Exekuce a její druhy

Exekuce a její druhy

Počet osob postižených exekucí není rozhodně nízký a denně přibývá počet těch, co své závazky nejsou schopni splácet a strašák jménem exekuce se pro ně stává nevyhnutelným. V tomto článku si popíšeme, jaké druhy exekucí se nejčastěji nařizují a co všechno je exekutor oprávněn Vám zabavit.


První rada právní poradny

Jestliže pobíráte pravidelnou mzdu nebo jiné opakující se příjmy, bude exekuce nařízena zpravidla na tyto peněžní prostředky

Nejjistějším prostředkem k vymožení pohledávky věřitele exekutorem jsou v případě pracujících dlužníků srážky ze mzdy. Srážky však mohou být prováděny i z jiných pravidelných příjmů dlužníka, jako jsou důchody, stipendia, nemocenské, podpory v nezaměstnanosti, apod. Srážky ze mzdy a jiných příjmů lze provádět jen do výše výkonem rozhodnutí vymáhané pohledávky s příslušenstvím.

Co se týče srážek ze mzdy, tak ty se vypočtou tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Do čisté mzdy se započítávají i čisté odměny za vedlejší činnost, kterou zaměstnanec vykonává u toho, u koho je v pracovním poměru. Nezapočítávají se však do ní částky poskytované na náhradu nákladů spojených s pracovním výkonem, a to zejména při pracovních cestách. Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení nezabavitelné částky, a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky jako je výživné, nedoplatky na daních a poplatcích, zdravotním a nemocenském pojištění, atd. se však srážejí dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny a teprve, nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny.


Druhá rada právní poradny

Exekutor Vám může postihnout i finanční prostředky uložené na Vašem bankovním účtu bez ohledu na to, z jakého zdroje pocházejí

Exekuci lze nařídit i k peněžním prostředkům na účtu povinného vedeném v jakékoliv měně u peněžního ústavu působícího v tuzemsku. V nařízení exekuce přikázáním pohledávky z účtu exekutor přikáže peněžnímu ústavu, aby od okamžiku, kdy mu bude usnesení doručeno, z účtu povinného až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství nevyplácel peněžní prostředky, neprováděl na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládal. Nařídí-li exekutor výkon exekuci na více účtů povinného, uvede také pořadí, v jakém z nich bude vymáhaná pohledávka odepsána. Povinný ztrácí okamžikem, kdy je peněžnímu ústavu doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, právo vybrat peněžní prostředky z účtu, použít tyto prostředky k platbám nebo s nimi jinak nakládat, a to do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství.

Nebyla-li vymáhaná pohledávka a její příslušenství zcela uhrazena, provede peněžní ústav exekuci také ve dni následujícím po dni, v němž na účet dojdou peněžní prostředky v takové výši, která je potřebná k plnému uspokojení oprávněného. Nedojde-li k tomu do šesti měsíců, provede peněžní ústav výkon rozhodnutí ohledně dodatečně došlých peněžních prostředků rovněž ve dni, který následuje po uplynutí uvedené doby, popřípadě oprávněnému sdělí, že na účtu povinného nebyly peněžní prostředky.

Exekucí přikázáním pohledávky nelze postihnout peněžní prostředky do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce a dále peněžní prostředky, které jsou povinným určeny pro výplatu mezd nebo platů, náhrad mezd nebo platů a dalších plnění, která nahrazují odměnu za práci jeho zaměstnancům, splatných v nejbližším výplatním termínu.


Třetí rada právní poradny

Jestliže exekutor nemůže zajistit uspokojení pohledávky věřitele pomocí srážek z Vaší mzdy či jiných příjmů, bude se zajímat o Váš další majetek

Mezi další způsob exekuce patří prodej movitých věcí povinného. Usnesení o nařízení exekuce prodejem movitých věcí doručí exekutor povinnému až při provádění exekuce. Povinný musí umožnit tomu, kdo provádí exekuci, přístup na všechna místa, kde má své movité věci umístěny. Exekutor obvykle vyhledává movité věci povinného v místech, o němž mu je známo, že se povinný zdržuje, snadno se tak může stát, že sepíše i věci, které nejsou ve vlastnictví povinného. V takovém případě musí vlastníci těchto věcí požadovat jejich vyškrtnutí ze soupisu, popř. podat vylučovací žalobu. Vyžaduje-li to účel exekuce, je exekutor oprávněn učinit osobní prohlídku povinného a prohlídku bytu (sídla)a jiných místností povinného, jakož i jeho skříní nebo jiných schránek v nich umístěných, kde má povinný svůj majetek. Pokud není při provádění exekuce povinný přítomen, doručí se mu usnesení spolu s vyrozuměním o tom, že byl proveden soupis a které věci byly sepsány. Povinnému je zakázáno nakládat s věcmi, které exekutor sepíše. Sepsané věci se pak prodají ve dražbě. Je-li to pro provedení exekuce prodejem movitých věcí povinného účelné, může exekutor i bez návrhu oprávněného zajistit movité věci, které sepsal, zejména je-li zde obava z jejich poškození či ztráty. Zajištěné věci převezme do své úschovy nebo je uloží u vhodného schovatele.

Exekuce se nemůže týkat těch věcí, které jsou ve vlastnictví povinného, a které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Takto jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny zejména hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce, běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné předměty podobné povahy, zdravotnické potřeby či jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě a zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník. Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to však neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna.


Čtvrtá rada právní poradny

V případě vysokých dluhů přistupují exekutoři k prodeji nemovitosti povinného

Nejtěžším zásahem pro dlužníka bývá nepochybně ztráta domu nebo bytu. Exekuční příkaz k prodeji nemovité věci by měl exekutor vydat jen tehdy, jestliže dlužná částka není ve značném nepoměru k zatížené nemovitosti. K provedení exekuce prodejem nemovitých věcí povinného může exekutor přistoupit, jen jestliže bude listinami vydanými nebo ověřenými státními orgány, popřípadě též veřejnými listinami notáře doloženo, že nemovitá věc je ve vlastnictví povinného. V usnesení o nařízení exekuce je povinnému zakázáno, aby nemovitost převedl na někoho jiného nebo ji zatížil a zároveň povinný musí oznámit, zda a kdo má k nemovité věci předkupní právo, výhradu zpětné koupě, právo odpovídající věcnému břemeni, výměnek nebo nájemní či pachtovní právo, jde-li o práva nezapsaná v katastru nemovitostí, s poučením, že při neoznámení povinný, případně i jeho manžel odpovídá za škodu tím způsobenou. Po právní moci usnesení o nařízení exekuce je ustanoven znalec, který ocení nemovitost, její příslušenství a jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené. Poté je nařízeno dražební jednání se stanoveným nejnižším podáním ve výši dvou třetin odhadnuté ceny nemovitosti.

Exekutor namísto nařízení exekuce prodejem nemovitosti, může nemovitost zatížit zřízením exekutorského práva na nemovitost.


Pátá rada právní poradny

Pokud exekutor vymáhá dlužné na nezletilé dítě, může povinnému pozastavit řidičské oprávnění

Exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného může exekutor vydat pouze tehdy, jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě. Exekuční příkaz se doručí orgánu, který vede registr řidičů, oprávněnému a povinnému. Orgánu, který vede registr řidičů, nesmí být exekuční příkaz doručen dříve než povinnému. Dnem doručení exekučního příkazu povinnému se povinnému pozastavuje řidičské oprávnění a po tuto dbu nesmí řídit motorová vozidla. Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění, prokáže-li povinný, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění, nebo zaplatí-li povinný nedoplatek výživného na nezletilé dítě.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 19.5.2016:
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád