odebrán, ať již pro dosažení 12 trestných bodů nebo v důsledku jiné sankce za spáchaný přestupek či trestný čin. V tomto momentu se dopouštíte trestného činu maření výkonu rozhodnutí a můžete být odsouzeni k trestu odnětí svobody až na tři roky.


Pátá rada právní poradny

Na osobu blízkou už není možné se nadále vymlouvat

Institut osoby blízké byl svého času při porušování povinností na silnicích velmi často využíván. Policie sice například byla schopna zachytit radarem překročenou rychlost, nebyla již však schopna spolehlivě zjistit, kdo automobil řídil. Jakmile pak řidiči obdrželi výzvu od správního orgánu, aby se dostavili k podání vysvětlení, většina z nich odepřela vysvětlení z důvodu ohrožení osoby blízké nebezpečím postihu za přestupek, popřípadě za trestný čin.

Od novely zákona o silničním provozu, který se snažil podobným jednáním řidičů vyvarovat, je nově stanoveno, že provozovatel vozidla má zajistit dodržování povinností řidiče a pravidel provozu na pozemních komunikacích bez hledu na to, kdo automobil skutečně řídí.

Pro úplnost přikládáme kompletní tabulku trestných bodů:

 

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích Počet bodů
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem 7
odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 7
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby 7
neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci 7
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno 7
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 7
neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života 7
předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 7
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 7
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích 5
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec 5
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou 5
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 5
ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání 5
při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky 4
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 4
překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů 4
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 4
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí 4
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec 3
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 3
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 3
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu 3
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km/h a méně než 20 km/h v obci nebo o více než 10 km/h a méně než 30 km/h mimo obec 2
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla 2

 


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 15.5.2018:
Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník