Rozvodové řízení – podmínky a novinky

Rozvodové řízení – podmínky a novinky

Manželé Jan a Jana Malinovi se po dlouhodobých sporech rozhodli jít každý svou cestou. Naštěstí spory vedli smírnou formou a slovo dohoda jim nebylo cizí. Rozhodli se proto pro tzv. „smluvený“ rozvod, avšak starost jim dělalo to, že nesplní podmínku uvedenou v občanském zákoníku.

Totiž, že spolu nežijí déle než 6 měsíců. Rodinný i intimní život přerušili před více jak 9 měsíci, ale stále obývají stejný byt. S prosbou o pomoc, jak tuto situaci vyřešit, se obrátili na internetovou právní poradnu www.pravnilinka.cz.

RADA PRO MANŽELÉ MALINOVI

 • U smluveného rozvodu je vyžadována podmínka, aby spolu manželé déle než šest měsíců nežili v § 757 písm. a). Pojem spolu nežijí nelze vykládat tak, že je potřeba, aby bydleli každý na jiném místě. Tady se má na mysli, že společně nesdílí svůj rodinný, případně i intimní život, i když fakticky obývají jednu domácnost. Podmínkou také je, aby manželé nechtěli obnovit manželské společenství (§ 758).

 

KDE PRÁVNÍ ÚPRAVU ROZVODU MANŽELSTVÍ NALEZNETE?

§ 755 - 758 v části druhé, hlavě prvé, dílu pátém, oddílu druhém zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
§ 383 – 398 v části druhé, hlavě páté, dílu prvém zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

SLOVO PRÁVNÍKA - ADVOKÁTA MGR. PETRA KAUSTY

Manželství je trvalý svazek muže a ženy a zaniká smrtí jednoho z manželů. Takto byla trvalost manželství chápána ještě v prvé polovině 20. století, a to zejména u katolických sňatků („Svazek platného manželství osob katolických rozvázán býti může jen smrtí jednoho z manželů“ -§ 111 obecného občanského zákoníku z roku 1811). Změnou společenských poměrů však postupně dochází k tomu, že o trvalosti manželství můžeme hovořit jen výjimečně. Rozvodovost se oproti roku 1950 více než ztrojnásobila.

Manželství tradičně zaniká jen z důvodů stanovených zákonem (§ 754). Nejpřirozenějším způsobem je smrt jednoho z manželů nebo prohlášení manžela za mrtvého, ale manželství může zaniknout také prohlášením manželství za neplatné nebo zdánlivé (i když se tak stává zcela výjimečně). Novinkou je zánik manželství na základě změny pohlaví, která nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů. Nejčastějším způsobem však i nadále zůstává rozvod manželství. Úpravu rozvodu bychom mohli rozdělit na část hmotněprávní (ustanovení NOZ) a část procesní (ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních). V hmotněprávní úpravě nedošlo k výraznějším změnám, za to u procesní úpravy můžeme hovořit o pár novinkách.

JAKÉ JSOU NOVINKY V ROZVODU MANŽELSTVÍ?

Jaké musí být splněny podmínky pro rozvod manželství?

Stejně jako dosavadní právní úprava, rozlišuje NOZ rozvod se zjišťováním příčin rozvratu manželství a bez jeho zjišťování. Každý tento způsob upravuje jiné podmínky.

Rozvod se zjišťováním příčin rozvratu manželství (dříve tzv. „sporný rozvod“)
Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení, přičemž existence rozvratu a jeho příčin musí být v rámci soudního řízení prokázána. I když prokážeme, že manželství je takto rozvráceno, soud nesmí manželství rozvést pokud:

 • je to v rozporu se zájmem nezletilého dítěte, které není plně svéprávné (rozpor se zjistí dotazem u tzv. kolizního opatrovníka, kterým je nejčastěji Orgán sociálně-právní ochrany dětí)
 • je to v rozporu se zájmem druhého manžela (smyslem je ochrana slabšího manžela zejména po stránce finančního zabezpečení)
 • nebylo rozhodnuto o poměrech nezletilého dítěte, které není plně svéprávné v době po rozvodu manželství

Rozpor se zájmem dítěte musí být dán zvláštními důvody, mezi které se zahrnuje nejčastěji fyzické nebo psychické postižení nebo invalidita. Zjistí-li kolizní opatrovník rozpor rozvodu se zájmem dítěte, tak soud zpravidla zamítne návrh na rozvod manželství, neboť zájem dítěte převažuje. Podobně je tomu tak u rozporu se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel (nemyšleno pouze v subjektivním smyslu, ale také objektivním, kdy k rozvratu manželství mohlo dojít kvůli jeho duševní poruše, neplodnosti apod.) a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma (chápáno jako osobní újma) s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství (opět se tím míní zejména zdravotní nebo psychické problémy). I když rozpor se zájmem manžela na rozvodu manželství existuje, není na něj brán zřetel, pokud manželé spolu nežijí alespoň po dobu tří let.

Rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství (dříve tzv. „nesporný rozvod“ nebo také „smluvený rozvod“)
Mnohem výhodnějším i časově méně náročným způsobem rozvodu je rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství. Pokud jsou splněny následující podmínky, soud nezjišťuje existenci rozvratu manželství a nezkoumá jeho příčiny. Podmínky:

 • druhý manžel se k návrhu na rozvod připojí nebo oba manželé podají společný návrh,
 • soud dospěje k závěru, že shodná tvrzení manželů jsou pravdivá,
 • ke dni zahájení řízení o rozvodu (doručení návrhu k příslušnému soudu) trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle šest měsíců nežijí,
 • manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud tuto dohodu schválil,
 • manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů (zejména vypořádání SJM - stačí jen z části - § 738 odst. 2) – dohoda vyžaduje písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny
 • a manželé se dohodli na úpravě svého bydlení - dohoda vyžaduje písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny

Tyto podmínky musejí být splněny dohromady, jinak soud manželství tímto způsobem nerozvede. K uvedeným podmínkám může v některých případech přibýt také dohoda o výživném manžela pro dobu po rozvodu, není-li jeden z manželů schopen sám se živit (více § 760).

Jak nově vypadá rozvodové řízení?

Řízení je možné zahájit tradičně pouze na návrh (buď návrhem jednoho manžela, nebo společným návrhem obou manželů), přičemž návrh je potřeba podat k okresnímu soudu (v Praze obvodnímu soudu, resp. Městskému soudu v Brně). Obecně je pro řízení příslušný soud, v jehož obvodu mají nebo měli manželé poslední společné bydliště v ČR (více v § 383 zákona č. 292/2013 Sb.). Účastníci jsou manželé (nikoli žalobce a žalovaný nebo navrhovatel a odpůrce). K projednávání rozvodu je soud povinen nařídit jednání (ať již jde o rozvod smluvený nebo se zjišťováním příčin rozvratu), ve kterém dochází k výslechům účastníků. Od výslechů lze upustit, pokud by jeho provedení bylo spojeno s velkými obtížemi. Při jednání je soud povinen manželé vést k odstranění příčin rozvratu a usilovat o jejich smíření – zejména pak nabídkou využití mediace. Zákon upravuje také sankci za to, pokud navrhovatel (navrhovatelé, jde-li o společný návrh) k jednání bez řádné a včasné omluvy nedostaví, a to v podobě zastavení řízení. To neplatí, pokud druhý z manželů, který se na jednání dostavil, výslovně prohlásí, že na projednání věci trvá (§ 391 zákona č. 292/2013 Sb.). Ve věci rozvodu manželství rozhoduje soud rozsudkem, proti němuž je přípustné odvolání. Odvolání však není přípustné, pokud bylo vyhověno společnému návrhu na rozvod manželství. Lhůta k podání odvolání činí 15 dnů od jeho doručení. Prominutí zmeškání této lhůty není přípustné.

NEZAPOMEŇTE

 • Zahájení rozvodového řízení je zpoplatněno soudního poplatku ve výši 2.000 Kč.
 • Manželství nelze rozvést, pokud nebylo rozhodnuto o poměrech nezletilého dítěte, které není plně svéprávné pro dobu po rozvodu. Řízení o úpravě poměrů k nezletilému dítěti není zpoplatněno soudním poplatkem. V rámci návrhu (resp. dohody) o poměrech k nezletilému dítěti je potřeba vyřešit otázku o další péči o dítě (společná péče, péče jednoho manžela, střídává péče) a také o výživném.

 

DOPORUČENÍ Z PRAXE

 • Doporučit lze samozřejmě tzv. smluvený rozvod, a to pro jeho relativně rychlé vyřízení. Na druhou stranu je mnohem těžší splnit všechny jeho podmínky, neboť se zde vyžaduje ochota druhého manžela řešit rozvodovou situaci, což je v mnoha případech nemožnou záležitostí.