Nový občanský zákoník - případy z praxe
Všechny články  |  Dědictví  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Ostatní  |  Reklamace  |  Rozvod  |  Závazkové právo, smlouvy  | 
Lidská práva

Úsměv do kamery nestačí, aneb kdy můžete dát fotku svého známého na Facebook

Úsměv do kamery nestačí, aneb kdy můžete dát fotku svého známého na Facebook

Dnes je zcela běžné sdílet, zpřístupnit a šířit své fotografie na sociálních sítích prostřednictvím internetových stránek jako jsou Facebook, Twitter, Tumblr, Google+ a řada dalších.

Dnes je zcela běžné sdílet, zpřístupnit a šířit své fotografie na sociálních sítích prostřednictvím internetových stránek jako jsou Facebook, Twitter, Tumblr, Google+ a řada dalších. Bohužel většina z nás si neuvědomí, že dle § 84 OZ už samotné zachycení podoby člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením. Dále podle § 85 OZ je také potřebný souhlas k rozšiřování podoby člověka.

NOZ v úvodním ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) uvádí základní právní zásady soukromého práva: - každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí. Stejně tak, jako Občanský zákoník rozvádí základní práva obsažená v Listině základních práv a svobod a v mezinárodních úmluvách o lidských právech.

Právo na ochranu osobnosti může být porušeno nezákonným pořízením a použitím obrazových či zvukových záznamů (např. videozáznamů, nahrávek telefonních hovorů či podoby člověka). Ochrana osobnosti se vztahuje taktéž na písemnosti osobní povahy. Tyto písemnosti, leze použít pouze se souhlasem dotčené osoby nebo na základě zákonné úřední licence. Na použití písemností osobní povahy se tedy nevztahuje zpravodajské licence ani licence vědecká a umělecká.

 

Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod

Obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy fyzické osoby nebo jejich projevů osobní povahy mohou být pořízeny jen při splnění těchto zákonem definovaných podmínek:

  • se souhlasem osoby,
  • bez souhlasu osoby na základě těchto zákonných licencí:
    • Může být pořízen obrazový snímek či obrazový nebo zvukový záznam pro účely výkonu státní moci. Obrazové a zvukové záznamy mohou být jako důkazní prostředek použity bez souhlasu zaznamenané osoby za situace, kdy tato osoba odmítá svolit k provedení důkazu, jelikož si je vědoma možnosti svého usvědčení z protiprávního jednání.
    • Pro vědecké a umělecké účely nebo zpravodajské licence dle § 89 OZ, která umožňuje pořídit podobiznu člověka bez jeho svolení a použít ji k vědeckému, uměleckému nebo zpravodajskému účelu.

Konkludentní souhlas s pořízením záznamu

Souhlas dotčené osoby nemusí být výslovný. Stačí, když je souhlas odvoditelný z okolností, z nichž je zřejmé, že zobrazení bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat.
Předpokladem tzv. konkludentního souhlasu se zveřejněním (§ 85 odst. 2 OZ) je to, že je fotografované osobě znám účel a rozsah, v jakém ke zveřejnění dojde nebo musí být vzhledem k okolnostem zřejmý. O konkludentní souhlas se jedná tehdy, pokud je učiněn způsobem, který nevzbuzuje pochybnosti o tom, co chtěla dotčená osoba projevit.

 

Následky neoprávněného umístění podobizny na sociálních sítích

Musíme si uvědomit, že pokud na sociálních sítích uveřejníme fotografii osob z okruhu známých ale i osob zcela neznámých, které by mohly zveřejněním příslušné fotografie pociťovat újmu a zásah do jejich soukromí a osobnostních práv, může dotčená osoba požadovat upuštění od toho zásahu, tedy může požadovat odstranění fotografie a vedle toho může se domáhat odstranění následků s tímto spojených, zejména ve formě újmy (škoda, ale i nemajetková újma, viz. § 2956 OZ a násl.).Vyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Právo na život a jiná osobnostní práva v českém právu

Kdy může zaměstnavatel kontrolovat zaměstnance

Ochrana osobnosti - ochrana podoby, zákonné licence, bulvár

Každý má právo na svobodný přístup k informacím

Přípustnost používání bezpečnostních kamer

I po smrti je osobnost člověka zákonem chráněna

Očekáváte vlastní nezpůsobilost právně jednat? Využijte „Podpůrná opatření"

V případě, že svědkovi trestného činu hrozí nebezpečí, lze mu poskytnout zvláštní ochranu

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online

 

Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna

 

Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení

 

Oddlužení

Máte řadu dluhů, které nezvládáte splácet? Řešením pro Vás může být oddlužení.

Oddlužení

 

Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.