Reklamace podle nového občanského zákoníku

Reklamace podle nového občanského zákoníku

Manželé Malinovi přijeli ze čtrnáctidenní dovolené z Chorvatska. Po náročné a vyčerpávající cestě se pan Malina rozhodl konečně usadit v jeho pohodlném křesle a pustit si svůj oblíbený seriál, který po dobu dovolené neviděl. Nicméně po zapnutí televize, kterou si koupil teprve před pěti měsíci, uslyšel jen zvuk, ale obraz nikde. S problémem se obrátil nejdříve na svého souseda, který byl odborníkem na elektroniku. Ten mu sdělil, že televize je vadná už od výroby, byť se vada vyskytla až po nějaké chvíli. Pana Malinu rozčílilo, že mu byla prodána vadná televize, a proto se okamžitě vydal k prodejci, u kterého televizi zakoupil, a tam se domáhal dodání nové bezvadné televize. Prodejce pan Borůvka však pana Malinu šokoval se slovy: „Vážený pane, televizi Vám opravíme do týdne, ale určitě to nebude zadarmo. Kdoví co jste s televizí dělal. Nejsme už žádná charita, jak tomu kdysi bývalo, navíc byste musel prokázat, že televize měla vadu v okamžiku, kdy jste si ji převzal, a to se Vám jen tak nepovede!“ sdělil Borůvka nekompromisně Malinovi.

Rada pro pana Malinu

 • Jelikož Malina koupil televizi v obchodě od podnikatele, použijí se na tento vztah ustanovení o prodeji zboží v obchodě a zároveň ustanovení na ochranu spotřebitele (§ 2158 odst. 1).
 • Nový občanský zákoník stanovuje vyvratitelnou právní domněnku, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí a podnikatel bude ten, kdo musí prokázat, že vada neexistovala v okamžiku převzetí (§ 2161 odst. 2).
 • Občanský zákoník již nerozlišuje, zda je o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou, ale rozlišuje jakou intenzitu vada dosáhla a podle toho rozlišuje vady, které způsobují podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy.
 • Pokud by prodejce neprokázal, že televize neměla vadu v době převzetí, šlo by o podstatné porušení smlouvy, a proto by měl pan Malina právo na výběr, zda si vybere dodání nové televize bez vad nebo zda odstoupil od smlouvy (§ 2106)

 

KDE V NOZ PRÁVNÍ ÚPRAVU SMLUV UZAVÍRANÝCH SE SPOTŘEBITELEM NALEZNETE?

§ 2158 - 2174 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SLOVO PRÁVNÍKA - ADVOKÁTA MGR. PETRA KAUSTY


Tento článek jste si mohli přečíst
také v Deníku.

 

Nový občanský zákoník úpravu koupě zboží v obchodě příliš nemění. Zpřesňuje se zejména terminologie. Pojmosloví "zákonná záruka" občanský zákoník opouští a nahrazuje jej pojmem "práva z vad". Délka lhůty, po kterou je kupující chráněn před vyskytnutím vad, zůstává na 24 měsících. § 2165: "Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí." Výraz "vyskytne" znamená, že nejde pouze o vady, které existovaly v okamžiku převzetí věci, nýbrž i vady, které se vyskytnou později (vady, které byly způsobeny prodávajícím porušením jeho povinnosti – např. v souvislosti s pozdější montáží věci). Nový občanský zákoník přebírá terminologii z původního obchodního zákoníku, když upravuje termín "záruky za jakost" jako práva prodávajícího. Občanský zákoník rovněž z obchodního zákoníku přejímá dělení vad podle jejich intenzity na ty vady, které způsobují podstatné, anebo nepodstatné porušení smlouvy.

 

CO JE NOVÉHO V OBLASTI PRODEJE ZBOŽÍ V OBCHODĚ?

Prodej zboží v obchodě

Ustanovení o prodeji zboží v obchodě se použije tehdy, pokud je prodávajícím podnikatel a kupujícím spotřebitel nebo podnikatel, který neuzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti. Kupujícím může být i právnická osoba. Pokud je kupujícím spotřebitel (člověk), použijí se pro koupi i ustanovení o ochraně spotřebitele (§ 1820-1840).

Práva z vad (dříve zákonná záruka)

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá za to, že věc má ujednané vlastnosti, hodí se k požadovanému účelu, odpovídá jakostí, je dodána v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a také, že vyhovuje požadavkům právních předpisů. Pokud z těchto uvedených znaků něco chybí, jde o vadné plnění. Opouští se dělení vad na odstranitelné a neodstranitelné a nově se rozlišují vady, které způsobují podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy. Práva z vadného plnění má kupující přímo ze zákona.

Pokud dojde k podstatnému porušení smlouvy, má kupující na výběr právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Pokud dojde k nepodstatnému porušení smlouvy, má kupující na výběr právo:
a) na odstranění vady nebo
b) na přiměřenou slevu z kupní ceny

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. U použitých věcí je možno zákonnou lhůtu zkrátit na polovinu.

Výběr je však omezen následujícími pravidly:
Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Opakovaný výskyt odstranitelných vad
Pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti či právo od smlouvy odstoupit.

Právo na přiměřenou slevu
Právo na přiměřenou slevu z kupní ceny má kupující, který neodstoupil od smlouvy nebo neuplatnil-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci.
Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Výše slevy se pak bude odvíjet od intenzity vady.

Kde a kdy práva z vad uplatnit?
Reklamace se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. Občanský zákoník neobsahuje lhůtu do kdy má prodávající věc opravit. Lhůta k opravě má být stanovena po dohodě s kupujícím (dříve 30 dní). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Nový občanský zákoník také převzal povahu lhůt k uplatnění práv z vad z obchodního zákoníku. Po marném uplynutí 24 měsíců práva z vad nezanikají, ale promlčují se, tzn., že promlčení musí namítnout sám prodávající. Nenamítne-li nic, soud práva z vad kupujícímu přizná. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu.

Záruka za jakost (dříve shoda s kupní smlouvou)
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Prodávající odpovídá za vady, na které se vztahuje záruka. Vada musí vzniknout nejpozději před uplynutím záruční doby. Prodávající pochopitelně neodpovídá za vady, které byly způsobeny vnějšími událostmi (např. povodeň).
Záruka může být poskytnuta různými způsoby, např. vydáním záručního listu, uvedením záruční doby na obalu nebo v reklamě. Záruka za jakost může být poskytnuta prodávajícím na libovolnou dobu, dokonce i na doživotí. Pokud se liší doba záruční doba ve smlouvě a na záručním listu, platí doba z nich nejdelší.

Nezapomeňte

 • Na ustanovení o prodeji zboží v obchodě se vztahují i koupě zboží na tržnici nebo ve stánku na vánočních trzích.
 • Reklamaci můžete uplatnit zpravidla v kterékoli provozovně podnikatele, ve které je to možné s ohledem na druh prodávaného zboží.
 • V případě uplatnění reklamace je podnikatel v písemné formě povinen potvrdit, kdy kupující právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 • V provozovně musí být vždy zaměstnanec, který je pověřený vyřizováním reklamací. Nelze se tedy vymlouvat na jeho případnou nepřítomnost.

 

Doporučení z praxe

 • Kvalitní podnikatel vám záruku vždy poskytne. Nezapomeňte si však uvědomit, které vady jsou zárukou pokryty (rozsah záruky).
 • Práva z vad nebo vyplývající ze záruky uplatňujte bez zbytečného dokladu.
 • K vyřízení reklamace není zapotřebí předkládat záruční list, stačí prokázat, že zboží jste v daném obchodě opravdu zakoupili (např. pomocí svědků). Nicméně kupní smlouvu, jakož i záruční list si pečlivě uschovejte, neboť jsou silnějšími důkazními prostředky.
 • Spory pocházející z reklamací je oprávněn řešit toliko soud.

 

SLOVNÍK PRÁVNÍ POJMŮ

Spotřebitel – spotřebitele vymezuje občanský zákoník jako každého člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem. Spotřebitelem tedy nemůže být právnická osoba.

Podnikatel – podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Práva z vad – práva, která může kupující uplatnit, jestliže se na zboží vyskytnou vady do 24 měsíců od převzetí. Mezi tato práva patří např. odstoupení od smlouvy, právo na odstranění vady dodáním nové věci bez, oprava věci nebo přiměřená sleva z kupní ceny.

Záruka za jakost – zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude mít v záruční době obvyklé vlastnosti nebo že bude způsobilá k použití pro obvyklý účel. Záruční doba může být různě dlouho, ba i doživotní.