Právní rady
Všechny články  |  Dědictví  |  Dopravní nehody a přestupky  |  Exekuce  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Oběti trestných činů  |  Ostatní  |  Pracovní poměr  |  Reklamace  |  Rozhodčí doložka a řízení  |  Rozvod  |  Trestné činy a řízení  |  Závazkové právo, smlouvy  |  Zdravotnické právo  | 
Ostatní

V případě, že svědkovi trestného činu hrozí nebezpečí, lze mu poskytnout zvláštní ochranu

V případě, že svědkovi trestného činu hrozí nebezpečí, lze mu poskytnout zvláštní ochranu

Účelem zákona č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob je upravit poskytování zvláštní ochrany a pomoci svědku a dalším osobám, kterým v souvislosti s trestním řízením zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí. Podle tohoto zákona se postupuje, jen nelze-li bezpečnost ohrožené osoby zajistit jiným způsobem. Na poskytnutí zvláštní ochrany a pomoci není právní nárok. V dnešních pěti radách zdarma si nastíníme, za jakých podmínek se zvláštní ochrana svědkovi či dalším osobám poskytuje.


Prvá rada právní poradny

Zvláštní ochrana může být poskytnuta nejen svědkovi trestného činu, ale i například znalci nebo tlumočníkovi

Za ohroženou osobu se pro účely zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob považuje osoba, která:

 • podala nebo má podat vysvětlení, svědeckou výpověď nebo vypovídala či má vypovídat jako obviněný anebo jinak pomáhala nebo má pomoci podle ustanovení trestního řádu k dosažení účelu trestního řízení, nebo
 • je znalcem nebo tlumočníkem anebo obhájcem, pokud obviněný, kterého jako obhájce zastupuje, vypovídal nebo má vypovídat, aby pomohl k dosažení účelu trestního řízení, anebo
 • je osobou blízkou některé z výše uvedených osob


Druhá rada právní poradny

Zvláštní ochrana může spočívat v různých formách

Zvláštní ochrana a pomoc je soubor opatření, která zahrnují:

 • osobní ochranu
 • přestěhování chráněné osoby včetně příslušníků její domácnost a pomoc chráněné osobě za účelem jejího sociálního začlenění v novém prostředí
 • zastírání skutečné totožnosti chráněné osoby
 • prověřování dodržování podmínek poskytování zvláštní ochrany a pomoci

Zvláštní ochranu a pomoc poskytuje Policie České republiky a Vězeňská služba České republiky. K zastírání skutečné totožnosti chráněné osoby je policie oprávněna vytvořit legendu o jiné osobní existenci a zajistit v informačních systémech vedených podle zvláštních právních předpisů vložení, změnu, vyjmutí, vymazání nebo blokování údajů vyplývajících z této legendy. Tyto údaje se zvlášť neoznačují a vedou se společně s ostatními osobními údaji, pokud policie nestanoví jinak. Pro tvorbu legendy lze se souhlasem chráněné osoby využít některé její osobní údaje.


Třetí rada právní poradny

S poskytnutím zvláštní ochrany musí ohrožená osoba vyslovit souhlas

Zvláštní ochranu a pomoc lze poskytnout, jestliže:

 • ohrožená osoba souhlasí se způsobem a podmínkami poskytování zvláštní ochrany a pomoci včetně zpracovávání a využívání jejích osobních údajů a
 • ministr vnitra schválí návrh policie, soudce nebo státního zástupce, aby zvláštní ochrana a pomoc byla ohrožené osobě poskytována; soudce nebo státní zástupce podávají takový návrh prostřednictvím ministra spravedlnosti

Souhlas ohrožené osoby se vyžaduje před podáním návrhu na poskytování zvláštní ochrany a pomoci ministru; to však neplatí, jde-li o návrh soudce nebo státního zástupce. Ohrožená osoba musí být policií přiměřeně svému věku a rozumovým schopnostem informována o nebezpečí, které jí hrozí a seznámena se způsobem a podmínkami poskytování zvláštní ochrany a pomoci. Hrozí-li ohrožené osobě nebezpečí bezprostředně, policie se souhlasem policejního prezidenta, a vykonává-li ohrožená osoba vazbu nebo trest odnětí svobody, vězeňská služba se souhlasem generálního ředitele vězeňské služby poskytne zvláštní ochranu a pomoc ještě před tím, než ministr návrh na poskytnutí zvláštní ochrany a pomoci schválí. V těchto případech lze zvláštní ochranu a pomoc dočasně poskytovat i bez souhlasu ohrožené osoby, jestliže přechodně zhoršený zdravotní stav neumožňuje ohrožené osobě souhlas dát.


Čtvrtá rada právní poradny

Chráněna osoba je povinna dodržovat některé povinnosti

Chráněná osoba je povinna:

 • dodržovat podmínky poskytování zvláštní ochrany a pomoci
 • řídit se pokyny příslušníků policie a příslušníků vězeňské služby
 • informovat bezodkladně policisty a příslušníky vězeňské služby o všech nových skutečnostech a změnách, které mohou být významné pro postup policie a vězeňské služby


Pátá rada právní poradny

O ukončení poskytování zvláštní ochrany rozhoduje ministr vnitra

Poskytování zvláštní ochrany a pomoci se ukončí, jestliže chráněná osoba vezme písemně zpět svůj souhlas. Poskytování zvláštní ochrany a pomoci se také ukončí, neschválí-li ministr vnitra návrh na její poskytnutí. Ministr rozhodne o ukončení zvláštní ochrany a pomoci, jestliže nebezpečí, které chráněné osobě hrozilo, pominulo. Dále může ministr rozhodnout o ukončení zvláštní ochrany a pomoci, jestliže chráněná osoba

 • odmítla pomáhat podle ustanovení trestního řádu k dosažení účelu trestního řízení, v jehož souvislosti byla zvláštní ochrana a pomoc poskytována, nebo
 • se v době, po kterou jí je poskytována zvláštní ochrana a pomoc, dopustila jednání odůvodňujícího její trestní stíhání pro úmyslný trestný čin, nebo
 • neplní povinnosti chráněné osoby
 • poruší povinnost zachovávat tajnost utajovaných informací


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů ze dne 15.5.2018:
Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osobVyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Právo na život a jiná osobnostní práva v českém právu

Právo odepřít výpověď a další práva svědka v trestním řízení

Ochrana osobnosti - ochrana podoby, zákonné licence, bulvár

I po smrti je osobnost člověka zákonem chráněna

Očekáváte vlastní nezpůsobilost právně jednat? Využijte „Podpůrná opatření"

Úsměv do kamery nestačí, aneb kdy můžete dát fotku svého známého na Facebook

Vyjádření odborníka: kauza Kramný je ojedinělá

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.