Podmínky pro řetězení pracovního poměru na dobu určitou

Podmínky pro řetězení pracovního poměru na dobu určitou

Přesto, že je v rámci právní jistoty zaměstnance žádoucí, aby jeho pracovní poměr byl sjednán na dobu neurčitou, velmi často přistupují zaměstnavatelé k uzavíráním pracovního poměru na dobu určitou, a to ať již z pro provozní důvody či pro jakousi pojistku, na jejímž základě dojde k ukončení pracovního poměru, aniž by musel být dán na straně zaměstnance výpovědní důvod. Z tohoto důvodu stanoví zákoník práce pro pracovní poměry na dobu určitou zvláštní pravidla, která mají za úkol chránit zaměstnance.


První rada právní poradny

O pracovní poměr na dobu určitou se jedná jen tehdy, byla-li výslovně sjednána doba jeho trvání

Nebyla-li výslovně sjednána doba trvání pracovní poměr jeho, platí, že trvá po dobu neurčitou, Pokud je však v pracovní smlouvě sjednána doba trvání pracovního poměru, nesmí mezi týmiž smluvními stranami přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.


Druhá rada právní poradny

Nově je v některých případech umožněno řetězení pracovního poměru na dobu určitou

Jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, nemusí zaměstnavatel dodržovat pravidla ohledně zákazu vícenásobného opakování pracovního poměru na dobu určitou za podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený a písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací upraví:

a) bližší vymezení těchto důvodů

b) pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou

c) okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat

d) dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá

Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné nahradit vnitřním předpisem jen v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace; vnitřní předpis musí obsahovat výše uvedené náležitosti.


Třetí rada právní poradny

Zákonná omezení ohledně pracovního poměru na dobu určitou, není nutné dodržovat ani pro pracovní poměr sjednaný mezi agenturou práce a zaměstnancem za účelem výkonu práce u jiného zaměstnavatele

Pravidla ohledně délky a opakování pracovního poměru na dobu určitou se nevztahují rovněž na pracovní smlouvu zakládající pracovní poměr na dobu určitou sjednanou mezi agenturou práce a zaměstnancem za účelem výkonu práce u jiného zaměstnavatele a také v případech stanovenými zvláštními právními předpisy, kdy se předpokládá, že pracovní poměr může trvat jen po určitou dobu - konkrétně se jedná o vydávání povolení k zaměstnání pro cizince.


Čtvrtá rada právní poradny

Pokud zaměstnavatel nepostupuje při sjednávání pracovního poměru na dobu určitou v souladu se zákoníkem práce, může se zaměstnanec bránit u soudu

Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem trvání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu se zákoníkem práce a oznámí-li zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Návrh na určení, zda byly splněny podmínky pro opakování pracovního poměru na dobu určitou, mohou zaměstnavatel i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.


Pátá rada právní poradny

Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou

Byla-li doba trvání pracovního poměru omezena na dobu konání určitých prací, je zaměstnavatel povinen upozornit zaměstnance na skončení těchto prací včas, zpravidla alespoň 3 dny předem. Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. I pracovní poměr na dobu určitou může skončit výpovědí, dohodou, zrušením pracovního poměru ve zkušební době či okamžitým zrušením pracovního poměru.

 

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů účinných ke dni 28. 1. 2015:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce