Tíživou finanční situaci mohou překlenout dávky pomoci v hmotné nouzi

Tíživou finanční situaci mohou překlenout dávky pomoci v hmotné nouzi

Na základě zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi má každý nárok na základní sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení. Těm, kteří se v hmotné nouzi skutečně ocitnou, může stát přiznat za splnění stanovených podmínek poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi. Pro účely posuzování stavu hmotné nouze se příjmy a sociální a majetkové poměry osoby, která žádá o dávku, posuzují společně s příjmy a sociálními a majetkovými poměry dalších osob. Okruh těchto společně posuzovaných osob se posuzuje podle zákona o životním a existenčním minimu. V tomto článku si rozebereme, kdo je oprávněn si o dávky pomoci v hmotné nouzi zažádat.


Poradna zdarma, rada první

Nárok na dávky v hmotné nouzi může mít v zásadě pouze ten, kdo není schopen si vlastním zapříčiněním zvýšit své příjmy

Osoba se nachází v hmotné nouzi, není-li dále stanoveno jinak, jestliže její příjem a příjem společně posuzovaných osob:

 • po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí, nebo
 • dosahuje sám nebo spolu s příspěvkem na živobytí částek živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení a služeb s bydlením bezprostředně spojených

přičemž si nemůže tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním a zabezpečení jejích základních životních podmínek je tak vážně ohroženo.


Poradna zdarma, rada druhá

Právo na pomoc v hmotné nouzi může mít i osoba, která nenaplňuje podmínky uvedené v zákoně o pomoci v hmotné nouzi

Osoba se považuje za osobu v hmotné nouzi také, jestliže nesplňuje podmínky stanovené zákonem o pomoci v hmotné nouzi, avšak s přihlédnutím k jejím příjmům, celkovým sociálním a majetkovým poměrům jí hrozí vážná újma na zdraví. Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat rovněž osobu, kterou postihne vážná mimořádná událost a její celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že jí neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami; vážnou mimořádnou událostí se rozumí zejména živelní pohroma (například povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie.


Poradna zdarma, rada třetí

Pomoc v hmotné nouzi lze poskytnout například i na úhradu správního poplatku

Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat také osobu, která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky:

 • k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních prostředků, a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu, nebo
 • na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby, nebo
 • na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí


Poradna zdarma, rada čtvrtá

Za osoby v hmotné nouzi mohou být považováni i ti, kterým hrozí sociální vyloučení

Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat dále osobu, která v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena sociálním vyloučením, jestliže zejména:

 • je propuštěna z výkonu zabezpečovací detence, z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, nebo
 • je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, nebo
 • je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo
 • nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší, nebo
 • je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby


Poradna zdarma, rada pátá

Zákon rozlišuje mezi třemi dávkami v hmotné nouzi

Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi jsou:

 • příspěvek na živobytí
 • doplatek na bydlení
 • mimořádná okamžitá pomoc

Příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení jsou dávky měsíčně se opakující. Mimořádná okamžitá pomoc je dávkou jednorázovou. Náklady na dávky hradí stát.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů účinných ke dni 6. 2. 2015:
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi