Jak postupovat před uzavřením manželství

Jak postupovat před uzavřením manželství

Manželství patří mezi odvěkou společenskou instituci, lišící se od kultury ke kultuře, ale se základní podstatou, jíž je právní stvrzení vztahu dvou osob, a z toho následně vyplývající práva a povinnosti. Dle občanského zákoníku je manželství trvalý svazek muže a ženy vzniklý zákonem stanoveným způsobem, přičemž hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Na rozdíl od dob minulých dnes máme svobodnou volbu, s kým do manželství vstoupíme, rozhodně bychom však měli uzavření manželství předem pečlivě zvážit a předejít tak případnému rozvodu manželství, který bývá náročný pro obě strany zejména v případech, kdy mají manželé spolu děti. V tomto článku si tak ve stručnosti uvedeme, na co byste se měli před vstupem do manželství zaměřit.


První rada právní poradny

Informujte se vzájemně o svém zdravotním stavu

Otevřená vzájemná informovanost nastávajících manželů může mít v budoucnu vliv jednak na kvalitu manželského soužití, ale také na samotnou existenci manželství.

Stát má zájem zejména na tom, aby muž a žena založili pevný svazek, založený na vzájemné důvěře a znalosti jeden druhého. Vzájemná znalost zdravotního stavu má své opodstatnění jednak při početí potomků rodičů a jednak i na schopnosti manželů si vzájemně pomáhat a být oporou v nemoci. Mnohdy právě nemožnost narození dítěte, kdy důvodem je zdravotní stav jednoho z manželů, končí rozvodem.


Druhá rada právní poradny

Informujte se vzájemně o svých dosavadních majetkových poměrech, pohledávkách a zejména pak dluzích

Budoucí manželé by měli o sobě vědět všechno, tedy i jaké mají aktiva (majetek) a pasiva (závazky), které nabyli před uzavřením manželství.

Pokud některý z budoucích manželů nabyl majetek, zejména pak ten nemovitý, ještě před uzavřením manželství, je důležité se dohodnout, jakým způsobem a z jakých prostředků se bude tento majetek udržovat za trvání manželství, nebo jak bude nakládáno s výnosem z tohoto majetku.

Pokud má některý z budoucích manželů nějaké závazky, měli by se budoucí manželé domluvit jakým způsobem a z jakých prostředků budou hrazeny. Obecně však za závazky vzniklé před uzavřením manželství odpovídá pouze ten, kdo je z nich zavázán, nikoli i druhý manžel, nicméně případná exekuce se může dotknout i části majetku spadajícího do společného jmění manželů.

Budoucí manželé by dále měli před uzavřením manželství zvážit uspořádání svých budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotného zabezpečení po uzavření manželství.


Třetí rada právní poradny

Uzavřete spolu předmanželskou smlouvu

Tato naše rada úzce souvisí s naší druhou právní radou. Na začátku je každý vztah idylický, nicméně později, když do manželství přijdou mraky, se již majetkové vztahy hůře řeší. Proto máte možnost uzavřít tzv. předmanželskou smlouvu.

Předmanželskou smlouvu je možno uzavřít formou veřejné listiny (notářského zápisu). Tímto způsobem mohou budoucí manželé upravit své budoucí majetkové vztahy v manželství, tj. režim společného jmění manželů odlišně od zákona.


Čtvrtá rada právní poradny

Dohodněte se jak budete hospodařit s financemi

Ještě před uzavřením manželství by se měli budoucí manželé dohodnout, jakým způsobem budou platit společné výdaje, zejména pak výdaje, které nespadají do společného hospodaření manželů (např. do majetku náležejícího pouze jednomu z manželů).

Doporučujeme, aby si každý z manželů zařídil svůj bankovní účet - v budoucnu to oceníte při rozvodu, neboť vlastníkem bankovního účtu je vždy jen jeden a ten má také výlučné právo druhému zrušit podpisový vzor, a tedy i přístup k financím. Vyhnete se tak mnoha nesnázím a problémům v okamžiku vzájemné nekomunikace nebo rozvodových tahanic.


Pátá rada právní poradny

Dohodněte se, jaké budou priority vašeho budoucího manželství

Mluvte spolu již před manželstvím, o tom jaké jsou nebo budou vaše priority v manželství. Vyhnete se tak budoucímu zklamání a možná také rozvodu manželství. Každý to totiž vnímá jinak.

Nejde o to, aby jste si manželství naplánovali na pětiletky, ale aby jste se shodli na společné cestě životem. Mluvte spolu o pracovní kariéře každého z vás, mluvte spolu o tom, kolik chcete mít dětí a jak si představujete jejich výchovu, mluvte o tom, jestli chcete cestovat nebo chalupařit, mluvte prostě o všem, co každý z vás považuje za podstatné. Možná přijdete na to, že si společný život představujete každý jinak.

Manželství jsou kompromisy a tolerance jednoho k druhému, pokud jich nebudete schopni již před manželstvím, pak v manželství je jen stěží naleznete.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 11.5.2018:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník