Výpověď ze strany zaměstnavatele

Výpověď ze strany zaměstnavatele

Ztráta zaměstnání bývá obvykle pro každého velmi nepříjemnou záležitostí, neboť s sebou přináší nejen obavy, zda se Vám podaří najít nové zaměstnání, ale také nejasné vyhlídky ohledně finanční situace. Z těchto důvodů je zaměstnanci, jako slabší straně v pracovněprávních vztazích poskytována zvýšená právní ochrana. To se projevuje např. i v tom, že výpověď ze zaměstnání by neměla nastat ze dne na den, aby měl zaměstnanec šanci připravit se na vzniklou situaci. Proto výpovědní doba, až na určité výjimky, musí činit vždy nejméně dva měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce (tzn., jestli jste výpověď obdrželi 3. 5. 2018, výpovědní doba začíná od 1. 6. 2018 a končí 31. 7. 2018).


První rada právní poradny

Z jakých důvodů je zaměstnavatel s Vámi oprávněn rozvázat pracovní poměr?

Zaměstnavatel nemůže své zaměstnance svévolně propouštět, ale naopak svou výpověď musí vždy opřít o jeden z důvodů uvedených v zákoně, a to:

 • ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, nebo se zaměstnavatel či jeho část přemísťuje
 • stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách
 • nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí
 • pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě zdravotní způsobilost
 • nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil
 • jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi
 • poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem povinnost dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti

Vzory souvisejících dokumentů ke stažení

U každého vzoru naleznete návod jak vzor správně vyplnit. Garantujeme platnost vzorů v souladu s aktuální legislativou. Vzory jsou prověřeny praxí advokátní kanceláře.

Druhá rada právní poradny

V určitých situacích Vám zaměstnavatel výpověď dát nemůže

V následujících případech je výpověď zaměstnavatelem zakázána:

 • v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil, nebo jestliže tato neschopnost nevznikla jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a dále také v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování
 • v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce
 • v době, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku dočasně nezpůsobilým pro noční práci
 • v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou

Kromě posledního případu se toto omezení nevztahuje na rozvázání pracovního poměru pro zrušení nebo přemístění zaměstnavatele, v situacích, kdy je zaměstnavatel oprávněn rozvázat Váš pracovní poměr okamžitě nebo pro porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci či porušení jiné povinnosti zaměstnance zvlášť hrubým způsobem. Těhotné zaměstnankyni, nebo zaměstnankyni/zaměstnanci, který čerpá mateřskou dovolenou lze dát výpověď jen tehdy, kdy se celý zaměstnavatel ruší.

V souvislosti s novelou zákoníku práce, která nabude účinnosti dne 1.6.2018, přibude ještě jedna situace, kdy bude zakázáno vypovězení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, a to v době, kdy zaměstnanec dlouhodobě pečuje o osobu potřebující poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí, v době, kdy zaměstnanec ošetřuje dítě mladší než 10 let nebo jiného člena domácnosti, a v době, kdy pečuje o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění.

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.

Volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami zvolíte rozsah i cenu odborné odpovědi.

Právní poradna online ⇢


Třetí rada právní poradny

Nezapomeňte, že pracovní poměr lze zrušit i okamžitě, bez dvouměsíční výpovědní doby

Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr zrušit okamžitě, a to tehdy, jestliže

 • byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců
 • zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Zaměstnavatel však za těchto okolností nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené či zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší životní situaci postupovat. Zavolejte zkušeným advokátům na právní linku

Více o telefonické právní poradně ⇢


Čtvrtá rada právní poradny

Zjistěte si, zda máte nárok na odstupné

Jestliže Vám zaměstnavatel dal výpověď pro organizační změny, popř. jste se spolu pro tyto důvody na rozvázání pracovního poměru dohodli, přísluší Vám od zaměstnavatele odstupné ve výši nejméně

 • jednonásobku Vašeho průměrného výdělku, jestliže Váš pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok
 • dvojnásobku Vašeho průměrného výdělku, jestliže Váš pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky
 • trojnásobku Vašeho průměrného výdělku, jestliže Váš pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky

Pokud Vám zaměstnavatel dal výpověď z důvodu nemožnosti konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí na základě lékařského posudku, přísluší Vám od zaměstnavatele odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.

Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců.

Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek. V zákoně je stanovená pouze minimální výše, kterou je Vám zaměstnavatel povinen poskytnout, nic nebrání tomu, aby sjednané odstupné bylo i vyšší, příp. může zaměstnavatel odstupné zvyšovat v závislosti na jiném počtu odpracovaných let, vždy však musí dodržet zákonem stanovené minima. Odstupné je Vám zaměstnavatel povinen vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně nedohodnete se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.


Pátá rada právní poradny

Pokud máte za to, že Váš pracovní poměr byl rozvázán neplatně, můžete podat žalobu k soudu na určení neplatnosti výpovědi

Pokud Vám dal zaměstnavatel neplatnou výpověď nebo s Vámi zrušil neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, a oznámíte-li písemně zaměstnavateli bez zbytečného odkladu, že trváte na tom, aby Vás dále zaměstnával, Váš pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen Vám poskytnout náhradu mzdy nebo platu. Náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku Vám přísluší ode dne, kdy oznámíte zaměstnavateli, že trváte na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy Vám zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru.

Jestliže s Vámi zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr neplatně, ale vy mu neoznámíte, že trváte na tom, aby Vás dále zaměstnával, platí, pokud se se zaměstnavatelem nedohodnete písemně na jiném dnu skončení, že Váš pracovní poměr skončil dohodou, uplynutím výpovědní doby, byla-li Vám dána neplatná výpověď, a pokud byl pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě nebo ve zkušební době, dnem, kdy měl pracovní poměr tímto zrušením skončit. V těchto případech máte právo na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní doby.

Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou může jak vy, tak zaměstnavatel uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. 

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 14.5.2018:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce