Co musíte vědět před podpisem smlouvy o dílo podle OZ

Co musíte vědět před podpisem smlouvy o dílo podle OZ

Vedle kupní smlouvy je smlouva o dílo jedním z nejčastějších dvoustranných závazkových smluvních vztahů. Rozdílnost smlouvy o dílo od kupní smlouvy lze spatřovat především v tom, že v době uzavírání smlouvy o dílo, předmět plnění obvykle neexistuje. Rovněž je nutné smlouvu o dílo odlišit od pracovněprávního vztahu, kdy předmětem tohoto vztahu je výkon pracovní činnosti, kdežto předmětem smlouvy o dílo je výsledek pracovní činnosti. Smlouvou o dílo zavazuje se objednateli ten, komu bylo dílo zadáno (zhotovitel díla), že jej za sjednanou cenu provede na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. To ovšem neplatí, není-li provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele nebo není-li to vzhledem k povaze díla zapotřebí. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Není-li doba plnění ujednána, provede zhotovitel dílo v době přiměřené jeho povaze, přičemž se má za to, že je čas plnění ujednán ve prospěch zhotovitele.

Rady v tomto článku jsou v souladu s novým občanským zákoníkem.


Poradna zdarma, rada první

Není-li cena díla sjednána, musí objednatel zhotoviteli zaplatit cenu obvyklou

Cenu díla je možné stanovit pevnou částkou, odhadem nebo prostřednictvím rozpočtu. Cena díla je však ujednána také dostatečně určitě, je-li dohodnut alespoň způsob jejího určení. Mají-li strany vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny díla, platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla a je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení. Provádí-li se dílo po částech nebo se značnými náklady a neujednaly-li strany placení zálohy, může zhotovitel požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům. V případě ceny určené odhadem, u níž zhotovitel zjistí po uzavření smlouvy, že cenu bude třeba podstatně překročit, je zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu povinen oznámit novou cenu spolu s odůvodněním navýšení, pokud tak neučiní bez zbytečného odkladu poté, co potřebu zvýšení ceny zjistil, anebo zjistit měl a mohl, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně. Objednatel může v tomto případě od smlouvy odstoupit, poměrnou část původně určené ceny zhotoviteli ovšem zaplatí, má-li z částečného plnění zhotovitele prospěch. Neodstoupí-li objednatel od smlouvy bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o vyšší ceně, platí, že se zvýšením ceny souhlasí.


Poradna zdarma, rada druhá

Cenu díla sjednanou pevnou částkou nebo rozpočtem lze změnit pouze v odůvodněných případech

Je-li cena ujednána pevnou částkou, nebo odkazem na rozpočet, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli sdělen zhotovitelem do uzavření smlouvy, nemůže ani objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. To se však neuplatní, jestliže některá ze stran převzala nebezpečí změny okolností, nebo jedná-li se o okolnost, o níž některá ze stran předem prohlásila, že nenastane. Bylo-li dílo zadáno podle rozpočtu, nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu, přičemž byla-li zaručena úplnost rozpočtu, nemůže zhotovitel díla požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla. Pokud však byla cena určena na základě rozpočtu daného s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost, nebo s výhradou, že rozpočet je nezávazný, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny, objeví-li se v případě rozpočtu s výhradou nezaručené úplnosti při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy, a v případě rozpočtu s výhradou nezávaznosti, oč nevyhnutelně převýší náklady účelně vynaložené zhotovitelem náklady zahrnuté do rozpočtu. Nesouhlasí-li objednatel se zvýšením ceny, určí zvýšení ceny na návrh zhotovitele soud. Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny, jestliže neoznámí nutnost překročení rozpočtované částky a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.


Poradna zdarma, rada třetí

Zhotovitel je povinen objednatele povinen upozornit na vadnost jím zvoleného materiálu a nevhodné pokyny k provedení díla

Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, ledaže nemohl nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Jestliže zhotovitel objednatele upozorní na nevhodnou povahu věci nebo příkazu, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Kromě toho platí, že pokud objednatel trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.


Poradna zdarma, rada čtvrtá

Dílo je objednatelem provedeno, je-li dokončeno a předáno

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je pak dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel může převzít dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit, může být předáno a převzato i po částech. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. K účasti na nich zhotovitel objednatele včas přizve - nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich provedení. Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu; není-li objednatel přítomen, potvrdí zápis místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila. Nepříčí-li se to povaze závazku, je zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost zápis předat. Převzetím nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci, nestalo-li se tak již dříve.


Poradna zdarma, rada pátá

Pokud objednatel nesplní svou povinnost dílo převzít, může jej zhotovitel na náklady objednatele prodat

Je-li předmětem díla věc, může ji zhotovitel na účet objednatele vhodným způsobem prodat, jestliže objednatel věc nepřevezme bez zbytečného odkladu poté, co dílo mělo být dokončeno a bylo-li dokončeno později, pak bez zbytečného odkladu po vyrozumění o dokončení díla. Nebrání-li tomu povaha věci, zhotovitel vyrozumí objednatele o zamýšleném prodeji a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí věci, avšak ne kratší než jeden měsíc. Nehlásí-li se neznámý nebo nesnadno dosažitelný objednatel o dílo po dobu delší než šest měsíců, popřípadě, brání-li tomu povaha věci, nehlásí-li se objednatel o věc po dobu přiměřenou její povaze, může zhotovitel věc na jeho účet prodat i bez vyrozumění.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 02.01.2017:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník