Kdy a za jakých podmínek je možné zastoupení na základě plné moci

Kdy a za jakých podmínek je možné zastoupení na základě plné moci

Téměř při jakémkoliv právním jednání je možné se nechat zastoupit jinou osobou. Zástupce neboli zmocněnec je pak oprávněn jednat za zastoupenou osobu (zmocnitel) jejím jménem. Ze zastoupení následně vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Kromě smluvního zastoupení na základě dohody o plné moci zná právní úprava dále zákonné zastoupení a opatrovnictví, což je zastoupení vyplývající z rozhodnutí soudu. V tomto článku se zaměříme především na zastoupení dobrovolné, tedy na udělení plné moci.

Rady v tomto článku jsou v souladu s novým občanským zákoníkem.


Bezplatná poradna, rada první

Zmocněncem může být jak osoba fyzická, tak osoba právnická.

Při právním jednání je možné se dát zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou. Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž uvede rozsah zástupčího oprávnění. Netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, musí být plná moc v písemné formě. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc. Při zmocnění právnické osoby náleží výkon zástupčího oprávnění do působnosti jejího statutárního orgánu. K výkonu zastoupení je v tomto případě oprávněna i osoba, kterou statutární orgán určí. Plnou moc lze udělit i několika zmocněncům společně. Není-li pak v plné moci udělené několika zmocněncům určeno jinak, má se za to, že každý z nich může jednat samostatně. Zmocněnec jedná osobně, přičemž alšího zástupce může pověřit, je-li to se zastoupeným ujednáno nebo vyžaduje-li to nutná potřeba, odpovídá však za řádný výběr jeho osoby.

Vzory plných mocí
Generální plná moc na dobu určitou, generální plná moc na dobu neurčitou,
odvolání generální plné moci zmocnitelem, výpověď generální plné moci zmocněncem,
plná moc k přepisu auta, plná moc k prodeji bytu, speciální plná moc.


Bezplatná poradna, rada druhá

Překročí-li zmocněnec své oprávnění vyplývající z plné moci, je zmocnitel povinen oznámit osobě, se kterou zmocněnec právně jednal, že s jednáním zmocněnce nesouhlasí.

Překročil-li zmocněnec zástupčí oprávnění a nesouhlasí-li s tím zmocnitel, oznámí to osobě, se kterou zmocněnec právně jednal, bez zbytečného odkladu poté, co se o právním jednání dozvěděl. Neučiní-li to, platí, že překročení schválil. To však neplatí, pokud osoba, s níž zástupce právně jednal, měla a mohla z okolností bez pochybností poznat, že zmocněnec zástupčí oprávnění zjevně překračuje. Kromě toho jsou-li pokyny zmocnitele obsaženy v plné moci a musely-li být známy osobě, vůči níž zmocněnec jednal, považuje se jejich překročení za porušení zástupčího oprávnění. V případě, kdy za jiného právně jedná osoba, která k tomu není oprávněna, zavazuje právní jednání zastoupeného, pokud překročení schválí bez zbytečného odkladu. Není-li v tomto případě právní jednání bez zbytečného odkladu schváleno, je osoba, která právně jednala za jiného, zavázána sama. Osoba, se kterou bylo jednáno a která byla v dobré víře, může na jednajícím požadovat, aby splnil, co bylo ujednáno, anebo aby nahradil škodu.


Bezplatná poradna, rada třetí

Zmocnitel je oprávněn plnou moc kdykoli odvolat.

Platí, že zmocnitel se nemůže vzdát práva odvolat zmocnění, ujednají-li si však strany pro jeho odvolání určité důvody, nelze zmocnění odvolat z jiného důvodu. To se ovšem neuplatní, má-li zmocnitel pro odvolání zmocnění zvlášť závažný důvod. Dokud není odvolání zmocněnci známo, má jeho právní jednání tytéž účinky, jako by zmocnění ještě trvalo. Toho se však nemůže dovolat strana, která o odvolání zmocnění věděla, nebo měla a mohla vědět. Pokud dal zmocnitel jiné osobě najevo, že zmocněnce zmocnil k určitým právním jednáním, může se vůči ní dovolat, že zmocnění později zaniklo, jen pokud jí to před zmocněncovým jednáním oznámil, nebo pokud tato osoba při zmocněncově jednání o zániku věděla.


Bezplatná poradna, rada čtvrtá

Zmocnění na základě plné moci může zaniknout několika způsoby.

Zmocnění zaniká:

  • provedením právního jednání, na které bylo omezeno
  • je-li odvoláno zmocnitelem
  • je-li vypovězeno zmocněncem

Dále plná moc zaniká smrtí zmocněnce či zmocnitele nebo je-li některým z nich právnická osoba jejím zánikem, nesjednaly-li si strany něco jiného.


Bezplatná poradna, rada pátá

V některých případech je zastoupení osoby další osobou povinné.

Jak již bylo nastíněno úvodu, tak vedle smluvního zastoupení existuje ještě zákonné zastoupení a zastoupení na základě rozhodnutí státního orgánu. O zákonné zastoupení se jedná například v případě rodičů, kteří mají povinnost a právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Zastoupení na základě rozhodnutí státního orgánu se nazývá opatrovnictví. Soud jmenuje opatrovníka člověku, je-li to potřeba k ochraně jeho zájmů, nebo vyžaduje-li to veřejný zájem. Soud jmenuje opatrovníka také tomu, koho ve svéprávnosti omezil, tomu, o kom není známo, kde pobývá, neznámému člověku zúčastněnému při určitém právním jednání nebo tomu, jehož zdravotní stav mu působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv. Rozhoduje-li opatrovník o opatrovancových záležitostech, vysvětlí opatrovanci srozumitelně povahu a následky rozhodnutí. Opatrovník při plnění svých povinností naplňuje opatrovancova právní prohlášení a dbá jeho názorů, i když je opatrovanec projevil dříve, včetně přesvědčení nebo vyznání, soustavně k nim přihlíží a zařizuje opatrovancovy záležitosti v souladu s nimi. Není-li to možné, postupuje opatrovník podle zájmů opatrovance.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 7. 9. 2016:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník