Pacient má právo na léčbu, informace a ochranu soukromí

Pacient má právo na léčbu, informace a ochranu soukromí

Martina Malinová už delší dobu trpěla bolestí páteře a kloubů. Kamarádka Ivana Jahodová jí doporučila návštěvu Střediska alternativní péče o zdraví Šarlatáni s.r.o., které poskytovalo širokou škálu služeb od poradenské činnosti až po akupunkturu. Na prvním sezení se léčitelka Jarmila Borůvková dotazovala na osobní údaje a další údaje, které jsou důležité pro správný postup v léčbě a poté jí prohlédla a srozumitelně vysvětlila aktuální zdravotní stav včetně doporučení dalšího postupu – chiropraxe. Martina byla přístupem ze strany Střediska nadšená. Podstoupila chiropraxi, dokonce využila i dalších služeb např. baňkování.

Zaměstnavatel Martiny, pan Evžen Okurka měl podezření o těhotenství Martiny. Své podezření si chtěl potvrdit právě návštěvou Střediska, kde žádal nahlédnutí do záznamů o péči o zdraví Martiny. Předstíral, že je její osobou blízkou, a proto mu léčitelka Jarmila záznamy ze zdravotní dokumentace Martiny vydala s podmínkou, že je musí do hodiny vrátit. Evžen se přesvědčil, že Martina sice těhotná není, za to má arteriální hypertenzi (vysoký tlak v tepnách), z čehož dovodil svou možnou finanční odpovědnost pro případ, kdyby se Martině v práci něco stalo. Léčitelka Jarmila na dalším vyšetření Martině sdělila, že jí zde navštívil nějaký pan Okurka a půjčil si na pár minut její záznamy ze zdravotní dokumentace. Martina léčitelce sdělila, že je jejím postupem šokována, že jí žádné svolení k tomu, aby komukoliv poskytovala informace o její osobě nedala a odcházela se slovy: „uvidíme se u soudu!“ Martina se svým problémem svěřila internetové právní poradně www.pravnilinka.cz

RADA PRO MARTINU MALINOVOU

  • Martina uzavřela se Střediskem alternativní péče o zdraví Borůvka s.r.o. smlouvu o péči o zdraví dle § 2636 a násl. občanského zákoníku. Smlouva nemusí mít písemnou formu.
  • Poskytovatel péče o zdraví nesmí záznamy zpřístupnit jiné osobě bez výslovného souhlasu ošetřovaného (§ 2649 odst. 1).
  • Martina by se mohlo domáhat náhrady újmy dle § 2913 odst. 1, a to tím, že poskytovatel porušil svojí smluvní povinnost vyplývající z § 2649. Porušením povinnosti poskytovatele bylo zasaženo do přirozených práv člověka zejména práva na ochranu soukromí.
  • Martina může vedle náhrady škody požadovat také náhradu nemajetkové újmy v penězích (§ 2956).

 

KDE V NOZ PRÁVNÍ ÚPRAVU SMLOUVY O PÉČI O ZDRAVÍ NALEZNETE?

§ 2636 - 2651 v části čtvrté, hlavě druhé, dílu devátém zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SLOVO PRÁVNÍKA - ADVOKÁTA MGR. PETRA KAUSTY


Tento článek jste si mohli přečíst
také v Deníku.


Smlouva o péči o zdraví je zcela novým smluvním typem, který se pokouší zrovnoprávnit vztah poskytovatele lékařských služeb na straně jedné a ošetřovaného (pacienta) na straně druhé. Úprava vychází z nizozemského právního řádu, kde má už několik let své pevné místo. Nejedná se o ucelenou právní úpravu, neboť 1. dubna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, který má aplikační přednost v případech tam uvedených. Z toho vyplývá, že úprava v občanském zákoníku se použije zejména na činnost alternativních léčitelů, masérů, chiropraktiků, plastických chirurgů, nebo např. fyzioterapeutů (tedy na takové činnosti, které jsou vedeny snahou zlepšit nebo zachovávat zdravotní stav ošetřovaného).

CO SMLOUVA O PÉČI O ZDRAVÍ PŘINESLA?

Obecně

Smlouvou o péči o zdraví se poskytovatel vůči příkazci zavazuje pečovat v rámci svého povolání nebo předmětu činnosti o zdraví ošetřovaného. Ošetřovaným může být přímo příkazce nebo i třetí osoba (typicky dítě příkazce). Samotná péče o zdraví zahrnuje úkony, prohlídky a další služby, které jsou vedeny snahou zlepšit nebo zachovat zdravotní stav ošetřovaného (např. vedení záznamů o ošetřovaném). Péče o zdraví však není činnost lékáren. Ošetřovaný nebo příkazce je povinen zaplatit odměnu pouze tehdy, bylo-li to ujednáno (nicméně některá péče o zdraví je hrazeno z jiných zdrojů, např. z nemocenského pojištění). Zákon nepředpisuje pro smlouvu písemnou formu.

Poučovací povinnost

Poskytovatel péče o zdraví je povinen ošetřovanému srozumitelně vysvětlit, v čem spočívá zamyšlené vyšetření i navrhovaná péče. Po příslušném vyšetření je poskytovatel povinen vysvětlit ošetřovanému jeho zdravotní stav a také jaký bude další postup. Pokud o to ošetřovaný požádá, je poskytovatel povinen poskytnout vysvětlení v písemné formě. Zákon pak stanoví, co se rozumí řádným vysvětlením: vysvětlení je řádně podáno, lze-li rozumně předpokládat, že ošetřovaný pochopil svůj zdravotní stav, způsob, účel a nezbytnost péče o zdraví včetně očekávaných následků i možných nebezpečí pro své zdraví. Nic nebrání tomu, aby ošetřovaný vysvětlení odmítl, nicméně pokud hrozí ošetřovanému (nebo jiné osobě) nebezpečí, je i přesto poskytovatel povinen vysvětlení podat.

Práva a povinnosti stran

Každý úkon v rámci péče o zdraví vyžaduje souhlas ošetřovaného, ledaže jiný zákon stanoví, že souhlasu není třeba (intoxikace, bezprostřední ohrožení života apod.). Souhlas nevyžaduje písemnou formu (musí být zachována tehdy, když na tom některá ze stran trvá). Pro odmítnutí udělení souhlasu, však zákon předepisuje písemnou formu (tzv. negativní revers). Poskytovatel odpovídá za to, že splní své povinnosti s péčí řádného odborníka (tzv. postup lege artis).

Záznamy o péči o zdraví

Poskytovatel by měl vést záznamy o péči o zdraví ošetřovaného. Požádá-li o to ošetřovaný, musí mu poskytovatel umožnit nahlédnout do záznamů. Ošetřovaný je oprávněn si z nich pořizovat výpisy, opisy nebo kopie. Bez výslovného souhlasu ošetřovaného nelze záznamy zpřístupnit jiné osobě (v anonymizované podobě lze záznamy použít k vědeckým nebo statistickým účelům).

 

NEZAPOMEŇTE

  • Poskytovatel péče o zdraví odpovídá za to, že plní své povinnosti vůči ošetřovanému s péčí řádného odborníka (jedná se o odpovědnost za činnost, nikoli za výsledek). K ujednáním, která to vylučují nebo omezují, se nepřihlíží.
  • Ke každému úkonu v rámci péče o zdraví je potřeba souhlasu ošetřovaného (tzv. informovaný souhlas).
  • Poskytovatel je povinen srozumitelně vysvětlit okolnosti, které se péče o zdraví týkají.
  • Ošetřovaný je povinen poskytnout potřebnou součinnost, aby poskytovatel mohl splnit své povinnosti.

 

SLOVNÍK PRÁVNÍCH POJMŮ

Příkazce – ten, kdo uzavírá smlouvu o péči o zdraví s poskytovatelem. Může jím být sám pacient (ošetřovaný) nebo příkazce smlouvu uzavírá pro potřeby třetí osoby (dítě nebo osoba, která je omezena na svéprávnosti apod.).
Negativní revers – odmítnutí souhlasu k úkonu v rámci péče o zdraví. Pokud to poskytovatel vyžaduje, musí mít revers písemnou formu.