Práva a povinnosti smluvních stran při zhotovení věci na zakázku

Práva a povinnosti smluvních stran při zhotovení věci na zakázku

Zhotovení věci na zakázku je zvláštním druhem smlouvy o dílo. Již ze samotného názvu je patrné, že v případě zhotovení věci na zakázku, má objednatel zájem na zhotovení věci, která bude mít jím určené vlastnosti a není tak běžně dostupná k zakoupení (např. zhotovení skříně na míru, ušití šatů, stavba domu, atd.). Zásadní rozdíl mezi kupní smlouvou tak je ten, že věc v době uzavření smlouvy ještě neexistuje. Uzavřením tohoto typu smlouvy o dílo vzniká objednateli právo, aby mu zhotovitel podle jeho objednávky věc zhotovil a povinnost zaplatit zhotoviteli cenu za zhotovení věci. V tomto článku se zaměříme zejména na to, jaká práva a povinnosti mají objednatel a zhotovitel v případě vadného díla.

Upozorňujeme, že následující rady jsou vypracovány podle občanského zákoníku účinného do 31. 12. 2013. Současná právní úprava již buď příslušné instituty neupravuje nebo se jim věnuje pouze obecně bez speciálních ustanovení.


Bezplatná poradna, rada první

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho převzetí, jakož i za vady, které se vyskytnou v záruční době

Zhotovitel odpovídá za vady, které má věc na zakázku zhotovená při převzetí objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Stejně odpovídá za to, že věc má vlastnosti objednatelem při zakázce vymíněné. Zhotovitel odpovídá za vady provedené zakázky, jejichž příčinou je vadnost materiálu dodaného objednatelem či nevhodnost jeho pokynů, jestliže objednatele na vadnost materiálu či nevhodnost jeho pokynů neupozornil. Zhotovitel má tak povinnost objednatele na tyto nedostatky vždy upozornit, pakliže za ně nechce sám nést odpovědnost.


Bezplatná poradna, rada druhá

Délka záruční doby se odvíjí od charakteru díla

Obecná délka záruční doby činí šest měsíců. U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich užívalo po delší dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než šest měsíců, přičemž záruční doba přesahující šest měsíců se může týkat i jen některé součástky. U zhotovení stavby je záruční doba tři roky, ale prováděcí předpis může stanovit, že u některých částí staveb může být záruční doba kratší, nejméně však osmnáct měsíců. Zhotovitel je povinen vydat objednateli záruční list s vyznačením záruční doby. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci. Převzal-li objednatel věc až po dni, do kterého měl povinnost ji převzít, běží záruční doba již ode dne, kdy měl tuto povinnost.


Bezplatná poradna, rada třetí

Nároky objednatele v případě vadného díla závisí na povaze vady

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady, zhotovitel je pak povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být podle objednávky řádně užívána jako věc bez vady, má objednatel právo na zrušení smlouvy. Totéž právo mu přísluší u vad odstranitelných, jestliže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže věc řádně užívat. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání věci podle objednávky, má objednatel právo na přiměřenou slevu. Práva z odpovědnosti za vady musí být uplatněna u zhotovitele v záruční době; jinak práva zaniknou. Doba od uplatnění práva ze záruky až do provedení opravy se do záruční doby nepočítá. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.


Bezplatná poradna, rada čtvrtá

Jestliže objednatel zhotovenou věc nevyzvedne do šesti měsíců od jejího zhotovení, může s ní objednatel volně nakládat

Objednavatel je povinen převzít věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy věc měla být zhotovena, a byla-li věc zhotovena později, do jednoho měsíce od jejího zhotovení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit dohodnutý poplatek za uskladnění. Po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy byla věc zhotovena, může zhotovitel s věcí volně nakládat. Pokud se mu nepodaří věc zpeněžit nebo jiným způsobem s ní účelně naložit, má zhotovitel právo, aby mu objednatel zaplatil cenu zhotovení díla. Objednatel má právo na vrácení ceny za použitý materiál, který dodal na zhotovení věci. V případě zhotovení stavby má zhotovitel vždy právo na zaplacení ceny za zhotovenou stavbu. Zhotovuje-li se objednateli stavba na objednávku, odpovídá zhotovitel za poškození nebo zničení stavby až do převzetí zhotovené stavby, ledaže by ke škodě došlo i jinak.


Bezplatná poradna, rada pátá

Objednatel může až do zhotovení díla od smlouvy odstoupit

Až do zhotovení díla může objednatel od smlouvy odstoupit; je však povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě. Záleží-li provedení díla ve zvláštních osobních vlastnostech zhotovitele, ruší se smlouva jeho smrtí. Dědici zhotovitele se mohou domáhat pouze zaplacení upotřebitelné hmoty připravené na dílo a části odměny přiměřené upotřebitelným výsledkům vykonané práce. Smrt objednatele sama o sobě smlouvu neruší.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 24.4.2013:
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník