Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání i pracovní posudek

Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání i pracovní posudek

Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vydat potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list), a to bez ohledu na to, z jakého důvodu pracovní poměr skončil a zda jej ukončil zaměstnavatel nebo sám zaměstnanec. Kromě toho musí zaměstnavatel na žádost zaměstnance vydat zaměstnanci i pracovní posudek. Pokud Vás zajímá, co všechno musí potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek obsahovat a jak se může zaměstnanec domáhat jejich vydání, tak právě pro Vás je určen tento článek.


Poradna zdarma, rada první

Ohledně písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce je zaměstnavatel oprávněn si vést osobní spis zaměstnance

Osobní spis zaměstnance smí obsahovat jen písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v základním pracovněprávním vztahu. Do osobního spisu mohou nahlížet vedoucí zaměstnanci, kteří jsou zaměstnanci nadřízeni. Právo nahlížet do osobního spisu má orgán inspekce práce, Úřad práce České republiky, Úřad pro ochranu osobních údajů, soud, státní zástupce, policejní orgán, Národní bezpečnostní úřad a zpravodajské služby. Za nahlížení do osobního spisu se nepovažuje předložení jednotlivé písemnosti zaměstnavatelem z tohoto spisu vnějšímu kontrolnímu orgánu, který provádí kontrolu u zaměstnavatele a který si tuto písemnost vyžádal v souvislosti s předmětem kontroly prováděné u zaměstnavatele. Zaměstnanec má právo nahlížet do svého osobního spisu, činit si z něho výpisky a pořizovat si stejnopisy dokladů v něm obsažených, a to na náklady zaměstnavatele.


Poradna zdarma, rada druhá

Potvrzení o pracovním poměru musí zaměstnavatel vydat i ukončení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti

Při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm

  • údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání,
  • druh konaných prací
  • dosaženou kvalifikaci
  • odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby
  • zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky
  • údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění


Poradna zdarma, rada třetí

Zaměstnanec je oprávněn požadovat, aby některé skutečnosti o zaměstnání byly uvedeny v samostatném potvrzení

Platí, že údaje o výši průměrného výdělku, o tom, zda pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti byly zaměstnavatelem rozvázány z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo z důvodu porušení povinnosti zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění zvlášť hrubým způsobem, a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení.


Poradna zdarma, rada čtvrtá

Na žádost zaměstnanec je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vydat pracovní posudek

Požádá-li zaměstnanec zaměstnavatele o vydání posudku o pracovní činnosti (pracovní posudek), je zaměstnavatel povinen do 15 dnů zaměstnanci tento posudek vydat. Zaměstnavatel však není povinen vydat pracovní posudek zaměstnanci dříve, než v době 2 měsíců před skončením jeho zaměstnání. Pracovním posudkem jsou veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce. Jiné informace o zaměstnanci než ty, které mohou být obsahem pracovního posudku, je zaměstnavatel oprávněn o zaměstnanci podávat pouze s jeho souhlasem.


Poradna zdarma, rada pátá

Jestliže zaměstnanec nesouhlasí s tvrzením uvedeným v pracovním posudku nebo v potvrzení o zaměstnání, může se domáhat jeho změny u soudu

Pokud zaměstnanec s obsahem potvrzení o zaměstnání nebo pracovního posudku nesouhlasí, může se domáhat do 3 měsíců ode dne, kdy se o jejich obsahu dověděl, u soudu, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně jej upravit. Zaměstnanec se však u soudu může domáhat i vydání potvrzení o zaměstnání nebo pracovního posudku v případech, kdy mu je zaměstnavatel nevydal. Navíc pokud zaměstnavatel odmítá zaměstnanci vydat pracovní posudek či potvrzení o zaměstnání, může se zaměstnanec u soudu domáhat eventuálně i náhrady škody, která mu tímto porušením povinností zaměstnavatele vznikla.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů účinných ke dni 1. 3. 2017:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce