Práva pacienta

Práva pacienta

Zajímá Vás, jaká máte práva při poskytování zdravotních služeb a hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení? Ta nejdůležitější z nich se dozvíte v těchto pěti radách zdarma. Základní zásadou je, že pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni a dále právo na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb. Pacient je také oprávněn zvolit si poskytovatele zdravotních služeb nebo zdravotnické zařízení, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta a vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele zdravotních služeb, než který mu je poskytuje, pokud nejde o poskytování neodkladné péče nebo o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence. Kromě toho má však mnoho dalších dílčích práv, která budou rozebrána níže.


Poradna zdarma, rada první

Pacient má právo znát svůj zdravotní stav, ale i možnost se této informace vzdát

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a umožnit pacientovi nebo osobě určené pacientem klást k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám doplňující otázky. V případě nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, toto právo náleží zákonnému zástupci pacienta a pacientovi, je-li k takovému úkonu přiměřeně rozumově a volně vyspělý. Pacient je však oprávněn se práva na podávání informací vzdát, popřípadě může určit, které osobě mají být podány. Kromě toho informace o nepříznivé diagnóze nebo prognóze zdravotního stavu pacienta může být v nezbytně nutném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou zadržena, lze-li důvodně předpokládat, že by její podání mohlo pacientovi způsobit závažnou újmu na zdraví, pokud tak nedojde k ohrožení možnosti podstoupit včasnou léčbu nebo podniknout jiná preventivní opatření.


Poradna zdarma, rada druhá

Zdravotní služby je možné pacientovi poskytovat jen s jeho souhlasem

Poskytovat zdravotní služby lze pouze se souhlasem pacienta, který může tento souhlas kdykoliv odvolat, pokud již nebylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušení může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života pacienta. Jestliže pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav souhlas s poskytováním zdravotních služeb vyslovit, vyžaduje se souhlas osoby určené pacientem a pokud žádnou osobu pacient neoznačil, popřípadě není dosažitelná, tak se vyžaduje souhlas manžela nebo registrovaného partnera, popř. rodiče či souhlas jiné osoby blízké způsobilé k právním úkonům, pokud je známa.


Poradna zdarma, rada třetí

Každý pacient má právo na „dříve vyslovené přání“

Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit. Poskytovatel zdravotních služeb bere zřetel na dříve vyslovené přání pacienta, jestliže ho má k dispozici a v době poskytování zdravotních služeb nastala předvídatelná situace, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje, a pacient je v takovém zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas.

Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Pacient může učinit dříve vyslovené přání rovněž při přijetí do zdravotní péče nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace, a to pro konkrétního poskytovatele zdravotních služeb. V takovém případě se nevyžaduje úřední ověření podpisu.


Poradna zdarma, rada čtvrtá

Pacienta je možné v určitých případech hospitalizovat i bez jeho souhlasu

Pacienta lze bez jeho souhlasu hospitalizovat tehdy, jestliže mu bylo soudem uloženo ochranné léčení formou lůžkové péče, byla nařízena izolace, karanténa nebo léčení podle zákona o ochraně veřejného zdraví, bylo mu podle trestního řádu nebo občanského soudního řádu nařízeno vyšetření zdravotního stavu, pokud ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, jestliže hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak, nebo jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby vyslovil souhlas. Nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům lze bez souhlasu zákonného zástupce hospitalizovat také v případě, jde-li o podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání.


Poradna zdarma, rada pátá

Zákon přesně vymezuje osoby, které jsou oprávněné nahlížet do zdravotní dokumentace pacienta

Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem zdravotních služeb nahlížet a pořizovat si její výpisy nebo kopie tyto osoby:

  • pacient nebo zákonný zástupce pacienta
  • osoby určené pacientem nebo zákonným zástupcem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba
  • osoby blízké zemřelému pacientovi

Jestliže je to v zájmu pacienta nebo je to potřebné pro účely vyplývající ze zákona o zdravotních službách nebo jiných právních předpisů mohou bez souhlasu pacienta nahlížet do jeho zdravotní dokumentace také osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání a jiní odborní pracovníci v přímé souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, kteří jsou zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb, apod., a to pouze v nezbytném rozsahu.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 1.12.2015:
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování