Ochrana osobnosti - ochrana podoby, zákonné licence, bulvár

Ochrana osobnosti - ochrana podoby, zákonné licence, bulvár

Karel Malina je čilý postarší pán, který se rád zajímá o záležitosti veřejného dění. Na úřední desce se dozvěděl, že se brzy bude konat veřejné projednání návrhu nového územního plánu jeho obce, na kterém on, jako bývalý zaměstnanec výboru pro ochranu životního prostřední, nesměl chybět. Nový územní plán podstatně změní krajinný ráz menšího parčíku, na kterém se do budoucna chystají stavět nové rodinné domy tak, že z hektarového parčíku nezbude ani metr čtvereční zeleně. Veřejného projednání se pan Malina zúčastnil jako veřejnost a průběh projednání, na kterém vystupoval i jeho bývalý nadřízený (dnes zastupitel obce) si zaznamenal na diktafon. Jakmile si diktafonu všiml jeden z dalších zastupitelů obce, vyzval pana Malinu, aby upustil od pořizování jakýchkoliv záznamů, neboť si obec nepřeje, aby byly nahrávky uveřejněny na internetu.

Malina, neznalý práva, výzvy uposlechl, hlavou mu však vrtaly pochybnosti. S prosbou o radu, jak tuto situaci pro příště vyřešit, se obrátil na internetovou právní poradnu www.pravnilinka.cz.

RADA PRO PANA MALINU

  • Pan Malina má zákonný nárok pořizovat si zvukové i obrazové záznamy, neboť se jedná o jednu z tzv. zákonných licencí, které opravňují tyto záznamy jak pořizovat, tak i rozšiřovat (§ 88 odst. 2 OZ).
  • Souhlasu k nahrávání diktafonem tedy není třeba, vystoupí-li někdo veřejně v záležitosti veřejného zájmu (typicky jednání zastupitelstva obce).

 

KDE PRÁVNÍ ÚPRAVU SPOLEČNÉHO JMĚNÍ NALEZNETE?

§ 77 - 90 v části prvé, hlavě druhé, dílu druhém zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

SLOVO PRÁVNÍKA - ADVOKÁTA MGR. PETRA KAUSTY

Nový občanský zákoník tradičně zakotvuje jeden z nejdůležitějších principů, kterým je ochrana osobnosti. Oproti staré úpravě se počet ustanovení v této oblasti výrazně rozrostl, neboť se jedná o stále aktuálnější problematiku, kterou je potřeba vzhledem ke změně společenských poměrů 21. století aktualizovat a přizpůsobovat. Rozšiřuje se ochrana jména člověka, které se mohou domáhat i jeho blízcí. Zákon šel ještě dál, když postavil naroveň ochrany jména také ochranu pseudonymu za podmínky, že vejde ve známost (postačí např. v určité skupině osob). Výslovně je také stanovena možnost nárokovat si náhradu majetkové škody, pokud někdo svolil na určitou dobu použití např. fotografii, přičemž toto svolení je posléze odvoláno, aniž to odůvodňuje podstatná změna okolnosti nebo jiný rozumný důvod. Rozšířeny byly tzv. zákonné licence, tedy případy, za kterých je v přiměřeném rozsahu možno prolomit ochranu osobnosti. Svolení tak není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový nebo video záznam pořídí v případě, kdy někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu (např. jako v uvedeném příkladu). Problematika ochrany osobnosti má velký význam a v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku lze očekávat také zvýšený počet žalob, ve kterých se poškození budou dovolávat svého práva.

OCHRANA OSOBNOSTI V NOZ

Která osobnostní práva zákon chrání?

Občanský zákon v § 81 příkladmo uvádí osobností práva, která požívají ochrany. Jde zejména o život, zdraví, právo žít v příznivém životním prostředí, vážnost, čest, soukromí a projevy osobní povahy.

Ochrana jména a pseudonymu

Osobní jméno (myšleno jméno, příjmení i rodné příjmení) sice nepatří mezi osobnostní práva, nicméně i přesto mu zákon stanoví poměrně širokou ochranu. Člověk, který byl dotčen zpochybněním svého práva ke jménu nebo který utrpěl újmu pro neoprávněný zásah do tohoto práva (nejčastěji neoprávněným užitím jména – např. cizí osoba posílá výhružné dopisy jménem poškozeného), se může domáhat, aby bylo odstraněno od těchto zásahů nebo aby byl odstraněn jeho následek. Jako obecný prostředek ochrany svých práv, se poškozená osoba může domáhat náhrady nemajetkové újmy (např. omluvou nebo penězi, případně obojím). Za jistých okolností má tyto práva také manžel, potomek, předek nebo partner poškozeného (např. je-li na dlouhodobé zahraniční cestě, nezvěstný, nesvéprávný).

Nově je v občanském zákoníku upravena také ochrana pseudonymu (která byla v menší míře obsažena v autorském zákonu). Vejde-li pseudonym ve známost (ať už v širší veřejnosti nebo jen v okruhu interesované skupiny), požívá stejné ochrany jako jméno.

Ochrana podoby člověka

Primárně se vychází z premisy, že zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho souhlasem (např. fotografií, videonahrávkou). Stejně tak rozšiřovat podobu člověka je možné pouze s jeho souhlasem. Dále platí, že svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je vzhledem k okolnostem možné důvodně předpokládat. Poskytnutý souhlas lze kdykoli odvolat. Činí-li se tak, aniž by proto byl rozumný důvod nebo to neodůvodňuje podstatná změna okolností, má oprávněný právo domáhat se náhrady majetkové škody (náhrada nemajetkové škody je vyloučena).

Kdy není svolení třeba (tzv. zákonné licence)

Svolení není třeba, pokud podobizna pořídí nebo použije:

  • k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob,
  • k úřednickým účelům (fotka na občanském průkazu),
  • k vědeckému účelu nebo
  • pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství.

Zákonný důvod k zásahu do soukromí jiného nebo k použití jeho podobizny, nesmí být využit nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka.

Nároky poškozené osoby

Nový občanský zákoník stanovuje obecné způsoby ochrany práv, když stanoví právo domáhat se náhrady majetkové škody nebo nemajetkové újmy. Vedle toho má poškozený také právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. Nově zákon upravuje také možnost požadovat za neoprávněné nakládání s podobiznou, audio nebo video záznamem dvojnásobek odměny, obvyklé za udělení souhlasu s takovým nakládáním (přičemž soud tento rozsah může i zvýšit), pokud došlo k bezdůvodnému obohacení.

Bulvární periodika

Zvláštní úpravu k OZ obsahuje např. tiskový zákon (zákon č. 46/2000 Sb.), který k ochraně poškozeného poskytuje dva nástroje.

Jde o situaci, kdy např. v bulvárním časopise je uvedeno skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo dobré pověsti. V takovém případě má poškozená osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi (zejména tvrzení nepravdivá, zkreslující nebo neúplná, nikoli však hodnotící soudy), které uvede situaci na pravou míru.

Druhý případ se týká tzv. práva na dodatečné sdělení, kdy v periodiku bylo uvedeno sdělení, které ztotožňuje osobu, proti níž je vedeno ještě neskončené přestupkové nebo trestní řízení. Poškozená osoba má právo na dodatečné sdělení, ve kterém se bude domáhat zejména uveřejnění informace, že ve věci nebylo prozatím vydáno rozhodnutí nebo že rozhodnutí je doposud nepravomocné (chrání se tím tzv. presumpce neviny).

Odpovědnost vydavatele za obsah tisku je objektivní, existuje tedy bez ohledu na zavinění. Neodpovídá však za pravdivost údajů v reklamě či inzerci.

 

NEZAPOMEŇTE

  • Způsob a výše náhrady nemajetkové újmy musí být určeny tak, aby byly odčiněny i okolnosti zvláštního zřetele hodné (úmyslné způsobení újmy, lest, pohrůžky, zneužití závislosti poškozeného atd.). Odčinění nemajetkové újmy může spočívat např. v omluvě nebo náhradě v penězích.
  • Souhlas s pořízením vaší podobizny může být dán i tím, že před fotografem zapózujete. Nevyžaduje se tedy žádná písemná forma souhlasu. Stejně tak odvolání souhlasu postačí ústní formou.
  • Osoby veřejně známé (herci, zpěváci, politici) požívají menší míru ochrany osobnosti, neboť zde má také svojí roli právo veřejnosti na informace (např. pokud je politik propagátorem a členem spolku pro zachování tradičních hodnot rodiny, nemůže se dovolávat ochrany proti uveřejnění fotografie, na kterém je zachyceno, jak si s milenkou užívá na pláži v zahraničí).
  • Ochrana osobnosti člověka je chráněna taky po jeho smrti (včetně vyfocení zemřelého a šíření jeho tzv. posmrtné masky).

 

DOPORUČENÍ Z PRAXE

Nový občanský upravuje také právo právnické osoby (typicky spolku nebo obchodní společnosti) domáhat se ochrany osobnosti, souvisí-li neoprávněný zásah do osobnosti člověka s činností této právnické osoby. Může se jednat o případ, kdy člen spolku na ochranu zvířat byl lživě osočen v místním tisku, že se doma dopouští týrání na zvířatech. Spolek se však může za života poškozeného bránit pouze jeho jménem a s jeho souhlasem. Po smrti poškozeného může spolek uplatnit právo na ochranu osobnosti bez dalšího.

 

SLOVNÍK PRÁVNÍCH POJMŮ

Pseudonym – jedná se o přezdívku, krycí nebo umělecké jméno, které člověk může pro určitý obor své činnosti nebo i pro soukromý styk přijmout.
Zákonná licence – případy, kdy zákon k pořízení podobizny, zvukového nebo obrazového záznamu nevyžaduje svolení dotčené osoby.