Oprávnění a povinnosti příslušníků hasičského záchranného sboru

Oprávnění a povinnosti příslušníků hasičského záchranného sboru

Základním posláním Hasičského záchranného sboru České republiky je ochrana životů, zdraví obyvatel a majetku před požáry a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech (například asistence při dopravních nehodách). Úkoly hasičského záchranného sboru plní příslušníci hasičského záchranného sboru ve služebním poměru podle zákona o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, státní zaměstnanci zařazení v hasičském záchranném sboru, na něž se vztahuje služební zákon a občanští zaměstnanci hasičského záchranného sboru. Kromě toho dále rozlišujeme jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, složeny z fyzických osob, které nevykonávají činnost v jednotce požární ochrany jako své zaměstnání, jednotky hasičských záchranných sborů podniku, složených ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání a jednotky sborů dobrovolných hasičů podniku, složených ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání. V tomto článku se však budeme výlučně zabývat pravomocemi a povinnosti příslušníků hasičského záchranného sboru.


Bezplatná poradna, rada první

Každý je povinen uposlechnout výzvy příslušníka hasičského záchranného sboru

Příslušník hasičského záchranného sboru je oprávněn, vyžaduje-li to účinné zabezpečení plnění úkolů, vyzvat každého, aby nevstupoval na určená místa nebo aby se podrobil omezením vyplývajícím z provedení služebního zásahu. Zásahem se rozumí zejména ochranná, záchranná a likvidační opatření prováděná hasičským záchranným sborem. Každý je povinen výzvy příslušníka uposlechnout. Osobu, která se nepodřídí stanoveným omezením je příslušník hasičského záchranného sboru oprávněn vyzvat, aby prokázala svoji totožnost, a tato osoba musí výzvě vyhovět. Navíc je příslušník oprávněn požadovat od právnických a fyzických osob informace potřebné k plnění základních úkolů hasičského záchranného sboru. Příslušník hasičského záchranného sboru s odpovídající odbornou způsobilosti je oprávněn v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti osob a ochrany majetku používat výbušniny a výbušné předměty.


Bezplatná poradna, rada druhá

Příslušník hasičského sboru je povinen provést zásah i v době, kdy je mimo službu

Příslušník hasičského záchranného sboru je i v době mimo službu povinen provést zásah, popřípadě učinit jiná opatření k provedení zásahu. Zásah však není povinen provést, jestliže je pod vlivem léků nebo jiných látek, které závažným způsobem snižují jeho schopnost jednání, nebo není k provedení zásahu odborně vyškolen ani vycvičen nebo vybaven odpovídajícími technickými prostředky, přičemž povaha zásahu takové odborné vyškolení, vycvičení nebo vybavení technickými prostředky vyžaduje. Při provádění zásahu nebo úkonu musí příslušník sboru dbát, aby v souvislosti s touto činností nevznikla osobám bezdůvodná újma a aby případný zásah do jejich práv a svobod nepřekročil míru nutnou k dosažení účelu prováděného zásahu nebo úkonu. Je rovněž povinen dbát, aby na majetku, který je předmětem zásahu, nevznikly odcizením nebo poškozením škody, kterým lze zabránit, a to do doby jeho převzetí vlastníkem, uživatelem nebo Policií České republiky.


Bezplatná poradna, rada třetí

Při zásahu je příslušník hasičského záchranného sboru oprávněn otevřít a vstoupit do bytu nebo jiného uzavřeného prostoru

Příslušník hasičského záchranného sboru je k provedení zásahu, který nesnese odkladu, oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor a vstoupit do něj. Při tom je povinen zajistit přítomnost nezúčastněné osoby, nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Po provedení zásahu musí příslušník sboru neprodleně vyrozumět orgány Policie České republiky. Dále jsou příslušníci hasičského záchranného sboru oprávněni provádět potřebná zjištění a služební úkony, nahlížet do příslušné dokumentace a požadovat potřebnou součinnost. Služebním úkonem se pak rozumí činnost prováděná při výkonu státní správy v oboru působnosti hasičského záchranného sboru. Při provádění úkonů jsou příslušníci oprávněni ke vstupu do objektů a zařízení a ke vstupu na nemovitost na dobu nutnou k řádnému provedení těchto činností.


Bezplatná poradna, rada čtvrtá

Hasičský záchranný sbor je tvořen několika složkami

Hasičský záchranný sbor tvoří:

  • generální ředitelství hasičského záchranného sboru, které je součástí Ministerstva vnitra
  • hasičské záchranné sbory krajů
  • záchranný útvar
  • Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku

Hasičské záchranné sbory krajů spolu s jednotkami sboru dobrovolných hasičů obcí, s jednotkami hasičských záchranných sborů podniků a jednotkami sboru dobrovolných hasičů podniků tvoří jednotky požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.


Bezplatná poradna, rada pátá

Neoprávněné užívání stejnokroje hasičského záchranného sboru je sankcionováno pokutou

Služební stejnokroj s označením příslušnosti k hasičskému záchrannému sboru je oprávněn nosit jen příslušník hasičského záchranného sboru. Svou příslušnost k hasičskému záchrannému sboru pak příslušník prokazuje služebním stejnokrojem, služebním průkazem nebo ústním prohlášením "hasičský záchranný sbor". Ústním prohlášením "hasičský záchranný sbor" prokazuje příslušník svou příslušnost k hasičskému záchrannému sboru pouze v případech, kdy okolnosti zásahu nedovolují prokázat příslušnost ostatními způsoby. Příslušník hasičského záchranného sboru je povinen prokázat se ihned, jakmile to okolnosti zásahu dovolí. Jestliže někdo na veřejném nebo veřejnosti přístupném místě neoprávněně užívá služební stejnokroj s označením příslušnosti k hasičskému záchrannému sboru, dopouští se přestupku, za nějž lze uložit pokutu až ve výši 10 000 Kč.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 7.1.2016:
Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně