Neplatné a zdánlivé manželství

Neplatné a zdánlivé manželství

Uzavření manželství je právní jednání jako každé jiné, a proto i manželství může být stiženo vadou, jež má za následek jeho neplatnost. Tyto vady mohou být i takového charakteru, že se na manželství pohlíží jako by vůbec nebylo vůbec uzavřeno, čili jedná se o manželství zdánlivé bez žádných právních následků. Soud může určit, že manželství není, i bez návrhu. Jinak platí, že manželství se považuje za platné, dokud není prohlášeno za neplatné. Bylo-li manželství prohlášeno za neplatné, považuje se za neuzavřené.

Některé překážky, které způsobují neplatnost manželství, mohou postupem času odpadnout - pokud se tak stane tak manželství již nelze prohlásit za neplatné. V tomto případě je nelze ani prohlásit za neplatné, pokud manželství již zaniklo.

Rady v tomto článku jsou v souladu s novým občanským zákoníkem.


První rada právní poradny

V České republice je zakázaná bigamie a do manželského svazku mohou spolu vstoupit pouze muž s ženou.

I když je v některých zemích mnohoženství tolerováno či dokonce společností vyžadováno, v České republice uzavření manželství s ženatým mužem nebo vdanou ženou anebo s osobou, která uzavřela partnerství, nejenže způsobuje neplatnost celého manželského svazku, ale je i trestným činem, za nějž hrozí trest odnětí svobody až dva roky. Je však zřejmé, že původní manželství nebo partnerství může během nově uzavřeného zaniknout nebo být prohlášeno za neplatné, v takovémto případě účinky neplatnosti manželství nenastanou, nezaniká však trestněprávní odpovědnost manželů.

Mimoto občanský zákoník stanoví, že manželství je trvalý svazek muže a ženy, nejsou proto dovoleny sňatky párů stejného pohlaví. I kdyby osoby téhož pohlaví spolu v České republice vstoupili do manželství, jejich manželství by bylo jen zdánlivé a nebylo by třeba vyhlašovat neplatnost tohoto manželství soudem. Mezi pohlavím manželů nečiní rozdíly například Španělsko, Nizozemí, Belgie, Švédsko a Norsko.


Druhá rada právní poradny

Jednou z podmínek uzavření manželství je svéprávnost manžela.

Platí, že manželství nemůže uzavřít osoba, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena. Stejně tak manželství nemůže uzavřít nezletilý, který není plně svéprávný. Soud ovšem může ve výjimečných případech povolit uzavření manželství nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku, jsou-li pro to důležité důvody. Pokud pak bylo uzavřeno manželství nezletilým, který není plně svéprávný, nebo osobou, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena, a bylo počato dítě, které se narodilo živé, nelze manželství prohlásit za neplatné. V tomto směru dále platí, že došlo-li k uzavření manželství, přestože tomu bránila zákonná překážka, soud prohlásí manželství za neplatné na návrh každého, kdo na tom má právní zájem, ledaže manželství bránila překážka omezené svéprávnosti.


Třetí rada právní poradny

Do manželství spolu nemohou vstoupit blízcí příbuzní a dále osoby v trvajícím manželském nebo partnerském svazku.

Manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky, ani mezi sourozenci, totéž platí o osobách, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením. Manželství rovněž nemůže být uzavřeno mezi poručníkem a poručencem, mezi dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem. Pokud bylo uzavřeno manželství mezi předkem a potomkem, mezi sourozenci nebo mezi osobami, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením, prohlásí soud manželství za neplatné i bez návrhu, a to i v případě, že již zaniklo. Soud dále prohlásí manželství za neplatné i bez návrhu, a to i v případě, že již zaniklo, pokud bylo uzavřeno osobou, která již dříve uzavřela manželství, nebo která již dříve vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, pokud takové manželství, partnerství nebo jiný obdobný svazek trvá. O povinnostech a právech muže a ženy, jejichž manželství bylo prohlášeno za neplatné, ke společnému dítěti a o jejich majetkových povinnostech a právech v době po prohlášení manželství za neplatné platí ustanovení o povinnostech a právech rozvedených manželů ke společnému dítěti a o jejich majetkových povinnostech a právech v době po rozvodu obdobně.


Čtvrtá rada právní poradny

Manželství uzavřeno pod výhružkou nebo v důsledku omylu, není platné.

Soud prohlásí manželství za neplatné na návrh manžela, jehož projev vůle o vstupu do manželství byl učiněn pod nátlakem spočívajícím v užití násilí nebo vyhrožováním násilím nebo jehož projev vůle o vstupu do manželství byl učiněn jen v důsledku omylu o totožnosti snoubence nebo o povaze sňatečného právního jednání. Návrh lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tak manžel mohl vzhledem k okolnostem nejdříve učinit, popřípadě kdy se dozvěděl o pravém stavu věcí. Ve výše uvedených případech prohlásí soud manželství za neplatné, třebaže zaniklo smrtí manžela dříve, než skončilo řízení o neplatnost manželství zahájené na návrh druhého manžela, nebo pokud potomci manžela, který podal návrh na prohlášení manželství za neplatné, navrhnou do jednoho roku po jeho smrti, aby soud prohlásil manželství za neplatné.


Pátá rada právní poradny

Pokud nebyly splněny základní předpoklady uzavření manželství, jedná se o manželství zdánlivé.

Manželství nevznikne, pokud alespoň u jedné z osob, které hodlaly uzavřít manželství, nebyly v projevu vůle o vstupu do manželství nebo ve sňatečném obřadu nebo v souvislosti s ním splněny takové náležitosti, na jejichž splnění je k tomu, aby manželství vzniklo, nutno bezvýhradně trvat. V případě církevního sňatku náleží k těmto náležitostem i skutečnost uzavření sňatku před orgánem oprávněné církve. Neprovádí-li se sňatečný obřad v případě přímého ohrožení života snoubence, jsou těmito skutečnostmi i osvědčení matričního úřadu, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření manželství, jakož i že mezi vydáním tohoto osvědčení a uzavřením sňatku uplynula doba nejvýše šest měsíců. Soud může určit, že manželství není, i bez návrhu. Neprodleně poté, kdy soud určí, že manželství není, rozhodne soud o otcovství ke společnému dítěti i o povinnostech a právech rodičů k němu. Majetkové povinnosti a práva muže a ženy se posoudí jednotlivě podle své povahy. Nelze-li jinak, použijí se ustanovení o bezdůvodném obohacení. V těchto záležitostech je třeba brát ohled na muže nebo ženu jednající v dobré víře, jakož i na práva a právní zájmy společných dětí a třetích osob.

Vzory plných mocí
Generální plná moc na dobu určitou, generální plná moc na dobu neurčitou,
odvolání generální plné moci zmocnitelem, výpověď generální plné moci zmocněncem.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů účinných ke dni 23. 2. 2015:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník