Zaměstnanec má zákonný nárok na přestávky v práci a nepřetržitý odpočinek

Zaměstnanec má zákonný nárok na přestávky v práci a nepřetržitý odpočinek

Je zřejmé, že zaměstnanec nemůže svou práci vykonávat v kuse po celou stanovenou pracovní dobu, ale naopak během plnění svých pracovních úkolů potřebuje přiměřenou pauzu nejen na jídlo, ale i na oddech. Stejně tak je nezbytné, aby měl zaměstnanec volno mezi jednotlivými pracovními směnami, jinak by přirozeně docházelo ke snížení jeho pracovní výkonnosti. Jaká pravidla v tomto ohledu stanoví zákoník práce, se dozvíme v následujících pěti radách zdarma.


Poradna zdarma, rada první

Každému zaměstnanci musí být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut, přičemž mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Jde-li o práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo, tato doba se pak započítává do pracovní doby zaměstnance. Mladistvému zaměstnanci však musí být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech vždy. Je-li přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena, musí alespoň jedna její část činit nejméně 15 minut. Poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby a nelze je poskytnout na začátku a konci pracovní doby. Jestliže má však zaměstnanec při výkonu práce právo na bezpečnostní přestávku podle zvláštních právních předpisů, tato přestávka se do pracovní doby započítává. Pokud bezpečnostní přestávka připadne na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, započítá se přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby.


Poradna zdarma, rada druhá

Zaměstnavatel musí respektovat ustanovení zákoníku práce o nepřetržitém odpočinku mezi dvěma směnami

Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin, zaměstnanec mladší 18 let po dobu alespoň 12 během 24 hodin po sobě jdoucích. Tento nutný odpočinek může být zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku:

 • v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci přesčas
 • v zemědělství
 • při poskytování služeb obyvatelstvu, zejména:
  • ve veřejném stravování
  • v kulturních zařízeních
  • v telekomunikacích a poštovních službách
  • ve zdravotnických zařízeních
  • v zařízeních sociálních služeb
 • u naléhavých opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců
 • při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech

Takto zkrácený odpočinek mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny může být zaměstnanci staršímu 18 let nahrazen při sezónních pracích v zemědělství tak, že mu bude poskytnut v období následujících 3 týdnů od jeho zkrácení.

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.

Volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami zvolíte rozsah i cenu odborné odpovědi.

Právní poradna online ⇢


Poradna zdarma, rada třetí

Zaměstnanec má nárok na nepřetržitý odpočinek v týdnu, který musí činit alespoň 35 hodin

Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 35 hodin. Nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí činit u mladistvého zaměstnance méně než 48 hodin. Jestliže to umožňuje provoz zaměstnavatele, stanoví se nepřetržitý odpočinek v týdnu všem zaměstnancům na stejný den a tak, aby do něho spadala neděle. U nepřetržitých provozů, technologických procesů a dalších prací, které nemohou být přerušeny, může zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu zaměstnanců starších 18 let pouze tak, že doba nepřetržitého odpočinku v týdnu bude činit nejméně 24 hodin, s tím, že zaměstnancům bude poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období 2 týdnů činila délka tohoto odpočinku celkem alespoň 70 hodin. Jestliže to je dohodnuto, může být v zemědělství poskytnut nepřetržitý odpočinek tak, že bude tento odpočinek za období
3 týdnů činit celkem alespoň 105 hodin,
6 týdnů činit při sezónních pracích celkem alespoň 210 hodin.


Poradna zdarma, rada čtvrtá

Práce ve dnech pracovního klidu smí být zaměstnanci nařízena jen výjimečně

Ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit práci jen výjimečně. Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu, a svátky. V den nepřetržitého odpočinku v týdnu může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon těchto nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních dnech:
naléhavé opravné práce
nakládací a vykládací práce
inventurní a závěrkové práce
práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu
při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech
práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva
práce v dopravě
krmení a ošetřování zvířat


Poradna zdarma, rada pátá

Práci ve dnech pracovního klidu může zaměstnanec konat pouze v omezeném časovém období

Ve svátek může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon prací, které je možné zaměstnanci nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, práce v nepřetržitém provozu a práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele. Ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výkon prací, které nemohou být přerušeny, a to nejvýše dvakrát v průběhu období 4 týdnů po sobě jdoucích, uplatní-li se přesčas sjednaný v kontu pracovní doby na základě kolektivní smlouvy. U zaměstnavatele, u kterého zaměstnanec koná práci v nočních směnách, začíná den pracovního klidu hodinou odpovídající nástupu zaměstnanců té směny, která v týdnu nastupuje podle rozvrhu směn jako první.

Vzory souvisejících dokumentů ke stažení

U každého vzoru naleznete návod jak vzor správně vyplnit. Garantujeme platnost vzorů v souladu s aktuální legislativou. Vzory jsou prověřeny praxí advokátní kanceláře.

 

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů účinných ke dni 28. 11. 2016:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce